Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 grudnia 2019

amerykański sekretarz stanu Michael R. Pompeo

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku określała podstawowe prawa i wolności przysługujące ludziom we wszystkich krajach świata.  ONZ-owskiej Komisji Praw Człowieka, która opracowała ten przełomowy dokument, przewodniczyła Amerykanka, była pierwsza dama Ameryki Eleanor Roosevelt.  Za inspirację do utworzenia katalogu niezbywalnych praw jednostki posłużyły jej amerykańskie tradycje: Deklaracja Niepodległości, Konstytucja USA i Karta Praw, które od ponad 200 lat są przewodnikiem narodu amerykańskiego w dziele umacniania praw i wolności.

Dzięki Eleanor Roosevelt i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka liczba osób na całym świecie korzystających z praw i wolności jest dużo większa, niż miało to miejsce przed przyjęciem Deklaracji.  Jak się powszechnie uważa, autorytet moralny każdego rządu osadza się w dużej mierze na gotowości do ochrony praw i wolności wymienionych w Deklaracji.  Niestety, nie wszystkie kraje prezentują taką gotowość.  Rząd chiński od dawna represjonuje przedstawicieli mniejszości religijnych i etnicznych w Sinciang, w Tybecie i w innych miejscach, kwestionuje też wolności, jakie mieszkańcom Hongkongu gwarantowała Chińsko-Brytyjska Wspólna Deklaracja i uzgodnione regulacje prawne.   Reżimy w Iranie, Syrii i Wenezueli dopuszczają się każdego dnia szokujących przypadków pogwałcenia praw człowieka.  Jeśli kraje takie jak Chiny, Iran, Syria i Wenezuela chcą odzyskać moralny autorytet w oczach narodów miłujących wolność, muszą opowiedzieć się za ochroną praw człowieka i fundamentalnych wolności.

Podkreślając dziś znaczenie powszechnych praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ponawiamy nasze zobowiązanie do ochrony i poszerzania tych fundamentalnych, powszechnych i podstawowych wolności. Stany Zjednoczone będą zawsze niezachwianie wspierać wszystkich tych, którzy walczą o swe niezbywalne prawa i ludzką godność.