Dofinansowanie w postaci grantów na wsparcie programów wspierających potrzeby społeczności marginalizowanych w Polsce

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

Ambasada i konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (Notice of Funding Opportunity – NOFO) w postaci grantów na wsparcie programów wspierających potrzeby społeczności marginalizowane w Polsce. Kwalifikujące się organizacje mogą ubiegać się o maksymalnie 20 tys. dolarów. Program ten dotyczy projektów rozpoczynających się nie wcześniej niż 1 maja 2023 r. Wnioski w tej edycji programu NOFO, #WAW-NOFO-FY23-02, można składać do niedzieli, 26 lutego 2023 r.

A. KRYTERIA WYBORU:

 • O granty mogą się ubiegać polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne oraz media, których wnioski dotyczą obszarów tematycznych wymienionych poniżej.
 • Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 20 tysięcy dolarów.
 • Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
 • Organizacja może złożyć jeden wniosek. O dofinansowanie nie powinny się ubiegać organizacje, które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie.
 • Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem działającym na terenie Polski.
 • Warunkiem otrzymania grantu jest dokonanie przez organizację aktualnej rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok). Instrukcje znajdują się w części F.

B. WYKAZ TEMATÓW:

Pozyskane fundusze muszą być spożytkowane na projekty, które wspierają potrzeby społeczności marginalizowanych w Polsce, w tym m.in.: osób niepełnosprawnych, uchodźców, członków społeczności LGBTQI+, członków społeczności romskiej, mniejszości religijnych i rasowych. Należy pamiętać, że finansowanie przyznane przez Ambasadę nie może być wykorzystane na projekty budowlane, bieżące koszty wynagrodzeń lub projekty opieki społecznej (więcej informacji na temat kosztów kwalifikowalnych znajduje się w części C).

Środki z niniejszego konkursu grantowego mogą być przeznaczone na:

 • Programy edukacyjne, mające na celu dotarcie do opinii publicznej, podnoszenie świadomości, szkolenia w zakresie różnorodności i integracji itp.
 • Budowanie potencjału organizacji pozarządowych wspierających zmarginalizowane społeczności w Polsce, poprzez szkolenia w zakresie rzecznictwa, pozyskiwania funduszy, ułatwiania dialogu itp.
 • Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności osób świadczących usługi lub w inny sposób wspierających członków zmarginalizowanych społeczności i/lub ich rodzin, takich jak terapeuci, prawnicy, pedagodzy itp.
 • Programy, które celebrują kulturę i/lub podnoszą świadomość na temat zmarginalizowanej społeczności

C. INFORMACJE O PRZYZNAWANIU GRANTÓW:

Wszystkie granty uzależnione są od dostępności funduszy Departamentu Stanu USA, a jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przed otrzymaniem grantu nie będą zwracane przez ambasadę. Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. 

Zasadniczo, fundusze z grantów nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

 • projektów o charakterze politycznym lub wskazujących na wspieranie konkretnych stronnictw politycznych lub pojedynczych partii w ramach kampanii wyborczych
 • programów wymiany
 • projektów o charakterze socjalnym
 • projektów wspierających konkretną działalność religijną
 • działalności handlowej, zbiórki funduszy, projektów komercyjnych, badań naukowych, projektów budowlanych; projektów, których głównym celem jest rozwój samej organizacji jako instytucji
 • opłat i kosztów podróży związanych z konferencjami, przygotowywaniem reportaży, wydarzeń kulturalnych itp. w USA
 • publikacji lub tłumaczenia książek w celu ich opublikowania
 • stałych kosztów wynagrodzenia personelu
 • sprzętu, w tym m.in.: sprzętu biurowego, sportowego, aparatów fotograficznych itp.
 • finalizacji działań podjętych z wykorzystaniem innych funduszy
 • konsumpcji, poza kawą i lunchem roboczym (z całkowitym wyłączeniem alkoholu)

Możliwe jest przeznaczenie części środków na finansowanie działań koordynacyjnych i administracyjnych (księgowość, dostawa sprzętu itp.), suma ta nie może jednak przekroczyć 20 proc. wysokości grantu.

D. JAK UBIEGAĆ SIĘ O GRANT:

Pełną dokumentację należy przesłać na adres grantspoland@state.gov do 26 lutego (niedziela) 2023 r. W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy: 

 • Wypełniony formularz wnioskowy (prosimy nie przekraczać określonego limitu słów)
 • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant
 • Formularz SF-424 (Application for Federal Assistance)
 • Formularz SF424A (Budget Information for Non-Construction programs)
 • Potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov – instrukcje dotyczące rejestracji znajdują się poniżej.

 E. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKŁADANIU WNIOSKU:

Prosimy się z nimi uważnie zapoznać. Wnioski nie spełniające poniższych wymogów nie będą rozpatrywane.

 • Wszystkie nadsyłane propozycje muszą być sporządzone w j. angielskim.
 • Wnioski nie mogą przekraczać 6 stron (włącznie z wyliczonym budżetem) przy użyciu czcionki Times New Roman 12 pkt.
 • Budżet musi być skalkulowany w dol. amerykańskich i zapisany w przeznaczonym na to szablonie we wniosku.  Prosimy o nie przysyłanie kalkulacji budżetowej w postaci dodatkowego załącznika.
 • Wszystkie zapisane w budżecie koszty muszą być przedstawione w opisie projektu.
 • Przykłady pozycji budżetowych mogą zawierać wynagrodzenie dla koordynatora projektu, honorarium dla prelegenta lub eksperta, koszty projektu graficznego i wynajmu sprzętu.
 • Przykłady „jednostek” (units) to m.in. liczona w godzinach praca nad projektem, liczone w miesiącach wynagrodzenie dla koordynatora, liczba warsztatów prowadzonych przez prelegenta itp.
 • Ostatnia pozycja w arkuszu kalkulacyjnym powinna zawierać całkowity koszt projektu oraz pełną sumę do pokrycia z funduszy ambasady USA, jak również fundusze wnioskodawcy oraz fundusze pochodzące od innego sponsora czy sponsorów.

Składanie wniosku:

 • Prosimy o przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów w jednym e-mailu na adres: grantspoland@state.gov
 • W temacie e-maila należy wpisać nazwą organizacji ubiegającej się o grant, następnie liczbę NOFO, czyli WAW-NOFO-FY23-02.

F. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI SAM.GOV (instrukcje krok po kroku zarówno dla organizacji rejestrujących się po raz pierwszy, jak i odnawiających rejestrację dostępne są po prawej niniejszej strony w zakładce Application Package)

 • Czas oczekiwania na rejestrację SAM.gov wynosi obecnie około 45 dni, należy więc ją rozpocząć odpowiednio wcześnie.
 • Jeżeli Państwa rejestracja nie jest kompletna przed upływem terminu zgłoszeń do programu, mogą Państwo wysłać zrzut ekranu potwierdzający rozpoczęcie procesu rejestracji i ubiegać się o grant, nawet jeśli proces rejestracji nie został jeszcze zakończony.
 • Aby dokonać rejestracji w systemie SAM, należy przejść do strony SAM.gov. Informujemy, że rejestracja w SAM nie pociąga za sobą żadnych opłat.
 • Przydzielenie „Unique Identity ID” nie jest tożsame z rejestracją w SAM.gov. PO otrzymaniu „Unique Identity ID”, należy dokończyć rejestrację w SAM.gov.
 • Rejestracja w systemie SAM.gov ważna jest tylko przez rok. Jeżeli Państwa organizacja rejestrowana była przed 1 maja 2022 roku, należy odnowić rejestrację przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych. Czas oczekiwania na rejestrację SAM.gov wynosi obecnie około 45 dni, należy więc ją rozpocząć odpowiednio wcześnie.
 • Zalecamy wykonanie i zachowanie zrzutu ekranu informacji, które wprowadzają Państwo do systemu w trakcie rejestracji organizacji. Tak aby przy ponownej rejestracji w przyszłości mogli Państwo wprowadzić do systemu informacje w ten sam sposób, by uniknąć jakichkolwiek problemów związanych z niedopasowaniem danych.

 G. PROCEDURA WYBORU 

Złożone wnioski będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli ambasady USA i konsulatu. Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach prac. Prosimy pamiętać, że decyzje komisji mają charakter ostateczny. Nie przysługuje Państwu prawo odwoływania się od nich. Ambasada nie ma możliwości udzielania odpowiedzi w sprawie odrzuconych wniosków.

H. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

W przypadku przyznania grantu wymagane będą sprawozdania programowe i finansowe w terminach określonych w umowie grantowej. Wypłata środków może zostać powiązana z terminowym składaniem sprawozdań. Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji grantu zostaną określone w umowie grantowej między ambasadą USA a wnioskodawcą na podstawie opracowanych przez Departament Stanu warunków i zasad.

I. PROŚBY O “HONOROWY PATRONAT”

Sekcja Spraw Publicznych (PAS) często otrzymuje prośby od osób i instytucji o objęcie projektów bądź wydarzeń „patronatem honorowym” ambasady lub ambasadora (włącznie z wykorzystaniem pieczęci ambasady). Jednakże w związku z wytycznymi rządu USA w zakresie postępowania etycznego ambasada USA nie może udzielać „patronatu” ani wystosowywać listów poparcia instytucjom, które nie otrzymują funduszy od rządu Stanów Zjednoczonych. 

J. ZAPYTANIA

Wszelkie pytania dotyczące programu grantów ambasady USA należy kierować na adres: grantspoland@state.gov.