Dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów w wysokości do 20 tys. dolarów

Przyjmowanie zgłoszeń do poniższego konkursu grantowego zostało zakończone. W celu uzyskania aktualnych informacji na temat kolejnych konkursów grantowych zachęcamy do odwiedzania naszego Facebooka.

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

Ambasada i Konsulat USA w Polsce ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów w wysokości do 20 tys. dolarów na programy, których celem jest zaangażowanie młodych osób (do 30 roku życia) w prowadzenie projektów na rzecz praw człowieka, włączania grup zmarginalizowanych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności oraz wyposażenie ich w niezbędne umiejętności do ich realizacji. W tej edycji programu NOFO (WAW-NOFO-FY22-01) można zgłaszać wnioski na projekty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 marca 2022 r. Termin zgłaszania wniosków upływa 6 grudnia 2021 r.  

A. KRYTERIA WYBORU:

 • O granty mogą ubiegać się miejscowi przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz mediów, których wnioski dotyczą wymienionych poniżej obszarów tematycznych.
 • Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
 • Organizacja może złożyć jeden wniosek. O dofinansowanie nie powinny ubiegać się organizacje, które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie.
 • Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.
 • O grant nie mogą ubiegać się osoby fizyczne.
 • Organizacje ubiegające się o grant muszą uzyskać numer DUNS i dokonać rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok). Instrukcje znajdują się w części F.

B. WYKAZ TEMATÓW:

Pozyskane fundusze muszą być spożytkowane na wsparcie:

 1. Projektów na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności, opracowanych i realizowanych przez młode osoby (do 30 roku życia).
 2. Szkoleń dla młodych osób (do 30 roku życia) z umiejętności niezbędnych do realizacji projektów obywatelskich (w tym takich jak wytrwałość i odporność psychiczna). ** Uwaga: Propozycje szkoleń muszą zawierać komponent realizacji przez młodzież projektów na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności.
 3. Szkoleń dla edukatorów, w tym nauczycieli i wykładowców akademickich, z zakresu kształtowania u młodych osób (do 30 roku życia) umiejętności niezbędnych do realizacji projektów obywatelskich (w tym takich jak wytrwałość i odporność psychiczna). **Uwaga: Propozycje szkoleń muszą zawierać komponent realizacji przez młodzież projektów na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności. 

** Uwaga: Wnioski nie odnoszące się konkretnie do jednego z powyższych tematów nie będą rozpatrywane. **

C. INFORMACJE O PRZYZNAWANIU GRANTÓW:

 • Maksymalna wysokość grantu wynosi 20 tys. dolarów. Preferowane będą projekty z wkładem własnym.  Ostateczne decyzje w sprawie grantów są uzależnione od dostępności funduszy Departamentu Stanu USA, a jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przed otrzymaniem grantu nie będą pokrywane przez ambasadę. Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. 
 • Fundusze z grantów NIE MOGĄ być przeznaczone na finansowanie:
  • projektów o charakterze politycznym lub wskazujących na wspieranie konkretnych stronnictw politycznych lub pojedynczych partii w ramach kampanii wyborczych
  • programów wymiany
  • programów o charakterze socjalnym
  • projektów wspierających konkretną działalność religijną
  • działalności handlowej, zbiórki funduszy, projektów komercyjnych, badań naukowych, projektów budowlanych; projektów, których głównym celem jest rozwój samej organizacji jako instytucji
  • opłat i kosztów podróży związanych z konferencjami w USA, badaniami naukowymi, przygotowywaniem reportaży, wydarzeń kulturalnych, itp.
  • publikacji książkowych bądź tłumaczeń w celu wydania książki
  • stałych kosztów wynagrodzenia personelu
  • zakupu sprzętu biurowego
  • finalizacji działań podjętych z wykorzystaniem innych funduszy
  • konsumpcji, poza kawą i lunchem roboczym (z całkowitym wyłączeniem alkoholu)
  • możliwe jest przeznaczenie części środków na finansowanie działań koordynacyjnych, suma ta nie może jednak przekroczyć 20 proc. wysokości grantu

D. JAK UBIEGAĆ SIĘ O GRANT:

Pełną dokumentację należy przesłać na adres grantspoland@state.gov do 6 grudnia 2021 r. do godz. 17.00.  Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy

 • Wypełniony formularz wnioskowy (proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu słów)
 • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant
 • Formularz SF-424 (Application for Federal Assistance)
 • Formularz SF424A (Budget Information for Non-Construction programs)
 • Potwierdzenie zarejestrowania organizacji w SAM.gov – instrukcje dotyczące rejestracji znajdują się poniżej.

E. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKŁADANIU WNIOSKU:

Proszę się z nimi uważnie zapoznać – wnioski nie spełniające poniższych wymogów nie będą rozpatrywane.

 • Wszystkie nadsyłane propozycje muszą być sporządzone w języku angielskim.
 • Wnioski nie mogą przekraczać 6 stron (włącznie z wyliczonym budżetem) przy użyciu czcionki Times New Roman 12 pkt.
 • Budżet musi być skalkulowany w dolarach amerykańskich i zapisany w przeznaczonym na to szablonie we wniosku.  Proszę nie przysyłać kalkulacji budżetowej w postaci dodatkowego załącznika.
 • Wszystkie zapisane w budżecie koszty muszą być opisane w części dotyczącej działań programowych.
 • Przykłady pozycji budżetowych mogą zawierać wynagrodzenie dla koordynatora projektu, honorarium dla prelegenta lub eksperta, koszty projektu graficznego, koszty wynajmu sprzętu.
 • Przykłady „jednostek” (units) to m.in. liczona w godzinach praca nad projektem, liczone w miesiącach wynagrodzenie dla koordynatora, liczba warsztatów prowadzonych przez prelegenta, itp.
 • Ostatnia pozycja w arkuszu kalkulacyjnym powinna zawierać całkowity koszt projektu, łączną sumę do pokrycia w ramach grantu ambasady USA, wkładu własnego wnioskodawcy i wkładu innego sponsora/innych sponsorów.

 Składanie wniosku:

 • Proszę przesłać wszystkie wymagane dokumenty w jednym e-mailu na adres: grantspoland@state.gov
 • W temacie e-maila należy wpisać nazwę organizacji ubiegającej się o grant, następnie numer NOFO, czyli w tym przypadku #WAW-NOFO-FY22-01.

F. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI DUNS, NCAGE i SAM:

Aby dokonać rejestracji w systemie SAM, należy najpierw uzyskać numery DUNS i NCAGE. Cała procedura może zająć od kilku dni do kilku tygodni, należy więc ją rozpocząć odpowiednio wcześnie.  Proszę pamiętać, że rejestracja w SAM oraz uzyskanie numerów DUNS i NCAGE nie pociągają za sobą żadnych opłat.

Rejestracja DUNS (Dun & Bradstreet)

 • Uzyskanie numeru DUNS odbywa się na stronie https://www.bisnode.pl/produkty/db-numer-duns/.
 • Uzyskanie numeru DUNS w celu złożenia wniosku o grant nie wymaga żadnych opłat, nie występuje też potrzeba skorzystania z żadnych dodatkowych usług.
 • Zalecamy, by w trakcie rejestracji DUNS zrobić zrzut ekranu z wprowadzanymi informacjami (lub zapisać je w inny sposób), by mieć pewność, że informacje wprowadzane w SAM.gov mają dokładnie tę samą postać, co pozwoli uniknąć ewentualnych opóźnień w procesie rejestracji. Na przykład, jeżeli zapis nazwy ulicy w DUNS ma postać Aleje Ujazdowskie, w SAM.gov należy użyć dokładnie tego samego zapisu. Proszę nie zmieniać „Aleje” na „Al.” – jakiekolwiek rozbieżności spowodują problemy w systemie SAM.gov.

Rejestracja NCAGE (NATO Commercial and Governmental Entity)

Rejestracja w SAM (System for Award Management)

 • Rejestracja odbywa się na stronie SAM.gov.  Przy rejestracji nie jest wymagana opłata.
 • Dla uniknięcia ewentualnych opóźnień w procesie rejestracji proszę się upewnić, że wprowadzane informacje dotyczące Państwa organizacji mają dokładnie tę samą postać, co informacje wprowadzone w systemie DUNS.  Na przykład, jeżeli przy podawaniu adresu w DUNS ulica została wpisana jako Aleje Ujazdowskie, w SAM.gov należy użyć dokładnie tego samego zapisu.  Proszę nie zmieniać „Aleje” na „Al.” – jakiekolwiek rozbieżności spowodują problemy w systemie SAM.gov.
 • W przypadku rejestracji w SAM.gov nowego podmiotu, przed aktywacją rejestracji należy przedstawić poświadczony notarialnie dokument potwierdzający uprawnienia do występowania w charakterze administratora.  Zeskanowany dokument należy przesłać za pośrednictwem Federal Service Desk. Stosowne instrukcje znajdują się tutaj (PDF). 
 • Rejestracja w SAM.gov jest ważna tylko przez rok. Jeżeli Państwa organizacja dokonała rejestracji przed 1 marca 2021 r., rejestrację należy odnowić.

 G. PROCEDURA WYBORU

Złożone wnioski będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli ambasady i konsulatu USA. Wszyscy wnioskodawcy będą poinformowani o wynikach prac. Proszę pamiętać, że decyzje komisji mają charakter ostateczny i nie przysługuje prawo odwoływania się od nich. Ambasada nie będzie udzielać odpowiedzi w sprawie odrzuconych wniosków.

Składane wnioski muszą dotyczyć przynajmniej jednego z wymienionych w części B tematów; ponadto preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które:

 • przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami
 • tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi
 • włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o takich grupach, jak osoby niepełnosprawne, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy obszarów wiejskich

H. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

W przypadku przyznania grantu wymagane będą sprawozdania programowe i finansowe w terminach określonych w umowie grantowej. Wypłata środków może zostać powiązana z terminowym składaniem sprawozdań. Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji grantu zostaną określone w umowie grantowej między ambasadą USA a wnioskodawcą na podstawie opracowanych przez Departament Stanu warunków i zasad.

I. PROŚBY O “HONOROWY PATRONAT”

Sekcja Spraw Publicznych (PAS) często otrzymuje prośby od osób i instytucji o objęcie projektów bądź wydarzeń „patronatem honorowym” ambasady lub ambasadora (włącznie z wykorzystaniem pieczęci ambasady). Jednakże w związku z wytycznymi rządu USA w zakresie postępowania etycznego ambasada USA nie może udzielać „patronatu” ani wystosowywać listów poparcia instytucjom, które nie otrzymują funduszy od rządu Stanów Zjednoczonych.   

ZAPYTANIA

Wszelkie pytania dotyczące programu grantów ambasady USA należy kierować na adres: grantspoland@state.gov.