Programy Departamentu Rolnictwa USA na rzecz wsparcia rozwoju polskiego rolnictwa i nauki

Program Stypendialny Cochran

Program Stypendialny Cochrana był realizowany w Polsce w latach 1989-2006. W ramach programu 659 przedstawicieli instytucji rządowych, naukowych oraz sektora prywatnego odwiedziło Stany Zjednoczone w ramach krótkich szkoleń w zakresie rolnictwa i agrobiznesu. Pod względem liczby stypendystów programu w latach 1989-2005 Polska była na pierwszym miejscu w Europie i trzecim na świecie. Na udział polskich stypendystów rząd amerykański wyasygnował około 6,7 miliona dolarów amerykańskich. W związku z przyjęciem Polski do UE program, przeznaczony dla krajów rozwijających się, był stopniowo zamykany. Ostatni stypendyści odwiedzili Stany Zjednoczone w 2005 roku.

Program Stypendialny Borlauga

Podstawą programu stypendialnego pod nazwą Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Fellows Program for Poland jest wymiana –naukowo-uczelniana między oboma krajami. W ramach programu wytypowani kandydaci odbywają krótkie wyjazdy naukowo-szkoleniowe. Każdym uczestnikiem opiekuje się indywidualnie przydzielony mu sponsor. Szkolenie jest prowadzone przez dotowane centralnie uniwersytety, Departament Rolnictwa i inne agendy rządowe, firmy prywatne, organizacje typu non profit oraz międzynarodowe rolne placówki badawcze na terenie Stanów Zjednoczonych. Program Stypendialny Borlauga został zainicjowany w Polsce w 2006 roku. Do dzisiaj wzięło w nim udział pięciu polskich stypendystów: trzy osoby prowadziły badania w zakresie biotechnologii rolnej, dwie osoby badania w zakresie biopaliw. Koszt pobytu, który trwa od sześciu do ośmiu tygodni, wynosi około 30 tys. dol. W 2008 roku program będzie poświęcony naukom weterynaryjnym. Dostępny jest stosowny formularz dla chcących ubiegać się o uczestnictwo w programie. Przeglądu wniosków i wyboru kandydatów dokona komisja składająca się z polskich naukowców, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa oraz przedstawicieli Departamentu Rolnictwa. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.fas.usda.gov/programs/borlaug-fellowship-program

Specjalny program szkoleniowy skierowany do Polski

Program ten powstał w oparciu o program stypendialny Cochrana, a jego celem było wysyłanie uczestników na krótkotrwałe szkolenia do Stanów Zjednoczonych. W 2007 roku sponsorowaliśmy czterech uczestników, w tym dwóch przedstawicieli ministerstwa rolnictwa, którzy wzięli udział w trzytygodniowym szkoleniu Departamentu Rolnictwa w zakresie bezpieczeństwa żywności i inspekcji w Stanach Zjednoczonych i dwóch polskich dziennikarzy zajmujących się zastosowaniem biotechnologii w rolnictwie w Stanach Zjednoczonych. W tym roku od 29 marca do 7 kwietnia 2008 roku ponad trzydziestu Polaków wyjechało do USA w ramach tego programu. Liderzy z Narodowego Stowarzyszenia Izb Rolniczych, Ministerstwa Rolnictwa oraz posłowie wymienili się poglądami oraz wiedzą na temat marketingu, biotechnologii, rozwoju wiejskiego i biopaliw w rolnictwie w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego sfinansowaliśmy wizytę czterech polskich przedstawicieli w Waszyngtonie, D.C., w Chicago, Illinois oraz Michigan, która miała miejsce w dniach 1-11 czerwca 2008 roku. Jej celem było pogłębienie wiedzy na temat technologii rolniczych oraz branży biopaliw. W 2008 roku będziemy również finansowali wyjazd dwóch przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa zajmujących się tematyką weterynaryjną, którzy będą uczestniczyli w trzytygodniowym szkoleniu zorganizowanym przez amerykański Departament Rolnictwa w zakresie bezpieczeństwa żywności i inspekcji w Stanach Zjednoczonych. W większości przypadków w ramach tego programu jego uczestnicy płacą za bilety lotnicze, a inne wydatki są pokrywane ze środków dostępnych w programie.

Nagroda za Przywództwo w Polskim Rolnictwie i Nauce

Doroczna nagroda, wprowadzona w 2008 roku, była przyznawana wybitnym polskim naukowcom, nauczycielom oraz liderom polskiego rolnictwa. Jej pierwszym laureatem był profesor Henryk Jasiorowski. Mimo że nie jest to program szkoleniowy, nagroda jest wyrazem uznania dla wkładu wnoszonego przez polskich liderów i naukowców do światowego rolnictwa. Nagroda będzie przyznawana corocznie.