Klimatyczna Konwencja Ramowa ONZ

Sekretarz Stanu John Kerry

(…) Drodzy przyjaciele, jesteśmy świadkami globalnej ekspansji energii odnawialnej, w wyniku czego w wielu miejscach koszt wytwarzania czystej energii zrównał się z kosztami wykorzystania paliw kopalnych. Miliony ludzi na całym świecie znalazło już zatrudnienie w sektorze odnawialnej energii. Jeżeli podejmiemy właściwe decyzje, pracę znajdą tam kolejne miliony.

Dzieją się więc dobre rzeczy. Krzywa na wykresie produkcji energii przechyla się w stronę zrównoważonego rozwoju. Rynek wyraźnie zmierza w kierunku czystej energii i trend ten jeszcze bardziej się zaznaczy.

Dla tych, którzy od dziesiątków lat zmagali się z tym wyzwaniem, jest to prawdziwy punkt zwrotny. A zarazem powód do optymizmu bez względu na to, co obserwujemy w innych krajach w zakresie polityki i przemian. Krótko mówiąc, pytanie dzisiaj nie sprowadza się do tego, czy przejdziemy na gospodarkę bazującą na czystej energii. Ten krok bowiem już podjęliśmy. Pytanie natomiast, czy mamy dość silnej woli, by zadanie to doprowadzić do końca. Pytanie brzmi: czy dokonamy przejścia wystarczająco szybko, by zdołać odwrócić groźbę katastrofalnych zniszczeń.

(…) Wiemy, co jest niezbędne. Wobec tak licznych konkretnych dowodów i badań naukowych, nikt kto nie występuje przeciwko zdrowemu rozsądkowi nie może naszej argumentacji odrzucić. Musimy więc, drodzy przyjaciele, kontynuować rozpoczętą walkę. Musimy nadal robić więcej, niż się po nas oczekuje. Musimy nadal działać na rzecz jak najszybszego przejścia na gospodarkę bazującą na czystej energii. I musimy wzajemnie poczuwać się do odpowiedzialności za wybory dokonywane przez nasze kraje.