Biura

Sekcja Prasy i Kultury Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie zajmuje się kontaktami z mediami i instytucjami kultury na terenie 5 południowych województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Sekcja Prasy i Kultury:

 • organizuje wywiady, dostarcza artykuły prasowe i inne teksty na temat polityki Stanów Zjednoczonych,
 • organizuje programy wymiany między różnymi segmentami społeczeństw polskiego i amerykańskiego,
 • organizuje współpracę kulturową i edukacyjną między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Amerykańskie Centrum Informacji mieszczące się w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie dostarcza polskim instytucjom aktualnych i wyczerpujących informacji na temat polityki zagranicznej, gospodarki, handlu i spraw wewnętrznych USA, społeczeństwa i kultury amerykańskiej.

Amerykańskie Centrum Informacji publikowało w latach 2004-2021 dwumiesięcznik dla uczniów szkół średnich oraz nauczycieli języka angielskiego Zoom in on America,

Biuro Doradztwa Edukacyjnego dysponuje zbiorem katalogów i poradników dla osób zainteresowanych studiowaniem w USA.

Amerykańskie Centrum Informacji (American Information Resource Center – AIRC) mieści się w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Zadaniem Centrum jest dostarczanie aktualnych i wyczerpujących informacji na temat polityki zagranicznej, gospodarki, handlu i spraw wewnętrznych USA, społeczeństwa i kultury amerykańskiej.
Do grona osób zainteresowanych usługami AIRC należą przedstawiciele władz lokalnych, partii politycznych, dziennikarze, naukowcy, nauczyciele akademiccy, przedsiębiorcy oraz inne osoby zainteresowane Stanami Zjednoczonymi. Dostarczane informacje dotyczą m.in.:

 • amerykańskich agencji i instytucji rządowych
 • zagranicznej i krajowej polityki gospodarczej
 • wydarzeń politycznych i nowego ustawodawstwa
 • stosunków międzynarodowych, kwestii bezpieczeństwa i obrony kraju
 • praw człowieka i rozwoju demokracji
 • środowiska naturalnego, społeczeństwa i edukacji
 • kultury

Bazy danych dostępne online w AIRC:
Virtual Library – zbiór ok. 40 baz danych.

Książki:
Książki na temat m.in. amerykańskiego systemu politycznego i ustawodawczego, historii oraz kultury USA.

Kolekcja wideo:
Filmy dokumentalne na temat polityki, historii i kultury oraz spraw międzynarodowych.

Produkty:
Dwumiesięcznik elektroniczny dla uczących się języka angielskiego oraz zainteresowanych tematyką amerykańską Zoom in on America.

Biuro Doradztwa Edukacyjnego służące pomocą obywatelom polskim zainteresowanym studiami w Stanach Zjednoczonych mieści się w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie.

Biuro dysponuje dużą kolekcją aktualnych katalogów i przewodników w formie drukowanej i elektronicznej, zawierających informacje o amerykańskim systemie uczelni wyższych oraz o programach oferowanych przez różne uniwersytety, jak również procesie rekrutacji, niezbędnych dokumentach i opłatach oraz standardowych egzaminach.

W określonych terminach biuro jest otwarte dla osób chcących uzyskać poradę na temat wyboru instytucji i programu nauczania właściwych dla ich potrzeb. Biuro udziela aktualnych, poprawnych i obiektywnych informacji na temat wszystkich akredytowanych uczelni wyższych w Stanach Zjednoczonych. Nie pośredniczy w rekrutacji do żadnej instytucji edukacyjnej.

Biuro dysponuje informacjami na temat m.in.:

 • Profilów amerykańskich instytucji edukacyjnych;
 • Dziedzin nauki i programów nauczania;
 • Procedur i strategii rekrutacji na uczelnie;
 • Możliwości wsparcia finansowego;
 • Standardowych egzaminów.

Amerykańskie uczelnie stawiają kandydatom różne wymagania. Wszystkie wymagają jednak dobrych wyników nauki ze szkoły średniej, a większość dodatkowo zdania co najmniej jednego standardowego egzaminu, takiego jak TOEFL (sprawdzający znajomość języka angielskiego), SAT (egzamin z wiedzy ogólnej), GRE (wymagany przed rozpoczęciem studiów podyplomowych),GMAT (wymagany w przypadku programów w zakresie biznesu) lub USMLE(egzamin dopuszczający do wykonywania zawodu lekarza).

Koszt studiowania w Stanach Zjednoczonych różni się w zależności od instytucji. Wydatki w ciągu roku akademickiego obejmujące czesne, inne opłaty, zakup książek i koszt utrzymania się mogą wynosić od 15 do 35 tysięcy dolarów lub nawet przekraczać tę sumę. Każda instytucja dysponuje własnym programem stypendialnym określającym warunki ubiegania się o pomoc finansową.

O stypendia na naukę i badania w szkołach amerykańskich można ubiegać się w różnych instytucjach organizujących wymianę studentów i naukowców. Jedną z nich jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, z siedzibą w Warszawie.