Schemat wniosku o przyznanie grantu Ambasady USA

Wniosek należy przesłać na adres GrantsPoland@state.gov 

Data przygotowania wniosku: 

Wnioskodawca:

 • Nazwa organizacji
 • Adres pocztowy, telefon, e-mail, adres strony internetowej
 • Imię i nazwisko oraz stanowisko koordynatora (koordynatorów) projektu i dyrektora / prezesa organizacji (proszę załączyć CV lub noty biograficzne) oraz ich dane kontaktowe
 • Numery DUNS i NCAGE, potwierdzenie rejestracji w SAM (prosimy dołączyć zrzut ekranu potwierdzający rejestrację). 

Informacje o organizacji:

 • Kiedy organizacja została zarejestrowana? Jaki jest status prawny organizacji? Jakie są główne cele organizacji?
 • Kto jest głównym beneficjentem działań podejmowanych przez organizację?
 • Ilu pracowników w pełnym oraz niepełnym wymiarze godzin, a także ilu wolontariuszy pracuje w organizacji?
 • Proszę krótko opisać obecne działania i/lub programy realizowane przez organizację.
 • Proszę wymienić wszystkie rodzaje wsparcia finansowego uzyskanego do tej pory od rządu amerykańskiego (kwota, rok przyznania grantu, tytuł projektu, nazwa instytucji przyznającej grant).

Uzasadnienie i opis projektu:

 • Tytuł projektu
 • Termin (nie dłuższy niż rok) i miejsce realizacji projektu
 • Streszczony opis projektu (nie więcej niż 2-5 zdań)
 • Szczegółowy opis projektu (maksymalnie 400 słów). Prosimy opisać działania zaplanowane w ramach projektu. Jaki jest komponent amerykański w projekcie?
 • Uzasadnienie pomysłu projektu. Dlaczego ten projekt jest potrzebny teraz? Jakich problemów dotyczy? Dlaczego rząd amerykański powinien ten projekt poprzeć? W przypadku propozycji zaproszenia amerykańskich ekspertów, w jaki sposób zostali zidentyfikowani lub wybrani?
 • Kim będą beneficjenci projektu i jak zostaną wybrani (liczba osób, wiek, płeć)? Prosimy wyjaśnić, dlaczego warto zwrócić się akurat do tych odbiorców.
 • Czy uczestnicy projektu będą uiszczać opłaty za udział w projekcie?
 • Jakie są krótko i długoterminowe cele projektu? Czy będzie on kontynuowany po zakończeniu grantu?
 • Harmonogram projektu.
 • Inne źródła wsparcia dla tego projektu (wkład rzeczowy, wolontariat, inni sponsorzy)
 • Inne organizacje, do których złożono wnioski o finansowanie tego projektu i status decyzji o przyznaniu dofinansowania

Wnioskowana kwota w USD: 

Budżet projektu:

Prosimy przygotować budżetu wg następującego schematu: 

Pozycja budżetu Jednostka Liczba jednostek Koszt jednostki Suma częściowa Źródła finansowania
Ambasada USA Wkład własny Inni sponsorzy

 

Wnioskodawca powinien przygotować listę wszystkich wydatków, które zostaną poniesione w ramach projektu. Budżet powinien być logiczny i na tyle szczegółowy, aby osoba rozpatrująca wniosek mogła zrozumieć, do czego odnoszą się poszczególne kwoty, liczby i jak zostały skalkulowane.

Przykładowe kategorie budżetu: doba hotelowa, wynagrodzenie pracy koordynatora z rozbiciem na miesiące, usługa grafika, podróż pociągiem/samolotem, honorarium eksperta, itp. 

Koszty administracyjne pokrywane przez Ambasadę USA nie mogą przekraczać 10% wartości grantu.

Wszystkie lotnicze podróże transatlantyckie finansowane przez grant Ambasady USA muszą odbywać się z wykorzystaniem usług amerykańskich narodowych przewoźników lotniczych lub we wspólnej obsłudze połączeń z liniami amerykańskimi (tzw. code-share).

Organizacja lub osoba, która uzyskała zgodę na finansowanie ze środków Ambasady USA, nie może dokonywać żadnych transakcji finansowych lub ponosić wydatków z tytułu grantu, dopóki obie strony nie podpiszą umowy grantowej. Ambasada USA nie pokrywa kosztów projektu wstecz.

Wymagania w zakresie kwalifikowalności

Ambasada USA będzie rozpatrywać tylko wnioski przesłane przez organizacje zarejestrowane w System for Award Management (SAM). Aby zarejestrować organizację w SAM, należy najpierw uzyskać numery DUNS i NCAGE. Uzyskanie DUNS i NCAGE oraz rejestracja w SAM mogą potrwać do kilku tygodni, dlatego należy rozpocząć całą procedurę odpowiednio  wcześnie.

Rejestracja DUNS (Dun & Bradstreet – D&B)

Informacje na temat procedury uzyskania numeru DUNS: http://www.dnb.com.pl/ODNB.aspx?id=DUNS

Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów uzyskania DUNS w związku ze złożeniem wniosku o grant rządu amerykańskiego. Wszelkie dodatkowe usługi oferowane w trakcie procesu rejestracji nie są konieczne i wnioskodawca nie jest zobowiązany z nich korzystać.

Nadanie kodu NCAGE

Informacje na temat procedury NCAGE: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
Organizacji wnioskodawcy musi zostać nadany Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – NATO Commercial and Governmental Entity Code (NCAGE). Wnioskodawcy powinni odwiedzić powyższą stronę i wypełnić wniosek o nadanie kodu NCAGE.

W trakcie rejestracji DUNS i NCAGE prosimy zadbać o to, aby informacje o organizacji (nazwa, adres) podawać dokładnie takie same, jak w KRS i REGON.

Rejestracja w SAM (System for Award Management)

Organizację należy zarejestrować w SAM tutaj: www.SAM.gov

Osoby fizyczne pragnące ubiegać się o grant są zwolnione z wymogów uzyskania numerów DUNS, kodu NCAGE i rejestracji w SAM.