Proklamacja Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki nt. Dnia Równości Kobiet

23 sierpnia 2019

Dzień Równości Kobiet

Proklamacja

Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

Podczas tegorocznego Dnia Równości Kobiet obchodzimy 99. rocznicę przyjęcia 19. poprawki, która dawała kobietom prawa wyborcze. Historyczne wydarzenie było zwieńczeniem toczonej przez dziesięciolecia walki odważnych sufrażystek o zapewnienie kobietom prawa do wyznaczania kształtu Republiki przy urnie wyborczej. W Dzień Równości Kobiet upamiętniamy owe przełomowe starania i osiągnięcia działaczek, a zarazem ponawiamy zapewnienie o gotowości do działań na rzecz gwarantowanej przez prawo równości dla wszystkich Amerykanów.

Kierowana przeze mnie administracja każdego dnia zabiega o umocnienie roli kobiet i ułatwienie drogi do sukcesu. Dzięki naszej polityce gospodarczej, obejmującej m.in. cięcia podatkowe, Ustawę o Stanowiskach Pracy oraz eliminowanie niepotrzebnych i uciążliwych przepisów, poziom bezrobocia wśród kobiet spadł do pułapu najniższego od 65 lat. Zabiegamy również o takie rozwiązania uwzględniające wymogi i wyzwania stojące przed pracującymi rodzicami, by matki mogły otaczać swe rodziny lepszą opieką, a jednocześnie pełniej się realizować w miejscu pracy. Administracja pod moim kierownictwem zabiegała o podwojenie ulgi podatkowej na dzieci, ulgę związaną z opieką nad dzieckiem i osobami pozostającymi pod opieką, jak też o odpisy dla pracodawców oferujących płatne urlopy na opiekę nad rodziną i leczenie. Zabiegamy o uchwalenie przez Kongres płatnych urlopów na opiekę nad rodziną w skali całego kraju. Ponadto działamy na rzecz znoszenia barier dla kobiet w obszarach takich jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka poprzez poszerzanie oferty praktyk i szkolenia zawodowego. W tym roku uruchomiliśmy Women’s Global Development and Prosperity (W-GDP) Initiative, która do roku 2025 obejmie 50 mln kobiet w krajach rozwijących się. Inicjatywa skupia się na trzech filarach: poprawie dostępu do oświaty i szkoleń; promowaniu przedsiębiorczości kobiet oraz zwiększaniu dostępu do kapitału, rynków, wsparcia technicznego i opieki mentorskiej; oraz rozpoznawaniu i redukowaniu prawnych i kulturowych barier, które hamują udział kobiet w globalnej gospodarce.

Obchodząc Dzień Równości Kobiet, oddajemy cześć przecierającym nowe szlaki Amerykankom, które od ratyfikacji 19. poprawki zanotowały niezwykłe osiągnięcia na polu społecznej równości. Wywalczone przez nie zdobycze umocniły gospodarkę amerykańską oraz nasze społeczności i rodziny, a zarazem ubogaciły amerykańskiego ducha. Ich zdecydowanie, innowacyjność, przywództwo, żarliwość i siła współczucia zmieniły świat i wciąż są inspiracją dla przyszłych pokoleń kobiet.

ZATEM JA, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych ogłaszam 26 sierpnia 2019 roku Dniem Równości Kobiet. Wzywam wszystkich Amerykanów do uczczenia tego święta i upamiętnienia osiągnięć kobiet poprzez organizację stosownych programów i uroczystości.

W DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia dwudziestego trzeciego sierpnia Roku Pańskiego dwa tysiące dziewiętnastego, w dwieście czterdziestym czwartym roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

DONALD J. TRUMP