Dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatyczny

Termin składania wniosków grantowych zakończył się 5 lipca, 2021. Prosimy o odwiedzanie naszej strony na Facebooku w celu dostępu do bieżących ogłoszeń na temat konkursów grantowych.

 

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

Ambasada i Konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów w wysokości do 20 tys. dolarów na wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatycznych. Program dotyczy projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż we wrześniu 2021 roku.  Wnioski w tej edycji programu NOFO (WAW-NOFO-FY21-05) można składać do 5 lipca 2021 r.  

A. KRYTERIA WYBORU:

 • O granty mogą się ubiegać miejscowi przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz mediów, których wnioski dotyczą obszarów tematycznych wymienionych na zamieszczonej poniżej liście.
 • Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
 • Organizacja może złożyć jeden wniosek. O dofinansowanie nie powinny ubiegać się organizacje, które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie.
 • Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.
 • Organizacje ubiegające się o grant muszą uzyskać numer DUNS i dokonać rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok). Instrukcje znajdują się w części F.

B. WYKAZ TEMATÓW:

Pozyskane fundusze muszą być spożytkowane na wsparcie:

 1. Programów, które zwiększają świadomość czystych źródeł energii i/lub zmian klimatycznych. Propozycje mogą obejmować programy edukacyjne dla młodzieży, szkolenia dla pedagogów, debaty publiczne, wystawy, itp.
 2. Programów edukacyjnych nt. środowiska i znaczenia dbałości o czyste powietrze i wodę, ochrony środowiska, ochrony przyrody, itp.
 3. Konferencji poświęconych czystej energii i/lub zmianom klimatycznym.
 4. Programów, w ramach których zaproszeni amerykańscy eksperci zaprezentują polskim słuchaczom najlepsze amerykańskie doświadczenia w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, odnawialnych źródeł energii, tworzenia miejsc pracy bazujących na czystej energii i ochrony środowiska.

 ** Uwaga: Wnioski nie odnoszące się konkretnie do jednego z powyższych tematów nie będą rozpatrywane.**

C. INFORMACJE O PRZYZNAWANIU GRANTÓW:

 • Maksymalna wysokość grantu wynosi 20 tys. dolarów. Preferowane będą projekty z wkładem własnym.  Ostateczne decyzje w sprawie grantów są uzależnione od dostępności funduszy Departamentu Stanu USA, a jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przed otrzymaniem grantu nie będą pokrywane przez ambasadę. Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. 
 • Fundusze z grantów NIE MOGĄ być przeznaczone na finansowanie:
  • projektów o charakterze politycznym lub wskazujących na wspieranie konkretnych stronnictw politycznych lub pojedynczych partii w ramach kampanii wyborczych
  • programów wymiany
  • programów o charakterze socjalnym
  • projektów wspierających konkretną działalność religijną
  • działalności handlowej, zbiórki funduszy, projektów komercyjnych, badań naukowych, projektów budowlanych; projektów, których głównym celem jest rozwój samej organizacji jako instytucji
  • opłat i kosztów podróży do USA związanych z konferencjami, badaniami naukowymi, przygotowywaniem reportaży, wydarzeń kulturalnych, itp.
  • publikacji książkowych
  • stałych kosztów wynagrodzenia personelu
  • sprzętu biurowego
  • finalizacji działań podjętych z wykorzystaniem innych funduszy
  • konsumpcji, poza kawą i lunchem roboczym (z całkowitym wyłączeniem alkoholu)
  • możliwe jest przeznaczenie części środków na finansowanie działań koordynacyjnych, suma ta nie może jednak przekroczyć 20 proc. wysokości grantu

D. JAK UBIEGAĆ SIĘ O GRANT:

Pełną dokumentację należy przesłać na adres grantspoland@state.gov do 5 lipca do godz. 17.00.  W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy

 • Wypełniony formularz wnioskowy (proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu słów)
 • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant
 • Formularz SF-424 (Application for Federal Assistance)
 • Formularz SF424A (Budget Information for Non-Construction programs)
 • Potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov – instrukcje dotyczące rejestracji znajdują się poniżej.

 E. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKŁADANIU WNIOSKU:

Proszę się z nimi uważnie zapoznać;  wnioski nie spełniające poniższych wymogów nie będą rozpatrywane.

 • Wszystkie nadsyłane propozycje muszą być sporządzone w j. angielskim.
 • Wnioski nie mogą przekraczać 6 stron (włącznie z wyliczonym budżetem) przy użyciu czcionki Times New Roman 12 pkt.
 • Budżet musi być skalkulowany w dolarach amerykańskich i zapisany w przeznaczonym na to szablonie we wniosku.  Proszę nie przysyłać kalkulacji budżetowej w postaci dodatkowego załącznika.
 • Wszystkie zapisane w budżecie koszty muszą być opisane w części dotyczącej działań programowych.
 • Przykłady pozycji budżetowych mogą zawierać wynagrodzenie dla koordynatora projektu, honorarium dla prelegenta lub eksperta, koszty projektu graficznego, koszty wynajmu sprzętu.
 • Przykłady „jednostek” (units) to m.in. liczona w godzinach praca nad projektem, liczone w miesiącach wynagrodzenie dla koordynatora, liczba warsztatów prowadzonych przez prelegenta, itp.
 • Ostatnia pozycja w arkuszu kalkulacyjnym powinna zawierać całkowity koszt projektu oraz pełną sumę do pokrycia z funduszy ambasady USA, jak również fundusze wnioskodawcy oraz fundusze pochodzące od innego sponsora/innych sponsorów.

 Składanie wniosku:

 • Proszę przesłać wszystkie wymagane dokumenty w jednym e-mailu na adres: grantspoland@state.gov
 • W temacie e-maila należy wpisać nazwę organizacji ubiegającej się o grant, następnie liczbę NOFO, czyli WAW-NOFO-FY21-05.

F. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI DUNS, NCAGE i SAM:

Aby dokonać rejestracji w systemie SAM, należy najpierw uzyskać numery DUNS i NCAGE. Cała procedura może zająć od kilku dni do kilku tygodni, należy więc ją rozpocząć odpowiednio wcześnie.  Proszę pamiętać, że rejestracja w SAM oraz uzyskanie numerów DUNS i NCAGE nie pociągają za sobą żadnych opłat.

Rejestracja DUNS (Dun & Bradstreet)

 • Uzyskanie numeru DUNS odbywa się na stronie: https://www.bisnode.pl/produkty/db-numer-duns/.
 • Uzyskanie numeru DUNS w celu złożenia wniosku o grant nie wymaga żadnych opłat, nie występuje też potrzeba skorzystania z żadnych dodatkowych usług.

 Rejestracja NCAGE (NATO Commercial and Governmental Entity)

Rejestracja SAM (System for Award Management)

 • Rejestracja odbywa się na stronie www.SAM.gov.  Przy rejestracji nie jest wymagana opłata.
 • W przypadku rejestracji w SAM.gov nowego podmiotu, przed aktywacją rejestracji należy przedstawić poświadczony notarialnie dokument potwierdzający uprawnienia do występowania w charakterze administratora.  Zeskanowany dokument należy przesłać za pośrednictwem Federal Service Desk. Stosowne instrukcje znajdują się tutaj (PDF).
 • Rejestracja w SAM.gov jest ważna tylko przez rok. Jeżeli Państwa organizacja dokonała rejestracji przed 31 lipca 2020 r., rejestrację należy odnowić.

 G. PROCEDURA WYBORU  

Wnioski będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli Ambasady USA i Konsulatu. Wszyscy wnioskodawcy będą poinformowani o wynikach prac. Proszę pamiętać, że decyzje komisji mają charakter ostateczny, nie przysługuje prawo odwoływania się od nich. Ambasada nie będzie udzielać odpowiedzi w sprawie odrzuconych wniosków.

Składane wnioski muszą podejmować przynajmniej jeden z przedstawionych wyżej tematów; ponadto preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które:

 • przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami
 • tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi
 • włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o takich grupach, jak osoby z niepełnosprawnościami, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy obszarów wiejskich.

H. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

W przypadku przyznania grantu wymagane będą sprawozdania programowe i finansowe w terminach określonych w umowie grantowej. Wypłata środków może zostać powiązana z terminowym składaniem sprawozdań. Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji grantu zostaną określone w umowie grantowej między Ambasadą USA a wnioskodawcą na podstawie opracowanych przez Departament Stanu warunków i zasad.

I. PROŚBY O “HONOROWY PATRONAT”

Sekcja Spraw Publicznych (PAS) często otrzymuje prośby od osób i instytucji o objęcie projektów bądź wydarzeń „patronatem honorowym” ambasady lub ambasadora (włącznie z wykorzystaniem pieczęci ambasady). Jednakże w związku z wytycznymi rządu USA w zakresie postępowania etycznego Ambasada USA nie może udzielać „patronatu” ani wystosowywać listów poparcia instytucjom, które nie otrzymują funduszy od rządu Stanów Zjednoczonych.   

ZAPYTANIA

Wszelkie pytania dotyczące programu grantów Ambasady USA należy kierować na adres: grantspoland@state.gov.