Narodziny

Konsularny Raport Urodzenia Dziecka Za Granicą

 

Ważna informacja dla obywateli amerykańskich, którzy chcą zarejestrować dziecko urodzone w Ukrainie

Obywatele amerykańscy, którzy chcą zarejestrować narodziny dziecka urodzonego w Ukrainie, które wciąż przebywa w Ukrainie, powinni skontaktować się z KyivACS@state.gov, aby uzyskać pomoc. Jeśli potrzebują Państwo informacji na temat rejestracji dziecka urodzonego w wyniku surogacji w Ukrainie i chcieliby Państwo złożyć wymagane dokumenty w Kijowie, należy napisać na adres KyivACS@state.gov.

Jeśli potrzebują Państwo informacji dotyczących rejestracji dziecka urodzonego w wyniku surogacji w Ukrainie i chcieliby Państwo złożyć wymagane dokumenty w Warszawie lub Krakowie, powinni Państwo wysłać email na adres ACSWarsaw@state.gov lub KrakowACS@state.gov zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • W POLU TYTUŁ NALEŻY WPISAĆ: SC41 – PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO
 • Pełne imię i nazwisko
 • Opis sytuacji, pytania lub opis problemu

Informacje dla osób, które chcą ubiegać się o Konsularny Raport Urodzenia

Obywatel Stanów Zjednoczonych, który pragnie udokumentować obywatelstwo amerykańskie swojego dziecka urodzonego za granicą, musi ubiegać się o Konsularny Raport Urodzenia Dziecka Za Granicą. Dokument ten jest wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych w taki sam sposób jak odpis aktu urodzenia i stanowi wystarczający dowód posiadania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych w przypadku ubiegania się o paszport lub o przyjęcie do szkoły.

Przynajmniej jeden rodzic oraz dziecko muszą być obecni w Ambasadzie podczas składania wniosku o Raport Urodzenia Dziecka. Jeśli składany jest również wniosek o paszport, oboje rodzice i dziecko muszą być obecni.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony (ale niepodpisany) wniosek o wydanie raportu urodzenia Form DS-2029 – należy odpowiedzieć na wszystkie pytania.
 2. Jeśli rodzic, który jest obywatelem USA nie może być obecny, należy złożyć notaryzowany formularz Affidavit of Parentage, Physical Presence and Support.
 3. Odpis zupełny aktu urodzenia – oryginał. Uwaga: W przypadku wniosków o Konsularny Raport Urodzenia oraz wniosków o pierwszy paszport imię i nazwisko aplikanta powinno być zgodne z danymi na akcie urodzenia. Istotne zmiany w imieniu i nazwisku aplikanta należy udokumentować poprawionym aktem urodzenia lub innym oficjalnym dokumentem potwierdzającym zmianę danych. Oświadczenie rodziców nie jest wystarczające, aby zatwierdzić istotną zmianę w imieniu lub nazwisku. Wymóg ten może zostać uchylony jedynie wtedy, gdy uzyskanie poprawionego aktu urodzenia byłoby wyjątkowo trudne lub gdy urząd stanu cywilnego odmówił wydania poprawionego aktu urodzenia.
 4. Akt małżeństwa rodziców – oryginał (jeśli dotyczy).
 5. Potwierdzenie zakończenia poprzednich małżeństw – oryginał (jeśli dotyczy).
 6. Dowód na posiadanie obywatelstwa USA przez rodzica/rodziców (paszport USA lub świadectwo naturalizacji – oryginał).
 7. Dokumenty potwierdzające fizyczny pobyt w USA rodzica posiadającego obywatelstwo USA przed narodzinami dziecka. Wypełniając formularz DS-2029, należy zwrócić uwagę, że okresy czasu nawet krótkie, które spędzili Państwo poza Stanami Zjednoczonymi, nie liczą się jako fizyczna obecność w USA i nie należy ich wpisywać na formularzu. Dokumentami, które mogą potwierdzać fizyczny pobyt w Stanach Zjednoczonych, mogą być między innymi:
  • Świadectwa szkolne z poszczególnych lat (school transcripts)
  • Formularze W-2 i formularze podatkowe
  • Dokumenty z miejsca pracy (wskazujące comiesięczną obecność w USA)
  • Dokumenty potwierdzające służbę w wojsku amerykańskim albo dla rządu USA, lub status dziecka lub osoby pozostającej w gospodarstwie domowym z żołnierzem amerykańskim lub pracownikiem administracji rządowej USA.
 8. Opłata w wysokości 100 USD.

Aby umówić się na spotkanie: Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów, należy wysłać wypełnione formularze na adres ACSWarsaw@state.gov lub KrakowACS@state.gov zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • W POLU TYTUŁ NALEŻY WPISAĆ: CR31 – PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO
 • Należy załączyć wymagane formularze
 • Należy poprosić o wyznaczenie daty spotkania

Aby uzyskać numer Social Security dla dziecka, mogą Państwo złożyć wniosek (formularz SS-5 dostępny na stronie https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf) w Dziale Świadczeń Federalnych. Mogą to Państwo zrobić, wrzucając wniosek do specjanego pojemnika należącego do Działu Świadczeń Federalnych (znajdującego się w naszej poczekalni) albo umawiając się na osobne spotkanie z tym Działem. Informacje kontaktowe Działu Świadczeń Federalnych znajdują się na stronie: https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/contacts/.

Możliwość przekazania obywatelstwa USA zależy od następujących czynników:

 1. Przynajmniej jedno z rodziców musi posiadać obywatelstwa USA w momencie narodzin dziecka;
 2. Rodzic posiadający obywatelstwo USA musi być biologicznym rodzicem dziecka. Więcej informacji na temat przekazywania obywatelstwa oraz testów DNA znajduje się na stronie internetowej Departamentu Stanu.
 3. Dokumenty potwierdzające fizyczną obecność w USA rodzica lub rodziców posiadających obywatelstwo USA przed narodzinami dziecka zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania obywatelstwa.

Przykłady dokumentów mogących potwierdzić fizyczną obecność w USA

Przykłady dokumentów mogących potwierdzić fizyczną obecność w USA:
 • Odcinki pensji (W-2) i zeznania podatkowe
 • Świadectwa szkolne
 • Dokumenty z miejsca pracy
 • Rachunki za wynajem
 • Dokumenty potwierdzające honorową służbę wojskową w armii USA, zatrudnienie przez rząd USA lub niektóre międzyrządowe organizacje międzynarodowe, lub dokumenty potwierdzające, że rodzic obywatel USA jest dzieckiem lub członkiem najbliższej rodziny osoby, która taką służbę pełni lub jest zatrudniona przez wymienione wyżej instytucje (z pewnymi wyjątkami).
 • Stemple w paszportach amerykańskich mogą stanowić jeden z dowodów przebywania w USA, ale nie są wystarczającym dowodem. Prawo jazdy nie stanowi dowodu na przebywanie w USA.

Jeśli mają Państwo dzieci, które już otrzymały Konsularne Raporty Urodzenia Za Granicą, taka informacja może być pomocna. Prosimy także o zapoznanie się z informacją na temat dodatkowych dokumentów.