Statut Stowarzyszenia Alumni z siedzibą w Warszawie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie Alumni zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu.

§ 4.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Przepisy szczegółowe uchwala Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6.
Celem Stowarzyszenia jest:

1. Popieranie i działanie na rzecz zbliżenia narodów i państw Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej poprzez propagowanie i wspieranie w szczególności działalności i
wymiany kulturalnej, naukowej, oświatowej, społecznej, informacyjnej i gospodarczej.

2. Podtrzymanie po powrocie do kraju kontaktów nawiązanych w USA między uczestnikami programów wymiany sponsorowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

3. Tworzenie programów współpracy realizowanych po powrocie do Polski, obejmujących konkretne zainteresowania uczestników programów wymiany sponsorowanych przez rząd amerykański.

4. Promowanie i zachęcanie do członkostwa w Stowarzyszeniu uczestników programów wymiany.

5. Organizacja wystąpień i spotkań uczestników programów wymiany.

6. Organizacja konferencji tematycznych.

7. Organizacja projektów na rzecz społeczności regionalnych i lokalnych.

8. Promowanie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

9. Stwarzanie możliwości profesjonalnego rozwoju uczestników programów wymiany.

§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) inicjowanie i realizowanie projektów z zakresu kultury, nauki, oświaty, informacji, gospodarki i działalności społecznej,
b) nieodpłatne doradztwo, pomoc prawną oraz szkolenia,
a) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
b) organizację zjazdów, sympozjów, konferencji i warsztatów,
c) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
d) współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
e) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność towarzyską,
f) kulturalną i rekreacyjną,
g) organizowanie kampanii społecznych,
h) nieodpłatną pomoc przy tworzeniu programów edukacyjnych,
i) prowadzenie działalności medialnej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych,
b) Członków honorowych,
a) Członków wspierających.

§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która wzięła udział w jednym z programów wymiany sponsorowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. O jej przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd w drodze uchwały.

2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność na rzecz zbliżenia narodów i państw Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Zarząd w drodze uchwały.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba fizyczna i prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. O nadaniu tytułu członka wspierającego decyduje Zarząd w drodze uchwały.

4. Przyjęcie członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanych. Wzór deklaracji uchwala Zarząd.

5. Przyjęcie członków honorowych i wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu i pisemnej llub ustnej akceptacji osoby nominowanej.

6. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, jeśli nie zalega ze składkami,
b) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
7. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
c) popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
d) rozliczania się z zadań realizowanych dla Stowarzyszenia,
e) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
f) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 11.
1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 ust. 6 pkt b-c.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 10 ust. 7.

§ 12.
1. Członek honorowy posiada prawa określone w § 10 ust. 6 pkt b-c.
2. Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 10 ust. 7.

§ 13.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie wobec Stowarzyszenia.
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
c) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 1 rok.
d) Wykluczenia uchwałą walnego Zebrania Członków

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka w przypadku:

a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) skazania członka prawomocnym wyrokiem karnym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne,
c) niekoleżeńskie postępowanie w stosunku do członków Stowarzyszenia
d) w innych przypadkach kiedy dalsze członkostwo w Stowarzyszeniu nie da się pogodzić z celami
Stowarzyszenia.

3. Uchwała o wykluczeniu wskazuje datę wykluczenia.

4. O ustaniu członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 a-c orzeka zarząd.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 14.
1.Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków.
b) Zarząd.
c) Komitet Sterujący.
d) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu, Komitetu Sterującego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. Ich wybór i odwołanie jest dokonywane przez walne zebranie członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów niezależnie od liczby uczestniczących w zebraniu członków Stowarzyszenia.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut
stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

4. Uchwały Komitetu Sterującego, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut
stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komitetu Sterujący może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 15.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 16.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 17.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród   obecnych członków Stowarzyszenia na okres trwania Walnego Zebrania.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7. Z wnioskiem zwołania Nadzwyczajnego Walne Zebranie Członków może wystąpić w uzasadnionych przypadkach:

a) Zarząd,
b) Komitet Sterujący
c) Komisja Rewizyjna,
d) Co najmniej 3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. O miejscu, terminie i projekcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków pisemnie za pomocą poczty lub elektronicznie, na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

9. Wszystkie Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów niezależnie od liczby uczestniczących w zebraniu członków Stowarzyszenia z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 29 ust.1

10. Powoływanie władz statutowych po upływie każdej kadencji następuje zwykłą większością głosów.

§ 18.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

a) uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
b) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 19.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komitetu Sterującego,
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
d) na pisemny wniosek, co najmniej 3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt b, c i d.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie wymienionym w ust.2 wnioskujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wymienieni w ust. 1 pkt b, c mogą zwołać samodzielnie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca po upływie terminu o jakim mowa w ust.2. W zawiadomieniach o zwołaniu  Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków wnioskodawcy Ci wskazują przyczynę takiego trybu zwołania Zebrania.

Zarząd

§ 20.
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi  odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się od 2 do 10 członków.

a) w przypadku dwuosobowego Zarządu są to: Prezes Zarządu oraz Skarbnik. Funkcja Skarbnika jest równoznaczna z funkcją Wiceprezesa Zarządu,
b) w przypadku trzyosobowego Zarządu są to: Prezes Zarządu i dwaj Wiceprezesi Zarządu. Funkcje Skarbnika pełni jeden z Wiceprezesów Zarządu,
c) w przypadku Zarządu składającego się z czterech lub więcej osób są to: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu. Funkcje Skarbnika pełni jeden z Wiceprezesów Zarządu.

3. Prezesa i członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 3 razy w roku. Zwołanie zebrania Zarządu następuje w formie przekazania przez Prezesa Zarządu lub wskazanego przez niego Wiceprezesa Zarządu  informacji o dacie, miejscu i porządku obrad.

§ 21.
Do zakresu działania Zarządu należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) przygotowanie, uchwalanie i realizacja budżetu Stowarzyszenia,
c) ustalanie wysokości składek członkowskich,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia,
g) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz uchwalanie projektu porządku obrad zwyczajnego bądź nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
h) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
i) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
j) prowadzenie spraw bieżących stowarzyszenia,
k) przygotowanie i sprawne działanie biura,

Komitet Sterujący

§ 22.
1. Komitet Sterujący jest organem opiniotwórczym, doradczym powoływanym na Walnym Zebraniu  Członków, składającym się z 3-10 członków.

2. W skład Komitetu Sterującego mogą wchodzić członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.

3. Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący oraz jego Zastępca. Przewodniczącego i Zastępcę wybierają spośród siebie Członkowie Komitetu Sterującego zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oraz Zastępca Komitetu Sterującego, którzy są członkami zwyczajnymi mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia. Przewodniczący oraz Zastępca Komitetu Sterującego, którzy są członkami wspierającymi i honorowymi nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.

4. Władze i członkowie Komitetu Sterującego spotykają się nie rzadziej niż 3 razy w roku. Zwołanie zebrania Komitetu następuje w formie przekazania przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę informacji o dacie, miejscu i porządku obrad.

5. Do zakresu działania Komitetu Sterującego należy występowanie do zarządu z wnioskami, propozycjami, opiniami, planami długo- i krótko- terminowymi.

Komisja Rewizyjna

§ 23.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków – przewodniczącego i 2 członków.

§ 24.
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi i Komitetowi Sterującemu Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

2. Komisja Rewizyjna wyraża swoją opinię w sprawach:
a) nabycia bądź zbycia przez Zarząd nieruchomości,
b) utworzenia lub przystąpienia Stowarzyszenia do spółki,
c) zaciągania bądź udzielania przez Zarząd kredytów lub pożyczek, a także udzielania poręczeń i gwarancji przekraczających kwotę 100 000 zł.

§ 25.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 26.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) dochody z własnej działalności,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia
e) ofiarność publiczna.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane raz do roku do 31 maja. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2. Szczegółowy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej:

a) wydawanie gazet (22.12.Z PKD),
b) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z PKD) ,
c) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z PKD) ,
d) przetwarzanie danych (72.30.Z PKD) ,
e) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (73.20.I PKD),
f) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A PKD),
g) działalność organizacji profesjonalnych (91.12.Z PKD),
h) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (93.05.Z PKD),
i) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi (73.10.A PKD),
j) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii (73.10.C PKD),
k) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego (73.10.D PKD),
l) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (73.10.F PKD),
m) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G PKD),
n) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (73.20.A PKD),
o) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii (73.20.C PKD),
p) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa (73.20.D PKD),
q) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo- technicznej (73.20.E PKD),
r) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii (73.20.F PKD),
s) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych (73.20.G PKD),
t) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (73.20.H PKD),
u) wydawanie książek (22.11.Z PKD).
3. Działalność gospodarcza będzie prowadzona bez wyodrębniania organizacyjnego.
4. Prezes Zarządu w drodze odrębnego zarządzenia wyznacza współczynnik podziału wspólnych kosztów
dotyczących działalności gospodarczej i jednocześnie działalności statutowej, celem ustalania kosztów
działalności gospodarczej.

§ 28.
1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są:
a) podpis Prezesa Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego,
b) podpis Prezesa Zarządu i jednego z Wiceprezesów Zarządu w przypadku Zarządu wieloosobowego.
2. Zarząd w drodze odrębnej uchwały może ustanowić Pełnomocnika do czynności zwykłego Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29.
1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów. Uchwała staje się wykonalna po upływie 63 dni od daty jej powzięcia. Jeśli w  ciągu tego czasu ponad połowa uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia zbierze podpisy  przeciwko takiej uchwale, traci ona wykonalność i uważana jest za nie podjętą.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).