Program Grantów

Ambasada i konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity)  w postaci grantów w wysokości do 10 tys. dolarów na projekty wirtualne, tzn. realizowane online lub mające postać cyfrową.  Program NOFO (#WAW-NOFO-FY20-02) dotyczy projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w październiku 2020 roku.  Wnioski w tej edycji programu można składać do 26 czerwca 2020 roku.

O granty mogą się ubiegać polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, media oraz osoby fizyczne, których wnioski dotyczą obszarów tematycznych wymienionych na zamieszczonej poniżej liście.  Wszyscy wnioskodawcy muszą jednak posiadać status non-profit. Amerykańskie organizacje pozarządowe i osoby fizyczne również mogą się ubiegać o granty, ale pierwszeństwo mają organizacje polskie lub działające na zasadzie partnerstwa polsko-amerykańskiego, które przyczyniają się do podnoszenia zdolności organizacyjnych polskich organizacji pozarządowych.

WYKAZ TEMATÓW:

 1. Bezpieczeństwo:  Wirtualne/cyfrowe projekty na rzecz szerszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa między Polską a USA oraz pogłębiające współpracę transatlantycką w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego i wiedzę na ten temat.
 2. Handel i energia: Wirtualne/cyfrowe projekty, które mogą się przyczynić do zwiększenia handlu bilateralnego oraz liczby inwestycji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz promują bardziej bezpieczne, różnorodne i czystsze źródła energii dla Polski.
 3. Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM:  Wirtualne/cyfrowe projekty, które wspierają przedsiębiorczość i innowacyjność, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, dając początkującym przedsiębiorcom narzędzia umożliwiające przemysłowe wykorzystanie pomysłów; rozwijają edukację w obszarze nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (ang. STEAM – science, technology, engineering, arts, math); oferują studentom i młodym przedsiębiorcom możliwość współpracy z firmami innowacyjnymi, inkubatorami biznesu i biznesem.
 4. Zwalczanie dezinformacji: Wirtualne/cyfrowe projekty poszerzające wiedzę o mediach i pomagające w walce z dezinformacją.
 5. Kultura amerykańska:  Wirtualne/cyfrowe projekty ukazujące odbiorcom w Polsce bogactwo i różnorodność amerykańskiej kultury oraz promujące dialog kulturowy i kontakty międzyludzkie w relacjach USA-Polska.
 6. COVID-19: Wirtualne/cyfrowe projekty ukazujące wpływ pandemii na społeczności, zdrowie psychiczne, lokalną gospodarkę itp. Uwaga! Fundusze ambasady nie mogą być spożytkowane na badania w zakresie medycyny czy zakup środków medycznych.

INFORMACJE O PRZYZNAWANIU GRANTÓW:

Maksymalna wysokość pojedynczego grantu wynosi 10 tys. dolarów. Preferowane będą projekty przewidujące wnoszenie części własnego wkładu.  Ostateczne decyzje w sprawie grantów są uzależnione od dostępności funduszy Departamentu Stanu USA, a jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przed otrzymaniem grantu nie będą pokrywane przez ambasadę.   

Fundusze z grantów NIE  mogą być przeznaczone na finansowanie:

 • projektów o charakterze politycznym lub wskazujących na wspieranie konkretnych stronnictw politycznych lub pojedynczych partii w ramach kampanii wyborczych
 • programów wymiany
 • projektów o charakterze socjalnym
 • projektów wspierających konkretną działalność religijną
 • działalności handlowej, zbiórki funduszy, projektów komercyjnych, badań naukowych, projektów budowlanych; projektów, których głównym celem jest rozwój samej organizacji jako instytucji
 • opłat i kosztów podróży związanych z konferencjami w USA, przygotowywaniem reportaży, wydarzeń kulturalnych itp.
 • stałych kosztów wynagrodzenia personelu
 • sprzętu biurowego
 • finalizacji działań podjętych z wykorzystaniem innych funduszy
 • tłumaczenia bądź druku literatury amerykańskiej
 • konsumpcji, poza kawą i lunchem roboczym (z całkowitym wyłączeniem alkoholu)
 • możliwe jest przeznaczenie części środków na finansowanie działań koordynacyjnych, suma ta nie może jednak przekroczyć 20 proc. wysokości grantu.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O GRANT:

Pełną dokumentację należy przesłać na adres: grantspoland@state.gov do 26 czerwca 2020 roku (piątek) do godz. 17:00.  W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy: 

 • Wypełniony formularz wnioskowy (proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu słów)
 • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant
 • W przypadku gdy wnioskodawca występuje jako organizacja:

– Formularz SF-424 (Application for Federal Assistance)

– Formularz SF424A (Budget Information for Non-Construction programs)

– Formularz SF424B (Assurances for Non-Construction programs) wymagany jest tylko w przypadku wnioskodawców, którzy dokonali rejestracji w SAM.gov lub ją odnowili przed 2 lutego 2019.

– Potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov – instrukcje dotyczące rejestracji znajdują się poniżej. **Uwaga:  tylko organizacje mają obowiązek dokonania rejestracji w systemach DUNS, NCAGE i SAM –  osoby fizyczne są zwolnione z tego wymogu **

 • Jeżeli o grant występuje osoba fizyczna:

– Formularz SF424 (Application for Federal Assistance SF424-Individual)

Wskazówki dotyczące składania wniosków. Proszę się z nimi uważnie zapoznać;  wnioski nie spełniające poniższych wymogów nie będą rozpatrywane.

 • Wszystkie nadsyłane propozycje muszą być sporządzone w j. angielskim.
 • Wnioski nie mogą przekraczać 6 stron (włącznie z wyliczonym budżetem) przy użyciu czcionki Times New Roman 12 pkt.
 • Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.
 • Czas realizacji projektu nie może przekraczać 18 miesięcy.
 • Wymagane dokumenty należy przesłać w jednym e-mailu na adres: grantspoland@state.gov
 • W temacie e-maila należy zamieścić nazwę organizacji składającej wniosek, następnie numer NOFO (Notice of Funding Opportunity), czyli WAW-NOFO-FY20-02

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI DUNS, NCAGE i SAM (dotyczy tylko organizacji – osoby fizyczne są zwolnione z tego wymogu):

Aby dokonać rejestracji w systemie SAM, należy najpierw uzyskać numery DUNS i NCAGE. Cała procedura może zająć od kilku dni do kilku tygodni, należy więc ją rozpocząć odpowiednio wcześnie.  Proszę pamiętać, że rejestracja w SAM oraz uzyskanie numerów DUNS i NCAGE nie pociągają za sobą żadnych opłat.

Rejestracja DUNS (Dun & Bradstreet)

 • Uzyskanie numeru DUNS odbywa się na stronie https://www.bisnode.pl/produkty/db-numer-duns/.
 • Uzyskanie numeru DUNS w celu złożenia wniosku o grant nie wymaga żadnych opłat, nie występuje też potrzeba skorzystania z żadnych dodatkowych usług.

Rejestracja NCAGE (NATO Commercial and Governmental Entity)

Rejestracja SAM (System for Award Management)

 • Rejestracja odbywa się na stronie SAM.gov.  Przy rejestracji nie jest wymagana opłata.
 • W przypadku rejestracji w SAM.gov nowego podmiotu, przed aktywacją rejestracji należy przedstawić poświadczony notarialnie dokument potwierdzający uprawnienia do występowania w charakterze administratora.  Zeskanowany dokument należy przesłać za pośrednictwem Federal Service Desk. Stosowne instrukcje znajdują się tutaj (PDF). 
 • Rejestracja w SAM.gov jest ważna tylko przez rok. Jeżeli Państwa organizacja dokonała rejestracji przed 26 czerwca 2019, rejestrację należy odnowić.

PROCEDURA WYBORU

Złożone wnioski będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli ambasady USA na podstawie poniższych kryteriów. Preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które:

 • odnoszą się do co najmniej jednego z obszarów tematycznych wymienionych powyżej
 • przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami
 • tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi
 • pomagają w lepszym rozumieniu amerykańskiej kultury, historii, wartości i instytucji
 • promują różnorodność i programy włączające mniejszości, m.in. osoby z niepełnosprawnościami, imigrantów, mniejszości etniczne i przedstawicieli społeczności LGBTQI+
 • zawierają komponent amerykański (np. prelegenta z USA, aktualną lub planowaną współpracę partnerską z amerykańskimi odpowiednikami, temat nawiązujący do historii USA, społeczeństwa amerykańskiego, itp.)
 • ubogacają geograficznie i demograficznie różnorodne grupy uczestników, w tym mieszkańców obszarów wiejskich, mniejszości oraz społeczności zaniedbane pod względem historycznym

WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

W przypadku przyznania grantu wymagane będą sprawozdania finansowe i opisowe w terminach określonych w umowie grantowej. Wypłata środków może zostać powiązana z terminowym składaniem sprawozdań. Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji grantu zostaną określone w umowie grantowej między ambasadą USA a wnioskodawcą.

PROŚBY O “HONOROWY PATRONAT”

Sekcja Spraw Publicznych (PAS) często otrzymuje prośby od osób i instytucji o objęcie projektów bądź wydarzeń „patronatem honorowym” ambasady lub ambasadora (włącznie z wykorzystaniem pieczęci ambasady). Jednakże w związku z wytycznymi rządu USA w zakresie rządowego postępowania etycznego ambasada USA nie może udzielać „patronatu” ani wystosowywać listów poparcia instytucjom, które nie otrzymują funduszy od rządu Stanów Zjednoczonych.  

ZAPYTANIA

Wszelkie pytania dotyczące programu grantów ambasady USA należy kierować na adres: grantspoland@state.gov.