Zawieszenie wjazdu do USA dla osób o statusie imigrantów i nie-imigrantów, które stanowią ryzyko przenoszenia nowego wirusa koronawirus 2019

Biały Dom

Biuro Sekretarza Prasowego

31 stycznia 2020

ZAWIESZENIE WJAZDU DO USA DLA OSÓB O STATUSIE IMIGRANTÓW I NIE-IMIGRANTÓW, KTÓRE STANOWIĄ RYZYKO PRZENOSZENIA NOWEGO WIRUSA KORONAWIRUS 2019 ORAZ INNE STOSOWNE ŚRODKI DLA PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIU

PROKLAMACJA PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

 

Stany Zjednoczone potwierdziły przypadki osób, które zapadły na ciężką niewydolność układu oddechowego wywołaną przez nowy koronawirus („2019-nCoV”) („wirus”), który po raz pierwszy został odkryty w Wuhan, w prowincji Hubei, w Chińskiej Republice Ludowej („ Chiny”). Wirus pojawił się w grudniu 2019 r. Według danych na 31 stycznia 2020 r. chińscy urzędnicy ministerstwa zdrowia zgłosili w przybliżeniu 10 000 potwierdzonych przypadków 2019-nCoV w Chinach, więcej niż liczba potwierdzonych przypadków ciężkiej niewydolności układu oddechowego (SARS) podczas wybuchu epidemii w 2003 r. Dodatkowe 114 przypadków zostało potwierdzonych w 22 innych krajach; w kilku z tych przypadków zarażone osoby nie odwiedzały Chin. Wszystkie przypadki zgonów ponad 200 osób z powodu wirusa zostały odnotowane w Chinach.

Koronawirusy to duża rodzina wirusów. Niektóre powodują choroby u ludzi, inne zaś krążą wśród zwierząt, m.in. wśród wielbłądów, kotów i nietoperzy. Koronawirusy zwierzęce mogą się rozwijać zarażając ludzi, a następnie rozprzestrzeniać się w drodze przenoszenia między ludźmi. Stało się tak zarówno z syndromem niewydolności oddechowej, która została odkryta na Bliskim Wschodzie, jak i w przypadku SARS. Wiele osób z najwcześniej potwierdzonymi przypadkami 2019-nCoV w Wuhan w Chinach miało do czynienia z rynkiem owoców  morza i żywych zwierząt w Wuhan, co sugeruje przeniesienie wirusa ze zwierzęcia na człowieka. Później rosnąca liczba zarażonych osób nie miała styczności ze zwierzętami, co wskazuje na przenoszenie się z człowieka na człowieka. Chińscy urzędnicy informują, że w Chinach zachodzi ciągłe przenoszenie wirusa z człowieka na człowieka. Zachorowania objawiają się zapaleniem płuc, zespołem ostrej niewydolności oddechowej, wstrząsem septycznym i niewydolnością wielonarządową.

Państwa sąsiedujące z Chinami podjęły szybkie działania w celu ochrony swoich obywateli poprzez zamknięcie granic między ich terytoriami a Chinami. 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła wybuch epidemii nCoV 2019 r. jako stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Wybuchy nowych infekcji wirusowych wśród ludzi zawsze budzą obawy związane ze zdrowiem publicznym, a osoby starsze i osoby z chorobami przewlekłymi mogą być narażone na większe ryzyko. Eksperci ds. zdrowia publicznego wciąż dowiadują się, jak poważne zagrożenie niesie ze sobą koronawirus 2019. Zrozumienie kluczowych atrybutów nowego wirusa, w tym jego dynamiki przenoszenia, okresu inkubacji i nasileniem ma istotne znaczenie dla oceny ryzyka, jakie stanowi dla amerykańskiego społeczeństwa. Niemniej jednak Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ustaliło, że wirus stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

CDC ściśle monitoruje sytuację w Stanach Zjednoczonych, przeprowadza zwiększone kontrole wjazdowe na 5 lotniskach w Stanach Zjednoczonych, do których przyjeżdża większość podróżnych z Wuhan, i zwiększa zdolność reagowania na choroby w 20 przejściach granicznych, w których znajdują się stacje kontroli bezpieczeństwa medycznego CDC. CDC wspiera również stany w prowadzeniu dochodzeń kontaktowych w sprawie potwierdzonych przypadków zarażenia się wirusem 2019-nCoV w Stanach Zjednoczonych. CDC potwierdziło, że wirus rozprzestrzenił się między dwiema osobami w Stanach Zjednoczonych, co stanowi pierwszy przypadek przenoszenia wirusa między ludźmi w Stanach Zjednoczonych. CDC, wraz ze stanowymi i lokalnymi departamentami zdrowia, ma ograniczone zasoby i gdyby w Stanach Zjednoczonych doszło do trwałego przenoszenia się wirusa z człowieka na człowieka, system zdrowia publicznego mógłby łatwo zostać sparaliżowany. Długotrwałe przenoszenie się wirusa między ludźmi może mieć lawinowe konsekwencje dla zdrowia publicznego, gospodarki, bezpieczeństwa narodowego i skutków społecznych.

W roku budżetowym 2019 średnio ponad 14 000 osób podróżowało codziennie z Chin do Stanów Zjednoczonych zarówno lotami bezpośrednimi, jak i pośrednimi. Rząd Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie skutecznie oceniać i monitorować wszystkich podróżnych, którzy nadal przybywają z Chin. Widmo rozprzestrzeniania się wirusa przez zarażone osoby starające się wjechać do Stanów Zjednoczonych zagraża bezpieczeństwu naszego systemu transportu i infrastruktury oraz bezpieczeństwu narodowemu. Biorąc pod uwagę znaczenie ochrony osób w Stanach Zjednoczonych przed zagrożeniem tą groźną chorobą zakaźną uznałem, że w interesie Stanów Zjednoczonych jest podjęcie działań w celu ograniczenia i zawieszenia wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych osób o statusie imigranta i nie-imigranta, wszystkich cudzoziemców, którzy byli fizycznie obecni w Chińskiej Republice Ludowej, z wyjątkiem Specjalnych Regionów Autonomicznych Hongkongu i Makau, w okresie 14 dni poprzedzających ich wjazd lub próbę wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ustaliłem również, że Stany Zjednoczone powinny podjąć wszelkie niezbędne i odpowiednie środki w celu ułatwienia badań medycznych oraz, w stosownych przypadkach, poddać kwarantannie osoby, które mogły wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych, a które mogły być zarażone tym wirusem.

Z tego względu ja, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych, z upoważnienia przyznanego mi na mocy Konstytucji i prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym sekcji 212 (f) i 215 (a) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie (INA), 8 USC 1182 (f) i 1185 (a) oraz sekcji 301 o tytule 3 Kodeksu Stanów Zjednoczonych niniejszym stwierdzam, że nieograniczony wjazd do Stanów Zjednoczonych osób opisanych w sekcji 1 niniejszej proklamacji, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w sekcji 2 proklamacji, stanowi zagrożenie interesów Stanów Zjednoczonych, a ich wjazd powinien podlegać pewnym restrykcjom, ograniczeniom, i wyjątkom. Dlatego oświadczam, że:

Sekcja 1. Zawieszenie i ograniczenie wjazdu. Wjazd do Stanów Zjednoczonych dla osób o statusie imigranta i nie-imigranta, wszystkich cudzoziemców, którzy byli fizycznie obecni w Chińskiej Republice Ludowej, z wyjątkiem Specjalnych Regionów Autonomicznych Hongkongu i Makau, w ciągu 14 dni poprzedzających ich wjazd lub próbę wjazdu do Stanów Zjednoczonych zostaje niniejszym zawieszony i ograniczony z zastrzeżeniem części 2 niniejszej proklamacji.

Sekcja 2. Zakres zawieszenia i ograniczenia wjazdu.

  1. a) Sekcja 1 niniejszego ogłoszenia nie ma zastosowania do:

(i) każdego legalnego stałego rezydenta Stanów Zjednoczonych;

(ii) każdego cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela USA lub legalnego stałego rezydenta;

(iii) każdego cudzoziemca będącego rodzicem lub prawnym opiekunem obywatela USA lub legalnego stałego rezydenta, pod warunkiem że obywatel USA lub legalny stały rezydent nie jest w związku małżeńskim i ma mniej niż 21 lat;

(iv) każdego cudzoziemca będącego rodzeństwem obywatela USA lub legalnego stałego rezydenta, pod warunkiem że nie są w związku małżeńskim i nie ukończyli 21 lat;

(v) każdego cudzoziemca będącego dzieckiem, przybranym dzieckiem lub podopiecznym obywatela USA lub legalnego stałego rezydenta, lub który jest potencjalnym przysposabiającym starającym się wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych zgodnie z klasyfikacją wiz IR-4 lub IH-4;

(vi) każdego cudzoziemca podróżującego na zaproszenie rządu Stanów Zjednoczonych w celu związanym z powstrzymaniem lub złagodzeniem wirusa;

(vii) każdego cudzoziemca o statusie nie-imigranta zgodnie z sekcją 101 (a) (15) (C) lub (D) INA, 8 U.S.C. 1101 (a) (15) (C) lub (D), jako członek załogi lub każdego cudzoziemca podróżującego w inny sposób do Stanów Zjednoczonych jako członek załogi lotniczej lub morskiej;

(viii) każdego cudzoziemca ubiegającego się o wjazd lub tranzyt do Stanów Zjednoczonych zgodnie z A-1, A-2, C-2, C-3 (gdy jest urzędnikiem zagranicznego rządu lub członkiem jego najbliższej rodziny), G-1, Wizy G-2, G-3, G-4, NATO-1 do NATO-4 lub NATO-6;

(ix) każdego cudzoziemca, którego wjazd nie stanowiłby znaczącego ryzyka wprowadzenia, przeniesienia lub rozprzestrzenienia wirusa, zgodnie z ustaleniami dyrektora CDC lub osoby przez niego wyznaczonej;

(x) każdego cudzoziemca, którego wjazd stanowiłby promocję ważnych celów Stanów Zjednoczonych w zakresie przestrzegania prawa, określonych przez Sekretarza Stanu, Sekretarza Bezpieczeństwa Krajowego lub osób przez nich wyznaczonych na podstawie zalecenia Prokuratora Generalnego lub osoby przez niego wyznaczonej; oraz

(xi) każdego cudzoziemca, którego wjazd byłby w interesie narodowym, określonym przez Sekretarza Stanu, Sekretarza Bezpieczeństwa Krajowego lub osób przez nich wyznaczonych.

(b) Żadne z postanowień niniejszej proklamacji nie może być interpretowane jako mające wpływ na kwalifikowalność jakiejkolwiek osoby do azylu, odmowy wydania lub ochrony na podstawie przepisów wydanych zgodnie z ustawodawstwem wdrażającym Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, zgodnie z prawem i przepisami Stanów Zjednoczonych.

Sekcja 3. Wdrażanie i egzekwowanie. (a) Sekretarz Stanu wdraża niniejszą proklamację w odniesieniu do wiz zgodnie z takimi procedurami, jakie może ustanowić Sekretarz Stanu, w porozumieniu z Sekretarzem Bezpieczeństwa Krajowego. Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego wdroży tę proklamację w zakresie, w jakim dotyczy ona wjazdu cudzoziemców zgodnie z takimi procedurami, jakie może ustanowić Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego w porozumieniu z Sekretarzem Stanu.

(b) Zgodnie z obowiązującym prawem Sekretarz Stanu, Sekretarz Transportu i Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego dopilnują, aby każdy cudzoziemiec objęty niniejszą proklamacją nie wchodził na pokład samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych.

(c) Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego może ustanowić standardy i procedury w celu zapewnienia stosowania i wykonania tej proklamacji w portach morskich Stanów Zjednoczonych i pomiędzy wszystkimi przejściami granicznymi.

(d) Cudzoziemiec, który udaremni stosowanie tej proklamacji poprzez oszustwo, umyślne wprowadzenie w błąd lub nielegalny wjazd, zostanie natychmiast wydalony przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego.

Sekcja 4. Systematyczne badania medyczne i kwarantanna. Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego podejmie wszelkie niezbędne i odpowiednie kroki w celu uregulowania podróży osób i samolotów do Stanów Zjednoczonych, aby ułatwić uporządkowane badania lekarskie oraz, w stosownych przypadkach, poddać kwarantannie osoby, które wjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i mogły być narażone na kontakt z wirusem. Takie kroki mogą obejmować nakazywanie przewoźnikom lotniczym ograniczenia i uregulowania warunków wejścia na pokład takich pasażerów podczas lotów do Stanów Zjednoczonych.

Sekcja 5. Zakończenie obowiązywania. Proklamacja ta obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia przez Prezydenta. Sekretarz Zdrowia i Opieki Społecznej, zgodnie z uzasadnionymi okolicznościami i nie później niż 15 dni od daty niniejszego rozporządzenia, a następnie co 15 dni, zaleci Prezydentowi kontynuowanie, zmianę lub zakończenie obowiazywania proklamacji.

Sekcja 6. Data wejścia w życie. Proklamacja wchodzi w życie 2 lutego 2020 r. od godz. 17:00 czasu wschodniego.

Sekcja 7. Rozdzielność postanowień. Polityka Stanów Zjednoczonych polega na egzekwowaniu tej proklamacji w maksymalnym możliwym zakresie, aby zwiększyć bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne i interesy polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W związku z tym:

(a) jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej proklamacji lub zastosowanie któregokolwiek postanowienia do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne, pozostanie to bez wpływu na pozostałą część niniejszej proklamacji i zastosowanie jej postanowień do innych osób lub okoliczności; oraz

(b) jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej proklamacji lub zastosowanie któregokolwiek postanowienia do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne z powodu braku określonych wymogów proceduralnych, odpowiedni urzędnik oddziału wykonawczego wdroży te wymogi proceduralne, aby zachować zgodność z istniejącymi prawami i wszelkimi obowiązującymi orzeczeniami sądowymi.

Sekcja 8. Przepisy ogólne. (a) Żadne z postanowień niniejszej proklamacji nie może być interpretowane jako naruszające lub w inny sposób wpływające na:

(i) organ nadany przez prawo departamentowi wykonawczemu lub agencji lub ich szefowi; lub

(ii) funkcje dyrektora Urzędu Zarządzania i Budżetu związane z wnioskami budżetowymi, administracyjnymi lub legislacyjnymi.

(b) Proklamacja ta będzie realizowana zgodnie z obowiązującym prawem i pod warunkiem dostępności środków.

(c) Niniejsza proklamacja nie ma na celu tworzenie praw ani korzyści materialnych lub proceduralnych, egzekwowanych z mocy prawa przez jakąkolwiek stronę przeciwko Stanom Zjednoczonym, ich departamentom, agencjom lub podmiotom, urzędnikom, pracownikom, lub agentom lub innym osobom.

NA DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku, w dwieście czterdziestą czwartą rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

DONALD J. TRUMP