Często zadawane pytania

Aby odnowić paszport amerykański proszę przyjść ze swoim aktualnym paszportem do Sekcji Obywateli Amerykańskich w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie.

Jeśli ubiegają się Państwo o paszport dla dziecka w wieku poniżej 16 lat, do Sekcji Obywateli Amerykańskich muszą przyjść oboje rodzice z dzieckiem. Opłata za odnowienie paszportu wynosi 110 USD (105 USD dla dziecka). Opłatę można uiszczać w dolarach lub złotówkach w gotówce lub kartą kredytową. Czeki nie są przyjmowane. Więcej informacji na temat procedury odnowienia paszportu i innych usług paszportowych znajdą Państwo w części Paszporty.

Zgodnie z porozumieniami bilateralnymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską prośby od obywateli polskich o pomoc w uzyskaniu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu ze Stanów Zjednoczonych powinny być kierowane do najbliższego polskiego konsulatu. Informacja o polskich konsulatach dostępna jest na stronie Ambasady Reczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie. Opłaty za te usługi można wnosić w Polsce za pośrednictwem najbliższego urzędu stanu cywilnego.

Obywatele USA mogą przesłać swój wniosek o akt stanu cywilnego bezpośrednio do amerykańskiego Urzędu Stanu Cywilnego (Vital Statistics Office).

Informacje dotyczące ubiegania się o poświadczenie apostille na dokumentach urzędowych wydanych w Stanach Zjednoczonych można znaleźć na stronie Departamentu Stanu.

 

Powinni Państwo skontaktować się z wojewódzkim Kuratorium Oświaty w województwie, w którym zamierzają Państwo studiować, aby uzyskać dokładne informacje, co jest potrzebne do nostryfikacji amerykańskiego dyplomu w Polsce.

Mówiąc ogólnie, będą Państwo musieli złożyć swój dyplom poświadczony apostille (zgodnie z instrukcjami powyżej) oraz list stwierdzający, że Państwa amerykański dyplom upoważnia Państwa do podjęcia studiów wyższych w Stanach Zjednoczonych. List ten może zostać wydany przez Ambasadę lub Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w USA albo przez stanowe kuratorium oświaty w stanie, w którym skończyli Państwo szkołę średnią. Ambasada USA w Polsce nie może wydawać żadnych listów ani zaświadczeń związanych z notarialnym poświadczaniem amerykańskich świadectw szkolnych i świadectw maturalnych.

Więcej informacji na temat potwierdzania amerykańskich świadectw szkolnych w celu przedstawienia ich za granicą znajduje się na stronie Departamentu Stanu.

Konwencja Haska znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych obowiązuje w Polsce od 14 sierpnia 2005. Od tej daty Ambasada nie legalizuje już dokumentów urzędowych sporządzonych w Polsce.

Polskie dokumenty urzędowe (np. wyroki sądu, akty stanu cywilnego), które mają być przedstawione w Stanach Zjednoczonych mogą być poświadczone przez Departament Legalizacji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  Dokument poświadczony za pomocą apostille nie wymaga żadnego dodatkowego poświadczenia ze strony Ambasady.

Aby uzyskać apostille na polskim dokumencie urzędowym należy skontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 21, Warszawa, tel. 22 523 9463 lub 22 523 9128.

Akt o Imigracji i Obywatelstwie podaje wiele przyczyn, które mogą decydować o odmowie wizy.   Odmowy na podstawie artykułu 214(b) Aktu są najczęstsze. Artykuł ten stanowi, że każda osoba ubiegająca się o wizę na pobyt czasowy jest potencjalnym imigrantem, dlatego musi przekonać urzędnika konsularnego, że ma prawo do uzyskania statusu nieimigracyjnego.  Artykuł 291 Aktu o Imigracji i Obywatelstwie nakłada obowiązek udowodnienia prawa do statusu nieimigracyjnego na osobę ubiegającą się o wizę. Wszyscy ubiegający się o wizy studenckie, służbowe lub turystyczne muszą przekonać urzędnika przeprowadzającego z nimi rozmowę, że udają się do Stanów Zjednoczonych w tych właśnie celach i że posiadają w Polsce stałe miejsce zamieszkania, którego nie zamierzają opuścić.  Nie istnieją szczególne kryteria decydujące o wydaniu wizy. Podejmując decyzję, konsulowie biorą pod uwagę wiele czynników w tym także, choć nie jedynie, stabilność sytuacji społeczno-ekonomicznej osoby ubiegającej się o wizę, wcześniejsze podróże oraz plany dotyczące zamierzonego wyjazdu. Odmowa wizy na podstawie artykułu 214(b) nie jest nieodwołalna. Osoby, które nie uzyskały wizy, mogą ubiegać się o nią ponownie.  Jeśli jednak ich sytuacja nie uległa znaczącej zmianie, nie powinny oczekiwać, że decyzja konsula będzie odmienna od podjętej poprzednio. Radzimy więc zaczekać przynajmniej rok przed ponownym złożeniem podania o wizę, jeśli nie nastąpiły żadne istotne powody uzasadniające wcześniejsze ubieganie się o nią.

 

Amerykańskie przepisy dotyczące przywozu psów i kotów do Stanów Zjednoczonych są następujące: żadne wwożone zwierzęta domowe w momencie badania w porcie wjazdu w USA nie mogą cierpieć na chorobę, którą mogą zarazić się ludzie. Zwierzę musi mieć zaświadczenie lekarskie podpisane przez weterynarza, stwierdzające, że nie choruje na chorobę, którą mogą zarazić się ludzie. Psy i koty muszą być zaszczepione przeciw wściekliźnie, co najmniej 30 dni przed wjazdem do USA. Zwierzę musi podróżować z ważnym zaświadczeniem o szczepieniu.  Więcej informacji o wwozie zwierząt znajdą Państwo Na stronie Amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic.

Ambasada nie może prowadzić poszukiwań genealogicznych. Poszukiwania genealogiczne w Polsce prowadzone są przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 00-517 Warszawa, Polska, tel. +48 22 5654600. List do Archiwów z prośbą o pomoc powinien zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska członków rodziny (należy podać oryginalną pisownię, jeśli zostały zmienione), daty urodzenia i zgonu, wyznanie w momencie urodzenia, daty i miejsca ślubów, imiona i nazwiska małżonków.  Jeśli istnieją poszukiwane przez Państwa dokumenty, Archiwa poproszą o dokonanie wstępnej opłaty w wysokości około 30 dolarów.  Informację o oryginalnej pisowni nazwisk można także znaleźć w spisach imigracyjnych, dostępnych w siedzibie Kongresu Polsko-Amerykańskiego lub w Bibliotece Kongresu, 101 Independence Ave., SE, Washington, D.C., 20540, tel.: 202 707 5000. Więcej informacji na temat poszukiwań genealogicznych znajduje się na stronie Urzędu do spraw Obywatelstwa i Imigracji.

 

Program dla Przezornych Podróżnych (STEP) to darmowa usługa, która pozwala obywatelom amerykańskim podróżującym poza granicami Stanów Zjednoczonych zarejestrować swoją podróż w najbliższej Ambasadzie USA lub Konsulacie.

Zarejestrować się można na stronie internetowej lub osobiście w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie.

Zachęcamy do ściągnięcia darmowej aplikacji STEP ze strony Smart Traveler iPhone App  lub z Google Play store.

Zgodnie z wymaganiami polskich władz obcokrajowcy (nie posiadający podwójnego obywatelstwa) pragnący wstąpić w związek małżeński w Polsce muszą przedstawić zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego. W Ambasadzie USA można uzyskać pismo w języku angielskim i polskim poświadczające, że władze USA nie wydają tego rodzaju dokumentu. Aby otrzymać wspomniane pismo należy skontaktować się z Działem Obywateli USA pod adresem acswarsaw@state.gov i podać w treści wiadomości pełne imię i nazwisko, numer paszportu USA oraz polski adres, na który pismo będzie wysłane. Może ono służyć jako podstawa do ubiegania się o zwolnienie z wymogu przedstawienia zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego.

Aby prowadzić samochód na terenie Polski, obywatele USA powinni posiadać międzynarodowe lub polskie prawo jazdy; amerykańskie prawo jazdy bez zezwolenia na prowadzenie samochodu za granicą (International Driving Permit – IDP) nie jest wystarczające. Amerykanie mogą korzystać z międzynarodowego prawa jazdy (IDP) w ramach jego ważności, bez względu na datę przyjazdu do Polski. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie poświęconej prowadzeniu samochodów w Polsce.

 

Sekcja Obywateli Amerykańskich często otrzymuje zapytania od osób, które podejrzewają, że padły ofiarami internetowych oszustów. Zdarza się, że osoby te zostały oszukane na duże sumy pieniędzy przez ludzi podających się w Internecie za ich przyjaciół lub krewnych. Oszustwem mogą okazać się niektóre loterie, portale randkowe, informacje o spadku, oferty pracy/zezwolenia na pracę, informacje o nadpłatach bankowych. Czasem ofiarami oszustwa padają osoby przekonane, że pomagają przyjacielowi, który znalazł się w trudnej sytuacji.

Poniżej podajemy strony internetowe, z których dowiedzą się Państwo więcej na temat oszustw internetowych, jak nie dać się oszukać oraz co zrobić, jeśli uważają Państwo, że są celem takiego oszustwa.

http://travel.state.gov/content/passports/english/emergencies/scams.html

http://london.usembassy.gov/cons_new/acs/scs/internet_scams.html

http://www.buzzfeed.com/travelgov/6-signs-your-online-sweetie-might-be-an-overseas-s-1bebs