Polskie Kobiety Liderki: Anna Łosiak

Anna Łosiak

Dr Anna Łosiak jest geologiem planetarnym, pracuje w Polskiej Akademii Nauk. Bada kratery uderzeniowe i procesy zachodzące na powierzchni Marsa. Zajmuje się również różnego rodzaju działalnością popularyzatorską oraz analogowymi misjami marsjańskimi.

Początkiem jej działalności edukacyjno-badawczej w dziedzinie geologii planetarnej była praca magisterska na Michigan State University (napisana dzięki stypendium Fulbrighta). Skupiała się na minerałach ewaporatowych wytrącanych w czasie procesów wietrzenia meteorytów antarktycznych. W tym samym czasie uzyskała staż w Lunar Planetary Institute w Houston, gdzie pod nadzorem D. Kringa zajmowała się zjawiskiem kraterów uderzeniowych na Księżycu. Podczas pisania pracy doktorskiej na Uniwersytecie Wiedeńskim (pod kierunkiem C. Koeberla) poszerzyła wiedzę na temat procesów uderzeniowych dzięki badaniom krateru Bosumtwi (średnica 10 km) w Ghanie. Po uzyskaniu doktoratu zdobyła 3-letnie stypendium podoktoranckie w Narodowym Centrum Naukowym (w Polsce) na badania procesów wietrzenia skał na pustyniach lodowych Antarktydy i Marsa. Od 2012 roku przygotowuje i prowadzi analogowe misje marsjańskie; od 2013 roku kieruje zespołem naukowym w Austrian Space Forum. Przez ostatnie dwa lata poza projektami marsjańskimi zajmuje się małymi kraterami uderzeniowymi. Kierowała dwiema ekspedycjami naukowymi do kraterów Kaali, co zaowocowało odkryciem fragmentów węgla drzewnego w materiale wyrzucanym podczas erupcji. Odnalezienie węgla drzewnego przyczyniło się do określenia wieku struktury oraz otworzyło nowe pole do badań.

Dr Łosiak opublikowała 15 prac naukowych recenzowanych przez branżowych fachowców (7 jako autor główny) w wiodących pismach związanych z naukami o Ziemi i planetach (Lithos, Astrobiology, Meteoritics and Planetary Science, Journal of Sedimentary Research); kolejne 5 prac jest w trakcie recenzowania lub na etapie przygotowań. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia (m.in. EGU Outstanding student poster award, LPI career development award) oraz stypendia na ogólną sumę 200 tys. euro. Wyniki swych praw przedstawiała na wielu konferencjach międzynarodowych (m.in. Lunar and Planetary Science Conference, European Geosciences Union General Assembly), pomagała też w organizowaniu sesji (np. specjalnej sesji nt. małych kraterów uderzeniowych w czasie MetSoc2016) oraz konferencji z zakresu geologii planetarnej (np. Second Mars Cryosphere Workshop 2014, AMADEE-15 Science Workshop).

Dr Łosiak wierzy, że popularyzowanie wiedzy naukowej jest ważną częścią pracy naukowca. Jest autorką wielu artykułów drukowanych w popularnych czasopismach, poświęconych głównie kraterom uderzeniowym i geologii marsjańskiej. Jest również głównym ekspertem zjawisk z zakresu geologii planetarnej w telewizji Polsat. Każdego roku występuje z serią wykładów popularno-naukowych – nie tylko na targach naukowych i uniwersytetach, ale również na spotkaniach miłośników komiksów. Działa na rzecz poszerzenia wiedzy naukowej w Polsce; m.in. ukończyła roczny projekt z udziałem uczniów szkół średnich (grant Fundacji Nauki Polskiej). Na podstawie tego doświadczenia pracuje obecnie z Naukowi.pl (dziennikarze naukowi) i Obywatele Nauki (polscy naukowcy) nad projektem prezentującym studentom dziennikarstwa naukowe metody pracy.