Proklamacja Prezydenta Donalda Trumpa z okazji Dnia Weterana

7 listopada, 2019

Dzień Weterana

Proklamacja

Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

Jedenastego listopada naród amerykański wspomina służbę, poświęcenie i niezmierzony wkład weteranów, z dumą noszących mundur i broniących naszej bezcennej wolności.  Tego dnia pamiętajmy o odważnych mężczyznach i kobietach, bez lęku i z wiarą stojących na straży Stanów Zjednoczonych i wolności.  Ich oddanie służbie i patriotyzm zasługują każdego dnia na szacunek i podziw wdzięcznego narodu.  Z wdzięcznością pamiętamy o tak wielu bohaterach, którzy w obronie nas wszystkich dzielnie walczyli i nadal walczą na całym świecie.

Jest naszym świętym obowiązkiem zapewnić opiekę i wsparcie tym, którzy wykazali się odwagą i zdecydowaniem, bezinteresownie służąc krajowi.  Troska o zdrowie i dobrobyt weteranów jest dla mojej administracji najwyższym priorytetem.  W ubiegłym roku podpisałem Ustawę o opiece dla weteranów, która reformuje Departament ds. Weteranów na skalę niespotykaną od ponad pięćdziesięciu lat.  Ta historyczna ustawa umożliwia weteranom szybkie uzyskiwanie pomocy u zaufanych firm i organizacji w miejscu zamieszkania. Na mocy podpisanej przeze mnie również w 2018 roku ustawy przeznaczamy największą w historii sumę na potrzeby weteranów, w tym 8,6 mld dol. na opiekę psychiczną, 400 mln dol. na zapobieganie uzależnieniu od opioidów, 270 mln dol. na leczenie weteranów zamieszkujących obszary wiejskie.  Ponadto podpisałem niedawno prezydenckie memorandum polecające Departamentowi Edukacji zwalnianie z konieczności spłat niektórych typów pożyczek studentów federalnych w przypadku weteranów z pełną i trwałą niepełnosprawnością.

Nie wolno nam również zapominać o weteranach przeżywających trudny okres w związku z przejściem do cywila.  Dlatego też w marcu br. podpisałem rozporządzenie wykonawcze odnoszące się do problemu samobójstw wśród weteranów, który wymaga pilnych działań w skali całego kraju.  Na mocy rozporządzenia powstał prezydencki program zapobiegania samobójstwom wśród weteranów (PREVENTS), nakierowany na współpracę agend rządowych wszystkich szczebli z sektorem prywatnym w celu poprawy jakości życia weteranów, niesienia pomocy weteranom w potrzebie oraz odwrócenia tego negatywnego trendu.

Przez całe nasze dzieje weterani bronili naszego stylu życia z honorem i oddaniem.  By oddać należną im cześć za pełną poświęceń służbę, która się przyczynia do szerzenia postępu i wolności na świecie, Kongres postanowił (5 U.S.C. 6103(a)), że jedenasty dzień listopada każdego roku będzie świętem państwowym ku czci weteranów.  Jako naczelny wódz naszych bohaterskich Sił Zbrojnych z pokorą dziękuję weteranom i ich rodzinom za gotowość do służenia krajowi i za umiłowanie ojczyzny.  Dziś zobowiązujemy się do walki za tych, którzy walczyli za nas, za weteranów, którzy reprezentują sobą to, co w Ameryce najlepsze.  Zasługują na nasze modlitwy, stałe wsparcie i wieczną wdzięczność.

Wzywam wszystkich Amerykanów, by z tej okazji uczcili pamięć wszystkich tych, którzy przyczynili się do umocnienia naszego Narodu.

ZATEM JA, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, ogłaszam jedenasty listopada 2019 roku Dniem Weterana.  Wzywam wszystkich Amerykanów, by z tej okazji docenili siłę i poświecenie naszych weteranów przez uczestnictwo w publicznych uroczystościach oraz w myślach i modlitwach.  Nakazuję federalnym, stanowym i lokalnym przedstawicielom władz wywieszenie flagi Stanów Zjednoczonych i uczestnictwo w patriotycznych uroczystościach wśród lokalnych społeczności.  Wzywam wszystkich Amerykanów, w tym organizacje społeczne i braterstwa, miejsca kultu, szkoły I społeczności do uczczenia tego dnia.

W DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia siódmego listopada Roku Pańskiego dwa tysiące dziewiętnastego, w dwieście czterdziestym czwartym roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

DONALD J. TRUMP