Rocznica przyjęcia Ustawy o Osobach Niepełnosprawnych

Rocznica przyjęcia Ustawy o Osobach Niepełnosprawnych

Proklamacja

Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

W 29. rocznicę przyjęcia Ustawy o Osobach Niepełnosprawnych [Americans with Disabilities Act, ADA] podkreślamy historyczny wymiar tego aktu prawnego, który jest świadectwem działań na rzecz zapewnienia wszystkim osobom równych praw i ochrony przyrodzonej godności. Dziś potwierdzamy nasze zobowiązanie do umacniania pozycji niepełnosprawnych Amerykanów poprzez wyrównywanie szans do osiąganie pełnego potencjału, jednocześnie przypominając ich wkład w dzieje naszego wielkiego narodu.

Od dnia uchwalenia w 1990 roku ustawa ADA zmienia życie milionów Amerykanów, zapewniając im równy dostęp do zatrudnienia, usług, publicznych udogodnień, placówek handlowych i transportu publicznego. Licząca ponad 61 mln społeczność niepełnosprawnych Amerykanów to część tkanki naszego narodu. ADA umożliwia usuwanie barier na drodze do ich pełego uczestnictwa w każdej społeczności i na przestrzeni całego kraju. ADA przyczynia się do umacniania polityki włączania wszystkich obywateli do każdej sfery życia.

Obserwujemy rosnące perspektywy zatrudnienia dla niepełnosprawnych Amerykanów, a za kierowanej przeze mnie administracji odsetek bezrobocia w tej grupie spadł do nienotowanego wcześniej poziomu. Na bazie ustawy ADA naród amerykański podejmuje kolejne kroki na rzecz stwarzania możliwości dla wszystkich obywateli. Stwarzamy zachęty do zatrudniania osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez Międzyresortowy Zespół ds. Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych. Podejmujemy nadzwyczajne działania z myślą o usuwaniu przeszkód, by umożliwić osobom niepełnosprawnym opiekę zdrowotną oraz samowystarczalność i niezależność. Podpisane przeze mnie rozporządzenie otwiera większe możliwości przyuczania do zawodu również dla osób z niepełnosprawnościami. Przyczyniło się do zreformowania niewydolnego systemu szkoleń i programów doskonalenia zawodowego,umożliwiając niepełnosprawnym Amerykanom nabywanie poszukiwanych umiejętności do pracy w wielu gałęziach przemysłu. Wspieramy również aktywnie badania rozwijące nowe technologie, które poprawiają ich jakość życia. Jednocześnie rozwiązujemy kwestię wyższych kosztów życia, jakie często są ich udziałem, czemu służą specjalne konta oszczędnościowe zwolnione od opłat za przyrost odsetek.

Obchodząc rocznicę przyjęcia ustawy ADA, ponawiamy zobowiązanie do działań na rzecz zapewnienia niepełnosprawnym Amerykanom wszystkich niezbędnych możliwości, by „amerykańskie marzenie” stało się również ich udziałem.

ZATEM JA, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych ogłaszam 26 lipca 2019 roku dniem upamiętnienia 29. rocznicy przyjęcia ustawy ADA. Wzywam wszystkich Amerykanów do uczczenia tej rocznicy poprzez stosowne uroczystości podkreślające osiągnięcia niepełnosprawnych rodaków oraz do odnowienia zobowiązań na rzecz zapewnienia wszystkim Amerykanom życia w wolności.

W DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia dwudziestego piątego lipca Roku Pańskiego dwa tysiące dziewiętnastego, w dwieście czterdziestym czwartym roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

DONALD J. TRUMP