Dzieci podróżujące do USA

Urząd Celny i Ochrony Granic zaleca, aby list upoważniający do podróży międzynarodowej miały ze sobą dzieci, które podróżują same lub z jednym z wymienionych poniżej dorosłych:

 • Jednym z rodziców
 • Dorosłym rodzeństwem
 • Rodzicem nie pozostającym w związku małżeńskim z drugim rodzicem
 • Dorosłym krewnym
 • Dorosłą niespokrewnioną osobą.

W liście musi się znaleźć:

 • Imię, nazwisko i data urodzenia dziecka
 • Imiona I nazwiska rodziców/opiekunów prawnych
 • Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych
 • Imię i nazwisko osoby towarzyszącej dziecku oraz określenie pokrewieństwa z dzieckiem (ciocia/wujek, dziadek/babcia/nauczyciel/opiekun, itp.)
 • Cel podróży (odwiedziny u krewnych, wakacje, wycieczka szkolna, zawody, itp.)
 • Data podróży
 • Odwiedzane miejca (kraje, miasta, do których dziecko podróżuje, itp.)

Nie ma przepisu, który wymaga, aby list upoważniający do podróży był notaryzowany. Mimo to Urząd Celny i Ochrony Granic radzi, aby notaryzować ten list, gdyż stanowi on potwierdzenie, że notariusz sprawdził, iż osoby podpisujące list faktycznie są rodzicami/opiekunami prawnymi.

Urząd Celny i Ochrony Granic zaleca, aby rodzice samotnie wychowujący dziecko dodatkowo przedstawili oficjalne potwierdzenie tej sytuacji (akt urodzenia z wymienionym tylko jednym rodzicem, adopcja przez osobę nie pozostającą w związku małżeńskim, akt zgonu drugiego rodzica, wyrok sądu pozbawiający drugiego rodzica praw rodzicielskich).

Więcej informacji znajduje się w często zadawanych pytaniach na stronie https://help.cbp.gov/s/global-search/children.