Informacje na temat COVID-19

 

 

Zaktualizowano 30 marca 2021

Ask a COVID-19 Question

Zarejestruj się w programie STEP, aby otrzymywać pilne informacje: https://step.state.gov/

 

Departament Stanu radzi obywatelom Stanów Zjednoczonych ponownie rozważyć konieczność podróży do Polski z powodu COVID-19. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Departamentu Stanu.

 

*** Od 26 stycznia 2021 roku wszyscy pasażerowie linii lotniczych w wieku powyżej dwóch lat przybywający do Stanów Zjednoczonych muszą przedstawić negatywny test wirusowy na COVID-19 zrobiony w ciągu trzech dni kalendarzowych od daty wylotu. Pasażerownie przybywający do Stanów Zjednoczonych mogą także przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą wyzdrowienie z COVID-19 w ciągu 90 dni przed podróżą. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Centrów Kontroli Chorób (CDC) oraz na stronie „Często Zadawane Pytania”.

Centra Kontroli Chorób i Prewencji (CDC) mogą znieść wymóg przedstawienia negatywnego wyniku testu w bardzo ograniczonych przypadkach (na przykład nagła ewakuacja medyczna), kiedy nagła podróż musi nastąpić w wyniku konieczności zachowania czyjegoś zdrowia i bezpieczeństwa, a testowania nie da się zakończyć przed podróżą. Nie ma żadnych wyjątków dla osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19. Poszczególne osoby – lub linie lotnicze, które chcą zabrać na pokład samolotu potencjalnie kwalifikujące się osoby – które uważają, że spełniają kryteria uchylenia wymogu testowania, powinny skontaktować się z Ambasadą Amerykańską w Warszawie pod adresem ACSWarsaw@state.gov lub z Konsulatem Generalnym w Krakowie pod adresem KrakowACS@state.gov oraz przesłać wymienione poniżej informacje. Ambasada lub Konsulat złożą wówczas do CDC wniosek o uchylenie wymogu testowania.

Poniższe informacje muszą być podane dla każdego pasażera:

1.Imię i nazwisko, numer paszportu i kraj
2. Numer telefonu komórkowego wraz z numerem kierunkowym pasażera lub dorosłego członka rodziny, jeśli podróżuje rodzina
3. Adres emailowy pasażera lub dorosłego członka rodziny, jeśli podróżuje rodzina
4. Adres docelowy w Stanach Zjednoczonych

  a. Czy adres docelowy w Stanach Zjednoczonych jest adresem zamieszkania?

5. Data wylotu
6. Plan podróży
7. Nazwa instytucji składającej wniosek, jeśli pasażer nie robi tego osobiście
8. Nazwa firmy składającej wniosek w imieniu pasażera (jeśli dotyczy)
9. Imię i nazwisko osoby składającej wniosek w imieniu pasażera (jeśli dotyczy)
10. Numer telefonu i adres emailowy osoby składającej wniosek w imieniu pasażera (jeśli dotyczy)
11. Cel podróży do Stanów Zjednoczonych (należy krótko wyjaśnić, dlaczego konieczna jest nagła podróż i w jaki sposób wpłynie ona na zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa pasażera/pasażerów)
12. Uzasadnienie wniosku o uchylenie wymogu testowania (na przykład brak możliwości wykonania testu w danym miejscu, wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pasażera/pasażerów)
13. Dokumentacja potwierdzająca uzasadnienie wniosku o uchylenie wymogu testowania, jeśli jest dostępna (na przykład dokumentacja medyczna lub nakaz ewakuacji medycznej).

Informacje dotyczące sytuacji w Polsce:

 • 26 marca 2021 Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 2 189 966 przypadkw COVID-19 w Polsce od początku pandemii. W sumie z powodu COVID-19 zmarło 51 305 osób.
 • 26 marca 2021 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że zajętych jest 75% łóżek szpitalnych przeznaczonych dla osób chorych na COVID-19, a także zajętych jest 77% respiratorów. Ministerstwo otworzyło szpitale tymczasowe, aby zwiększyć wydolność szpitali.

Testowanie na COVID-19:

 • Czy testy PCR i/lub testy antygenowe są w Polsce dostępne dla obywateli USA? Tak
 • Jeśli tak, czy wyniki testów są dostępne w ciągu 72 godzin? Tak
 • Polski rząd zapewnia testy na COVID-19, ale tylko osobom, które wykazują symptomy choroby, udały się do lekarza i otrzymały skierowanie na test.
 • Prywatne testy na COVID-19 są wykonywane przez laboratoria i centra medyczne w całej Polsce. Wyniki są dostępne w ciągu 72 godzin, a średni koszt testu PCR to ok. $120. Jeśli chodzi o testowanie w punktach „drive-through”, na tej stronie można wykupić testy i otrzymany kod zabrać ze sobą do wybranego punktu, gdzie pobiera się wymaz. Na tej stronie znajdują się informacje na temat jeszcze jednej możliwości wykonania testu w domu lub punkcie drive-through w Warszawie. Na tej stronie znajdują się informacje na temat możliwości wykonania testu w domu w Krakowie.
 • Szybkie testy są dostępne na kilku lotniskach w Polsce dla pasażerów, którzy podróżują do lub tranzytem przez kraje, które wymagają wyniku testu zrobionego w ciągu czterech godzin przed wylotem. Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych testów, kosztów i godzin otwarcia punktów testowania, należy kontaktować się z administracją lotniska lub odwiedzić poniższe strony internetowe:

Informacje na temat szczepionki na COVID-19:

 • Czy polski rząd zatwierdził do użytku szczepionkę na COVID-19? Tak
 • Rząd Stanów Zjednoczonych nie planuje dostarczania szczepionek na COVID-19 obywatelom amerykańskim przebywającym w Polsce. Zachęcamy do śledzenia lokalnego programu szczepień.
 • Polski rząd ogłosił, że szczepionka na COVID-19 będzie zapewniona wszystkim osobom, które przebywają w Polsce legalnie i są w wieku umożliwiającym otrzymanie zatwierdzonej szczepionki. Szczepionka będzie udostępniana etapami, najpierw pracownikom służby zdrowia oraz seniorom. Więcej informacji na ten temat oraz link do zarejestrowania swojego zainteresowania uzyskaniem szczepionki znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia. Po zgłoszeniu chęci szczepienia przeciw COVID-19 Ministerstwo Zdrowia skontaktuje się z Państwem, gdy szczepionka dla grupy, w której się Państwo znajdują, będzie dostępna oraz przekaże informacje, w jaki sposób należy zarejestrować się na szczepienie.
 • Informacje Centrów Kontroli Chorób (CDC) na temat szczepionki przeciwko COVID-19.

Informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu:

 • Czy obywatele amerykańscy mogą przybywać do Polski: Nie
  • Władze polskie ograniczyły możliwość przyjazdu do Polski wszystkich cudzoziemców przekraczających zewnętrzne granice (lądową, powietrzną i morską), w tym w celach tranzytu przez Polskę (więcej informacji na ten temat poniżej). Wyłącznie cudzoziemcy, którzy  należą do następujących kategorii, mogą przybyć do Polski:
   • Obywatele lub rezydenci krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Gruzji, Japonii, Kanady, NOwej Zelandii, Tajlandii, Korei Południowej, Tunezji i Australii oraz ich współmałżonkowie i dzieci
   • Cudzoziemcy, którzy są współmałżonkami lub dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod stałą opieką obywateli polskich
   • Cudzoziemcy, którzy posiadają Kartę Polaka (Dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego)
   • Cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub tymczasowego pobytu w Polsce
   • Cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski, czyli uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, którzy wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy i którzy posiadają:
    • zezwolenie na pracę,
    • zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej,
    • kontrakt pracowniczy lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   • Uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, doktoranci kształcący się w Polsce
   • Naukowcy prowadzący badania lub prace rozwojowe w Polsce
   • Cudzoziemcy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych jako zawodnicy, członkowie ekipy trenerskiej, lekarze, fizjoterapeuci, sędziowie lub akredytowani dziennikarze
   • Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów
   • Osoby posiadające w Polsce status dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin
   • Inne szczególnie uzasadnione przypadki mogą być rozważone, ale zgodę na wjazd musi wydać Komendant Główny Straży Granicznej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/kontakt/1946,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html.
 • Informacja dla obywateli amerykańskich, którzy chcą przejechać tranzytem przez Polskę w drodze do innego miejsca docelowego:  W niektórych przypadkach podróżni, którym nie wolno wjechać do Polski, mogą przejechać tranzytem przez Lotnisko Chopina w Warszawie, jeśli przybywają z kraju spoza strefy Schengen i udają się dalej do innego kraju poza strefą Schengen.  Podróżni, którym zezwolono na tranzyt, muszą pozostać w strefie tranzytowej lotniska przeznaczonej dla pasażerów spoza strefy Schengen podczas oczekiwania na następny lot.
 • Decyzję dotyczącą tego, kto może przekroczyć granicę Polski, podejmuje Polska Straż Graniczna. Ambasada Amerykańska nie ma wpływu na ten proces. W przypadku pytań dotyczących konkretnych tras oraz potwierdzenia dopuszczenia tranzytu przez Warszawę podróżni powinni skontaktować się ze Strażą Graniczną pod adresem e-mail zdsc.kg@strazgraniczna.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 500 4068, +48 22 500 4568 lub +48 22 500 5468.
 • Czy negatywny test na COVID-19 (test PCR i/lub serologiczny) jest wymagany przy przekraczaniu granicy Polski? Nie
 • Czy na lotniskach i innych przejściach granicznych są wdrożone procedury sprawdzania stanu zdrowotnego? Nie
 • Status pobytu w Polsce: polskie władze ogłosiły stan zagrożenia epidemicznego 14 marca 2020 roku. Wizy, tymczasowe pozwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pracę, które wygasną podczas stanu zagrożenia epidemicznego zostaną przedłużone na okres 30 dni po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego. W chwili obecnej nie wiemy, kiedy zakończy się stan zagrożenia epidemicznego, ale Ambasada przekaże nowe informacje, gdy tylko będą one ogłoszone.
 • Oszuści podszywający się pod polskich pracowników rządowych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed oszustami, podszywającymi się pod pracowników ministerstwa, który próbują telefonicznie wyłudzić pieniądze od mieszkających w Polsce cudzoziemców. Oszuści wykorzystują numer podobny do telefonu ministerstwa i oskarżają cudzoziemców o niedopełnienie procedur związanych z wnioskami wizowymi. Oszuści grożą cudzoziemcom deportacją i żądają płatności poprzez międzynarodowy transfer pieniędzy. Każdy, kto odebrał tego typu telefon, powinien zgłosić ten fakt na policji. Prosimy także o przekazywanie takiej informacji Ministerstwu Spraw Zagranicznych pod adresem rzecznik@msz.gov.pl oraz Sekcji Obywateli Amerykańskich pod adresem ACSWarsaw@state.gov lub KrakowACS@state.gov.
 • Informacja dla osób posiadających obywatelstwo polskie i amerykańskie, które wjeżdżają do Polski na polskich paszportach: osoby, które przybywają do Polski na polskim paszporcie, wyjeżdżając z Polski muszą przedstawić ważny polski paszport. Jest to wymóg polskich władz i Ambasada Amerykańska nie może uchylić tego wymogu w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie i amerykańskie, które chcą opuścić Polskę na amerykańskim, a nie na polskim paszporcie.

Ograniczenia dotyczące przemieszczania się:

 • Czy jest wprowadzona godzina policyjna? Nie
 • Czy są wprowadzone ograniczenia w podróżowaniu między miastami lub regionami? Nie
 • Od 27 marca do co najmniej 9 kwietnia następujące dodatkowe restrykcje obejmą cały kraj:
  •  Salony fryzjerskie, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe oraz markety budowlane są zamknięte.
  • W sklepach oraz na pocztach o powierzchni do stu metrów kwadratowych może przebywać jedna osoba na piętnaście metrów kwadratowych.
  • W sklepach oraz na pocztach o powierzchni powyżej stu metrów kwadratowych może przebywać jedna osoba na dwadzieścia metrów kwadratowych.
  • W kościołach może przebywać jedna osoba na dwadzieścia metrów kwadratowych.
  • Wszystkie szkoły podstawowe i średnie przechodzą na nauczanie zdalne z wyjątkiem opieki dla dzieci pracowników służby zdrowia .
 • Wszystkie obowiązujące obecnie pozostałe ograniczenia są utrzymane, w tym:
  • Usta i nos muszą być zasłonięte maseczką materiałową lub medyczną. Przyłbice, półprzyłbice, szaliki i inne rodzaje masek nie mogą być zakładane zamiast maseczek materiałowych lub medycznych.Maseczki należy nosić wewnątrz i na zewnątrz we wszystkich miejscach publicznych z wyjątkiem parków, lasów i plaż.
  • Hotele, kina, muzea i inne obiekty użyteczności publicznej są zamknięte.
  • Galerie handlowe są zamknięte z wyjątkiem sklepów, które zapewniają podstawowe usługi.
  • Pływalnie, siłownie, sauny, stoki narciarskie i inne obiekty sportowe są zamknięte.
  • Restauracje i bary nie świadczą usług stacjonarnych, jedynie usługi na wynos.
  • Tylko 50% miejsc siedzących lub 30% miejsca może być zajęte w transporcie publicznym.
  • Tylko pięć osób może stać w kolejce do jednej kasy w sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych. W sklepach o większej powierzchni może przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.
  • Seniorzy, głównie osoby powyżej 70 roku życia, powinny ograniczyć przemieszczanie się w przestrzeni publicznej z wyjątkiem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału w obrzędach religijnych. Utworzono infolinię dla seniorów: +48 22 505 1111.
 • Więcej informacji oraz pełna lista obostrzeń znajduje się na stronie polskiego rządu poświęconej COVID-19.
 • Władze ogłosiły, że policja będzie surowo monitorować przestrzeganie ograniczeń związanych z ochroną zdrowia i przemieszczaniem się. Za nieprzestrzeganie restrykcji można otrzymać mandat w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Informacje dotyczące kwarantanny:

 • Czy obywateli amerykańskich obowiązuje w Polsce kwarantanna? Tak
 • Wszyscy podróżni, którzy mogą przybyć do Polski, muszą poddać się obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie w miejscu zamieszkania w Polsce z wyjątkiem kategorii wymienionych poniżej:
  • Dla podróżnych ze Strefy Schengen: podróżnych, którzy mają negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego w Strefie Schengen w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Polski
  • Dla podróżnych spoza Strefy Schengen: podróżnych, którzy uzyskają negatywny wynik testu na COVID-19 w ciągu 48 godzin po przybyciu do Polski. (Wyniki testów wykonanych w krajach poza Strefą Schengen nie kwalifikują do zwolnienia z kwarantanny.)
  • Uczniów i studentów pobierających w Polsce naukę
  • Żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz inspektorzy administracji morskiej
  • Członków załóg statków powietrznych i morskich, pociągów oraz morskich platform wiertniczych
  • Osób wykonujących pewne prace w sektorze naftowym i energetycznym
  • Kierowców komercyjnych pojazdów przewożących ładunki oraz pasażerów
  • Dyplomatów akredytowanych w Polsce i ich rodzin.
 • Osoby, które wykazują potencjalne objawy COVID-19, mogą zostać skierowane na testy oraz kwarantannę. Osoby, które miały kontakt z osobą z potwierdzonym COVID-19, mogą zostać skierowane na co najmniej 10-dniową kwarantannę.
 • Jeśli czują się Państwo chorzy: Polski rząd utworzył ogólnopolską infolinię na temat COVID-19, gdzie można kierować zapytania dotyczące choroby. Aby uzyskać połączenie z infolinią, należy zadzwonić na numer +48 800 190 590 i wcisnąć 6, aby rozmawiać w języku angielskim. W nagłych przypadkach należy dzwonić na numer 112. Rząd wyznaczył konkretne szpitale, w których leczeni są pacjenci z COVID-19. Lista tych szpitali znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/coronavirus/hospitals.
 • Polskie ośrodki pomocy społecznej zapewniają pomoc w uzyskaniu jedzenia oraz leków osobom, które przebywają na kwarantannie domowej z powodu COVID-19. Pomoc jest też udzielana cudzoziemcom. W Krakowie należy dzwonić na numer +48 887 202 946 lub +48 887 202 947 od 7:00 do 20:00 lub wysłać email na adres: kontakt@mops.krakow.pl po godzinach pracy. W Warszawie należy dzwonić na numer +48 22 487 1300.

Opcje transportu:

 • Czy są dostępne loty komercyjne? Tak
  • Informacja dla obywateli amerykańskich, którzy zamierzają wrócić do Stanów Zjednoczonych: Regularne loty komercyjne z Polski są już dostępne.  Podróżni mogą rezerwować bilety bezpośrednio w liniach lotniczych i kierować zapytania dotyczące możliwości podróży do firm przewozowych.  Ambasada nie może pomagać w planowaniu i organizacji podróży.  Zachęcamy podróżnych, aby korzystali z opcji komercyjnych, które są obecnie dostępne.  Podróżni powracający do Stanów Zjednoczonych powinni pozostać w domu przez siedem dni, ale niektóre miasta i stany mogą mieć bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące kwarantanny.  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat powrotu do Stanów Zjednoczonych na stronie Centrów Kontroli Chorób oraz Departamentu Zdrowia w tym stanie, do którego się Państwo udają.
  • Informacja dla obywateli amerykańskich, którzy należą do jednej z kategorii podróżnych, których nie obowiązuje zakaz wjazdu do Polski: Regularne komercyjne loty do Polski są dostępne. Podróżni mogą rezerwować bilety bezpośrednio w liniach lotniczych i kierować zapytania dotyczące możliwości podróży do firm przewozowych.
  • Proklamacja Prezydencka 10143, która zawiesza możliwość przybywania do Stanów Zjednoczonych osób obecnych w Strefie Schengen w ciągu ostatnich 14 dni, nadal obowiązuje.  Proklamacja przewiduje wyjątek dla obywateli amerykańskich oraz stałych rezydentów USA, którzy mogą przybywać do Stanów Zjednoczonych po pobycie w Strefie Schengen, jednak członkowie ich rodzin podróżujący na podstawie ESTA lub wizy amerykańskiej nie będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych ze Strefy Schengen (dotyczy to także tranzytu przez lotnisko w Strefie Schengen), chyba że odnosi się do nich jeden z wyjątków wymienionych w Proklamacji Prezydenckiej.
 • Czy działa transport publiczny? Tak
  • W środkach transportu publicznego w tym w autobusach, pociągach i taksówkach obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. W autobusach i pociągach obowiązuje limit miejsc, które mogą być zajęte.

Mandaty za niestosowanie się do ograniczeń:

 • Policja może przeprowadzać wyrywkowe kontrole w miejscach publicznych, aby sprawdzić, czy wszyscy przestrzegają ograniczeń związanych z ochroną zdrowia publicznego oraz przemieszczaniem się, w tym dotyczące zakrywania ust i nosa.
 • Za nieprzestrzeganie restrykcji dotyczących ochrony zdrowia publicznego oraz przemieszczania się grozi kara do 30 000 złotych.

Usługi konsularne:

 • Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 ograniczyliśmy ilość spotkań w sprawach konsularnych dla obywateli amerykańskich, spotkania te są jednak dostępne. Na spotkanie w sprawie ubiegania się o paszport, Konsularny Raport Urodzenia Za Granicą (CRBA) oraz na usługę notarialną można się umówić na naszej stronie internetowej.
 • Usługi wizowe także są ogranicznone, ale jest możliwosć umówienia się na spotkanie w sprawie niektórych kategorii wizowych. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Lokalne źródła informacji:
https://gis.gov.pl/en/homepage/
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Więcej informacji:
Informacje o COVID-19 na stronie Departamentu Stanu 
Strona Centrum Kontroli Chorób (CDC) na temat COVID-19
Strona dotycząca Polski na stronie Departamentu Stanu

Wypłaty Economic Impact Payments:

 • Wypłaty Economic Impact Payments (czeki stimulus payment) są realizowane przez amerykański urząd skarbowy (Internal Revenue Service IRS). Ambasada Amerykańska ani Konsulat Amerykański nie zajmują się realizacją tych wypłat. Aby otrzymać więcej informacji na ich temat, w tym na temat tego, kto jest upoważniony do ich otrzymania oraz statusu wypłaty, należy kontaktować się z IRS lub odwiedzić stronę IRS. Pytania dotyczące realizacji czeków prosimy kierować do lokalnego banku.