Dokumentacja sprzeciwu USA wobec projektu Nord Stream 2

27 grudnia 2019

Biuro Zasobów Energetycznych

W dn. 20 grudnia 2019 roku prezydent Trump podpisał Ustawę o wydatkach obronnych (NDAA) w roku budżetowym 2020, której część stanowi zapis 7503(d), znany pod nazwą Ustawa o ochronie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego ( (PEESA) z 2019 roku.

W myśl zapisu uczestniczące strony muszą dopilnować, by statki zaaangażowane w projekt Nord Stream 2 „bezzwłocznie” i „w dobrej wierze (…) zakończyły prace konstrukcyjne” zgodnie z wytycznymi Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).  Dotyczy to „zaangażowanych stron, które świadomie sprzedały, wynajęły lub dostarczyły statki uczestniczące w układaniu rur na głębokości od 30 metrów poniżej poziomu morza w ramach budowy gazociągu Nord Stream 2.”  Stronom, które się nie zastosują, grożą sankcje zapisane w PEESA.

Nord Stream 2 to narzędzie używane przez Rosję dla wsparcia nieustającej agresji wobec Ukrainy.  Rosja stara się nie dopuścić do bliższej integracji Ukrainy z Europą i Stanami Zjednoczonymi.  Dzięki Nord Stream 2 Rosja mogłaby pominąć Ukrainę w tranzycie gazu do Europy, w ten sposób pozbawiając ten kraj znacznych zysków z tytułu tranzytu, a zarazem czyniąc Ukrainę bardziej podatną na agresywne poczynania Rosji.  Nord Stream 2 przyczyniłby się również do utrzymania zależności Europy od gazu z Rosji, co gospodarczo i politycznie osłabia naszych europejskich partnerów i sojuszników.  Z tych właśnie powodów rząd Stanów Zjednoczonych i wiele krajów europejskich występują przeciwko Nord Stream 2.

Rząd Stanów Zjednoczonych zdecydowanie wspiera dywersyfikację dostaw energii, ponieważ wielorakość opcji przyczynia się do zmniejszenia roli geopolityki w obszarze rynku energetycznego oraz do obniżania cen konsumenckich i zwiększania bezpieczeństwa energetycznego krajów.  Dla przykładu według szacunkowych wyliczeń dzięki dostępności amerykańskiego LNG konsumenci w Europie mogli wynegocjować niższe ceny u aktualnych dostawców i zaoszczędzili 8 mld dolarów.

Departament Stanu będzie ściśle przestrzegał zapisów zawartych w NDAA.  Na mocy tej ustawy sekretarz stanu w terminie 60 dni przedstawia Kongresowi podmioty naruszające jej zapisy.  Sekretarz stanu przedstawi stosowny raport jak najszybciej.  Stany Zjednoczone nałożą przewidziane sankcje, jeżeli uczestniczące w projekcie strony nie podejmą bezzwłocznie starań na rzecz zakończenia udziału w projekcie.  Uczestnictwo w realizacji projektu muszą zakończyć w terminie 30 dni.  Firmy zaangażowane w Nord Stream 2 muszą starannie rozważyć, co ich udział w tym projekcie oznacza dla ich działałności.

Intencją Stanów Zjednoczonych jest zatrzymanie budowy Nord Stream 2.  Kongres przyjął ustawę, a prezydent ją podpisał.  Kolejne administracje USA występowały konsekwentnie przeciwko Nord Stream 2, mając na względzie potrzebę umacniania bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację dostaw energii w odniesieniu do kraju pochodzenia, tras dostaw oraz rodzaju paliw, w tym również źródeł odnawialnych.  Wszystkie podmioty uczetniczące w handlu źródłami energii muszą działać na zasadach pełnej transparentności i zgodnie z regułami rynkowymi.