Proklamacja prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki z okazji tegorocznych Dnia Praw Człowieka, Dnia Karty Praw i Tygodnia Praw Człowieka

Biuro Sekretarza Prasowego

7 grudnia 2018

 

Proklamacja prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

z okazji tegorocznych Dnia Praw Człowieka, Dnia Karty Praw i Tygodnia Praw Człowieka

 

U podłoża powstania naszego narodu legło przekonanie, że Stwórca obdarzył każdego z nas w niezbywalne prawa. W Deklaracji Niepodległości Thomas Jefferson do fundamentalnych praw człowieka zaliczył prawo do życia, wolności oraz dążenia do szczęścia.  Prawa te, zapisane w Karcie Praw, naród nasz zawsze pielęgnował.

W dniu upamiętniającym Kartę Praw podkreślamy kluczową rolę tego dokumentu dla ochrony wolności jednostki i ograniczania władzy rządzących. Ojcowie założyciele zdawali sobie bowiem sprawę z zagrożenia, jakie może przyjść dla narodu ze strony rządzących.  James Madison, przedstawiając Kartę Praw na forum Kongresu, stwierdził, że „istotą rządu jest władza; władza zaś, oddana w ludzkie ręce, nigdy nie może być nadużywana”.  Dlatego też m.in. pierwsze dziesięć poprawek do konstytucji mówi o ochronie prawa do swobody wypowiedzi, swobody wyznania, posiadania i noszenia broni, prawa do ochrony przed nieuzasadnioną rewizją i przejęciem mienia, oraz prawa do sprawiedliwego procesu sądowego.  Podobnie jak zapisane w konstytucji prawo do ziemi, Karta Praw od 227 lat skutecznie chroni nasze prawa przed zakusami rządzących.

Karta Praw była wzorem dla innych państw przy wprowadzaniu ich własnych mechanizmów zabezpieczających podstawowe prawa człowieka. Siedemdziesiąt lat temu, 10 grudnia 1948 roku, dla świata odradzającego się po katastrofalnych zniszczeniach drugiej wojny światowej Karta Praw stała się inspiracją do przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.  Podobnie jak Karta Praw, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wymienia długą listę podstawowych praw niezbędnych dla zachowania ludzkiej godności i przypisanych człowiekowi wolności.  Stany Zjednoczone szanują suwerenne prawo poszczególnych krajów do wytyczania własnej drogi rozwoju na niwie społecznej, gospodarczej i kulturalnej.  Uznajemy jednak również uniwersalną prawdę, że kraje respektujące i chroniące prawa człowieka dużo łatwiej zapewniają sobie trwały dobrobyt i pokój.

Z okazji Dnia Praw Człowieka, Dnia Karty Praw oraz Tygodnia Praw Człowieka ślubujemy niezłomnie ochraniać wieczny płomień wolności.  Jako że nadużywanie uprawnień będzie zawsze pokusą dla rządzących, niniejszym odnawiamy nasze zobowiązanie, by chronić Kartę Praw i przestrzegać konstytucji. Pamiętamy również o ludziach na całym świecie, w których przypadku nadane przez Boga prawa są łamane i ignorowane przez autorytarne reżimy; wyrażamy pragnienie, by rządy prawa i wolność ostatecznie zwyciężyły nad wszelkimi formami ucisku.

ZATEM JA, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych ogłaszam 10 grudnia 2018 roku Dniem Praw Człowieka; 15 grudnia 2018 roku – Dniem Karty Praw; a tydzień rozpoczynający się 9 grudnia 2018 roku ogłaszam Tygodniem Praw Człowieka.  Wzywam wszystkich Amerykanów, by te ważne dni odpowiednio i godnie uczcili.

W DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia siódmego grudnia Roku Pańskiego dwa tysiące osiemnastego, w dwieście czterdziestym trzecim roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

DONALD J. TRUMP