Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Warszawa, Polska – Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych to dwuetapowy proces, w ramach którego wnioski są składane i oceniane na bieżąco przez okrągły rok. Etap pierwszy polega na wypełnieniu formularza zamieszczonego pod adresem: https://bit.ly/2GLlSZy

Propozycje będą oceniane w cyklu miesięcznym, a składające je organizacje będą powiadamiane w ciągu 30 dni, czy wnioski przechodzą do drugiego etapu.  Wnioskodawcy ocenieni pozytywnie zostaną poproszeni o przesłanie kompletnego szczegółowego wniosku Project Application.  Przyznawanie grantów uwarunkowane będzie dostępnością funduszy z Departamentu Stanu.  Koszty i wydatki poniesione przed otrzymaniem funduszy stypendialnych nie są przez Ambasadę USA zwracane.

OPIS I CELE PROGRAMU

Program Grantów jest adresowany do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – co obejmuje organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz osoby fizyczne – które w propozycjach grantowych deklarują wspieranie następujących celów i inicjatyw:

 1. Bezpieczeństwo: projekty, które poszerzają wiedzę i poparcie, zwłaszcza wśród młodzieży, dla współpracy transatlantyckiej i w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego między Stanami Zjednoczonymi, Polską i NATO w ramach wyzwań dla globalnego bezpieczeństwa. Wyzwania te mogą mieć charakter zagrożeń cyberbezpieczeństwa, dezinformacji, kontrterroryzmu, ochrony granic, kontroli eksportu oraz profileracji, działań przeciwkonarkotykowych oraz ponadnarodowych organizacji przestępczych.
 2. Handel oraz energia: projekty, które zwiększają handel bilateralny oraz ilość inwestycji pomiędzy Polską oraz Stanami Zjednoczonymi. Projekty, które promują bardziej bezpieczne, różnorodne i czystsze źródła energii dla Polski i Unii Europejskiej.
 3. Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM: projekty, które wspierają przedsiębiorczość i innowacyjność, zwłaszcza wśród młodego pokolenia i początkujących przedsiębiorców; projekty stwarzające narzędzia, umożliwiające nastawionej innowacyjnie młodzieży i początkującym przedsiębiorcom realizację pomysłów i ich przemysłowe wykorzystanie; projekty zachęcające młodzież, zwłaszcza dziewczęta i młode kobiety, do zainteresowania naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką (ang. STEAM – science, technology, engineering, arts and math); projekty stwarzające młodym przedsiębiorcom i młodzieży kształcącej się w obszarze STEAM możliwość współpracy z sektorem prywatnym; projekty rozwijające możliwości współpracy między młodymi, myślącymi innowacyjnie ludźmi i początkującymi przedsiębiorcami w Polsce a firmami amerykańskimi i inkubatorami biznesu w Stanach Zjednoczonych.
 4. Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości: projekty poszerzające udział społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży w procesach decyzyjnych; wspierające edukację obywatelską młodzieży i udział młodzieży w życiu publicznym; rozwijające krytyczne myślenie wśród młodych ludzi i umiejętność rozwiązywania problemów; wspierające przygotowywanie kobiet do przywództwa, zwiększanie roli kobiet i ochronę ich praw; wspierające włączanie do obszarów publicznej działalności przedstawicieli grup mniejszościowych, osób niepełnosprawnych oraz innych grup; oraz projekty pomagające lepiej zrozumieć amerykańskie wartości demokratyczne i instytucje.
 5. Kultura amerykańska, historia stosunków polsko-amerykańskich oraz upadek rządów komunistycznych w Polsce: w związku z przypadającą w roku 2019 setną rocznicą nawiązania polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych, projekty poszerzające wiedzę, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, na temat historii relacji polsko-amerykańskich w mionionym stuleciu; projekty podkreślające ważną rolę związków międzyludzkich między obywatelami obu krajów w tym czasie; oraz projekty stwarzające płaszczyznę do rozmów i kształtowania przyszłych polsko-amerykańskich związków i więzi międzyludzkich w przededniu drugiego stulecia wspólnych relacji.
 6. Wiedza o mediach: preferowane są projekty, które: 1) propagują wiedzę o mediach wśród młodzieży/studentów, w kręgach społeczeństwa obywatelskiego, w świecie mediów, w środowisku akademickim oraz w odniesieniu do komunikatorów cyfrowych; 2) uczą odbiorców rozpoznawania i oceny dezinformacji; 3) uczą sposobów szybkiego ustalania faktów i krytycznego myślenia w odniesieniu do wiarygodności informacji i jej źródeł w mediach tradycyjnych (np. telewizja, radio, media drukowane) i społecznych/internetowych.

Co zazwyczaj otrzymuje finansowanie? (nie jest to katalog zamknięty):

 • Kreatywne i innowacyjne propozycje
 • Zaangażowanie młodzieży, edukacja i programy budujące umiejętności przywódcze
 • Konferencje, warsztaty, fora, panele dyskusyjne i kursy mistrzowskie dotyczące tematów amerykańskich lub kwestii wspólnych interersów określonych w powyższych celach programu communities
 • Zaproszenie amerykańskiego mówcy lub artysty do Polski
 • Programy kulturalne, szczególnie te dotyczące młodzieży i ubogich
 • Wystawy amerykańskich artystów lub o amerykańskiej tematyce
 • Wsparcie radiowe, telewizyjne poszczególnych inicjatyw, promocja w social-media

Co zazwyczaj nie otrzymuje finansowania? (nie jest to katalog zamknięty):

 • Opłaty i koszty podróży związane z konferencjami w USA
 • Koszty wynagrodzenia
 • Wyposażenie biurowe
 • Działalność wspomagana innym dofinansowaniem
 • Projekty, nacechowane polityką, szczególnie te wspierające lub odnoszące się do konkretnych stronnictw politycznych
 • Wymiany
 • Programy socjalne
 • Projekty wspierające działalność partii politycznych
 • Programy wspierające działalność religijną
 • Sprawy związane z handlem, fundraising, projekty komercyjne, research naukowy; projekty, których głównym celem jest rozwój własny wnioskodawcy
 • Wydatki reprezentacjne (wyjątek: wydatki związane z coffee breakami i lunchami mogą być sfinansowane, jednakże alkohol nie) 

Zapraszanie amerykańskich mówców, artystów  

Jak powyżej zaznaczono, Ambasada USA wspiera zaproszenia dla amerykańskich gości do Polski. Koszty zawarte we wniosku powinny pokrywać koszty biletu lotniczego klasy ekonomicznej (amerykańskiej linii lotniczej), dietę na posiłki i zakwaterowanie, dzienne honorarium wynoszące 200$ i koszty transportu. Wniosek powinien zawierać proponowany plan dnia gościa (minimalnie 2 dni, wyłączając czas podróży). Jeśli przewidywane jest uczestnictwo gościa w konferencji, prosimy o jej opis (organizator, temat, cele, publiczność, sponsorzy, inni uczestnicy i mówcy). 

INFORMACJE O PRZYZNAWANIU GRANTÓW

Wysokość indywidualnych grantów

Mimo że maksymalna wartość pojedynczego grantu wynosi 25,000$, zaakcpeptowane wnioski najczęściej zaczynają się od 5000-10000$, a projekty, w których koszta są współdzielone lokalnie są preferowane. Wszystkie granty zależą od dostępności funduszy Departamentu Stanu USA, a jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przed otrzymaniem grantu nie będą pokrywane przez Ambasadę. 

KRYTERIA WYBORU

Ambasada USA zachęca do składania wniosków wszystkie sektory, w tym organizacje społeczeństwa obywatelstkiego, organizacje pozarządowe, instytucje akademickie, a także media i osoby fizyczne. Wszyscy aplikujący muszą jednak posiadać status non-profit.

Ambasada USA docenia wnioski, w których uwzględniona jest geograficzna i demograficzna różnorodność Polski, ale także takie, które przewidują międzynarodową współpracę z krajami wschodnioeurpejskimi. Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą aplikować o grant, ale pierwszeństwo w otrzymywaniu mają organizacje polskie lub organizacje partnerskie, które planują współpracę z polskimi organizacjami, rozwój i dostosowanie działalności do polskiego rynku.

UBIEGANIE SIĘ O GRANT

Składanie wniosków

Aby ubiegać się o grant, należy najpierw wypełnić formularz w j. angielskim: https://bit.ly/2GLlSZy

Każdy wnioskodawca otrzyma automatyczne potwierdzenie wpłynięcia wniosku. Wnioskodawcy zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poproszeni w ciągu 30 dni o przesłanie kompletnego szczegółowego wniosku Project Application.

Wymagania w zakresie kwalifikowalności

Propozycje zakwalifikowane do drugiego etapu będą wymagały dodatkowych informacji i złożenia kompletnego wniosku. Dział Spraw Publicznych będzie rozpatrywać tylko wnioski przesłane przez organizacje, które zostały z powodzeniem zarejestrowane w System for Award Management (SAM).

Aby zarejestrować organizację w SAM, należy najpierw uzyskać numery DUNS i NCAGE. Cała procedura może potrwać do kilku tygodni, dlatego należy ją rozpocząć odpowiednio wcześnie. Zarówno rejestracja w systemie SAM jak i uzyskanie numerów DUNS i NCAGE nie wiążą się z żadnymi opłatami. Twierdzenie, że jest inaczej, jest niezgodne z prawdą.

Rejestracja DUNS (Dun & Bradstreet – D&B)

Uzyskanie numeru DUNS odbywa się na stronie: https://www.bisnode.pl/produkty/db-numer-duns .

Podkreślamy jeszcze raz, że wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów uzyskania DUNS w związku ze złożeniem wniosku o grant rządu amerykańskiego. Twierdzenie, że jest inaczej, jest niezgodne z prawdą. Wszelkie dodatkowe usługi oferowane w trakcie procesu rejestracji nie są konieczne i wnioskodawca nie jest zobowiązany z nich korzystać.

Nadanie kodu NCAGE (NATO Commercial and Governmental Entity)

Organizacja składająca wniosek musi uzyskać Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – NATO Commercial and Governmental Entity Code (NCAGE). Wnioskodawcy powinni skorzystać ze strony: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx . Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf .

W trakcie rejestracji DUNS i NCAGE prosimy się upewnić, że dane o organizacji (nazwa, adres) są dokładnie takie same, jak podane w KRS i REGON.

Rejestracja w SAM (System for Award Management)

Rejestracja w SAM odbywa się na stronie: www.SAM.gov . Rejestracja nie wymaga żadnych opłat.

Przy rejestracji nowej organizacji wymagane jest przesłanie poświadczonego listu potwierdzającego, że osoba dokonująca rejestracji jest upoważniona przez kierownictwo do dokonania rejestracji w SAM. List należy zeskanować i przesłać za pośrednictwem Federal Service Desk zgodnie z instrukcjami.

Ważna informacja dla osób fizycznych: Osoby fizyczne ubiegające się o grant są zwolnione z wymogów uzyskania numerów DUNS, kodu NCAGE i rejestracji w SAM.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

Ogłoszenie wyników

Pod warunkiem dostępności funduszy, wnioskodawcy zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną powiadomieni drogą e-mailową o decyzji w sprawie propozycji grantowej w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z informacjami nt. sposobu rozpoczęcia procedury grantowej.

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski o granty są rozpatrywane przez komisję grantową Ambasady USA. Ponieważ ostateczne decyzje co do przyznania  grantów zależą od dostępności funduszy z Departamentu Stany, zachęca się wnioskodawców do składania propozycji zakładających elastyczne terminy uruchomienia projektu. Koszty i wydatki poniesione przed otrzymaniem funduszy stypendialnych nie są przez Ambasadę USA zwracane.

Kryteria brane pod uwagę

Przy ocenie wniosków komisja będzie brała pod uwagę poniższe kryteria:

 • spełnienie co najmniej jednego z wyżej wymienionych celów Programu Grantów
 • tworzenie nowych płaszczyzn kontaktów między Polakami i Amerykanami
 • inicjowanie nowych kontaktów między polskimi i amerykańskimi instytucjami, organizacjami i grupami społecznościowymi
 • działanie na rzecz lepszego zrozumienia amerykańskiej kultury, społeczeństwa, demokratycznych wartości i instytucji
 • promocja różnorodności i akceptacji grup mniejszościowych, w tym osób z niepełnosprawnością i społeczności LGBTI
 • projekt zawiera wyraźny komponent amerykański (np. udział amerykańskiego prelegenta, aktualna lub planowana współpraca partnerska z amerykańskimi odpowiednikami, temat zainspirowany przez historię USA, czerpiący z doświadczeń społeczeństwa amerykańskiego)
 • innowacyjność i nakierowanie na ludzi młodych
 • wykorzystanie mediów społecznościowych
 • zaangażowanie sponsorowanej przez Departament Stanu sieci American Spaces (American Corners, America@YourLibrary, Young Learners Resource Centers) w Polsce.

WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

W przypadku przyznania grantu wymagane będą sprawozdania finansowe i opisowe zgodnie z zapisami umowy grantowej. Wypłata środków może zostać powiązana z terminowym składaniem sprawozdań. Umowa grantowa określi szczegóły związane z administrowaniem przyznanego grantu.

PATRONAT HONOROWY

Dział Spraw Publicznych Ambasady USA często otrzymuje prośby od osób fizycznych i organizacji o objęcie przez Ambasadę lub Ambasadora USA honorowym patronatem projektów lub wydarzeń (w tym o możliwość wykorzystania logo Ambasady USA). Ze względu na regulacje Departamentu Stanu w zakresie etyki Ambasada USA nie może obejmować patronatem lub wystawiać pism wyrażających wsparcie dla instytucji, które nie otrzymują funduszy od rządu Stanów Zjednoczonych.

PYTANIA

Wszelkie pytania dotyczące Programu Grantów należy kierować na adres: grantspoland@state.gov.