Nowa dyrektor wykonawcza Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Ambasada USA pragnie poinformować, że Rada Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych wybrała panią Justynę Janiszewską na stanowisko dyrektora wykonawczego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie. Pani Janiszewska obejmie stanowisko 1 maja 2016r.

 

Pani Justyna Janiszewska jest związana od kilkunastu lat z sektorem pozarządowym. Do momentu objęcia funkcji dyrektora wykonawczego w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta pełniła funkcję Prezesa Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) – jednej z wiodących polskich organizacji pozarządowych pracujących na obszarze b. ZSRR. W l. 2007-2016 kierowała programem grantodawczym RITA – Przemiany w regionie, a także innymi projektami regrantingowymi realizowanymi w tym okresie przez FED.

Wcześniej, w l. 2003-2006 była Sekretarzem Związku Stowarzyszeń Grupa Zagranica – koalicji polskich organizacji działających poza granicami kraju, a następnie w l. 2008-2014 działała w Zarządzie tej organizacji. Współpracowała m.in. ze Stowarzyszeniem Jeden Świat, Stowarzyszeniem Szkoła Liderów czy Fundacją im. Stefana Batorego. Jest wykwalifikowaną trenerką pracującą w jęz. polskim, angielskim i rosyjskim, prowadziła warsztaty m.in. z zakresu edukacji globalnej, współpracy międzynarodowej, pracy projektowej i umiejętności trenerskich.

Ukończyła politologię ze specjalnością stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia licencjackie z zarządzania. Jest absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Programu Menedżerowie NGO PROMENGO. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, edukacją globalną, a także demokratyzacją. W 2014 r. uhonorowana odznaczeniem państwowym – Złotym Krzyżem Zasługi.

Program Fulbrighta
Zapoczątkowany w 1959 roku, Program Fulbrighta w Polsce jest wspólnie administrowany przez ambasadę Stanów Zjednoczonych  w Warszawie i polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To największy tego typu program wymiany naukowej w Europie Środkowej, powszechnie uważany za jedną z najbardziej prestiżowych możliwości pozyskiwania grantów dla studentów i naukowców obu krajów.

W 1945 roku senator J. William Fulbright przedłożył Kongresowi USA projekt ustawy, w myśl której nadwyżki wojenne miały służyć finansowaniu „promocji międzynarodowej dobrej woli poprzez wymianę studentów w obszarze eduakcji, kultury i nauki”. Prezydent Harry S. Truman podpisał stosowną ustawę 1 sierpnia 1946 roku, a na jej podstawie Kongres USA utworzył Program Fulbrighta.

Od początku swego istnienia Program Fulbrighta wspiera dwustronne relacje, w ramach których obywatele i rządy innych krajów we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi ustalają wspólne priorytety i tworzą program dla realizacji wspólnych potrzeb. Przez kolejne dziesięciolecia na świecie zaszły duże zmiany, ale fundamentalna zasada międzynarodowego partnerstwa nadal leży u podstaw misji Programu Fulbrighta.

W skali całego świata w Programie Fulbrighta wzięło udział ponad 360 tys. uczestników, wybranych z racji na duży potencjał przywódczy. Dzięki uczestnictwie w programie mieli sposobność przyjrzeć się z bliska instytucjom politycznym, gospodarczym i kulturalnym, wymieniać się spostrzeżeniami oraz tworzyć wspólne przedsięwzięcia o dużym znaczeniu dla szeroko rozumianej pomyślności mieszkańców całego świata.

W roku akademickim 2015-2016 przyznano 100 grantów na łączną sumę ponad 1 mln 552 tys. dol. Beneficjentami byli amerykańscy studenci, nauczyciele i eksperci różnych specjalności, którzy w Polsce studiowali, nauczali oraz prowadzili badania naukowe, jak również ich koledzy z Polski, którzy w Stanach Zjednoczonych brali udział w analogicznych programach.