Najczęściej zadawane pytania

Jeśli w ostatnim czasie nadeszła korespondencja z Social Security Administration należy zapoznać się z jej treścią, gdyż w przypadku wstrzymania wypłat instytucja ta informuje o jej przyczynie korespondencyjnie. W innych przypadkach należy postąpić zgodnie z instrukcją na stronie Obsługa świadczeniobiorców.

Długość wymaganego stażu pracy określana jest w jednostkach ubezpieczeniowych i zależy od rodzaju świadczenia. Minimalna ilość amerykańskich jednostek ubezpieczeniowych wymaganych dla świadczenia opartego na łączonych okresach zatrudnienia w USA i Polsce wynosi 6. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie Świadczenia Social Security.

Tak. Instrukcje dotyczące zgłoszenia zmiany adresu oraz informacje na temat dostępnych form wypłaty świadczeń są dostępne na naszej stronie Obsługa świadczeniobiorców.

Wiek emerytalny jest różny dla różnych kategorii świadczeniobiorców. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Świadczenia Social Security.

Jeśli pismo jest w języku angielskim i nie jest do niego załączona wersja polska należy poprosić dowolną osobę znającą język angielski o przetłumaczenie jego treści.  Jeżeli pismo jest po polsku lub tłumaczenie na język polski jest załączone, należy dokładnie się z nim zapoznać i postąpić zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami. W bardziej skomplikowanych sprawach, po zapoznaniu się z treścią pisma, można zwrócić się do właściwego biura o pomoc.

UWAGA: Biuro Świadczeń Federalnych nie świadczy rutynowo usług związanych z tłumaczeniem dokumentów lub pism.

Tak. Emerytura lub renta Social Security uzyskana za własną (a nie członka rodziny) pracę w USA podlega redukcji z tego tytułu, o ile ani świadczenie amerykańskie ani polskie nie zostało przyznane w wyniku łączenia okresów zatrudnienia w Polsce i USA. Fakt nabycia uprawnienia do polskich świadczeń należy bezzwłocznie zgłosić do Biura Świadczeń Federalnych. Zwłoka może doprowadzić do powstania nadpłaty świadczeń amerykańskich, której spłata może wiązać się nawet z całkowitym okresowym wstrzymaniem wypłat. Aby zgłosić nabycie uprawnienia do polskich świadczeń należy postąpić zgodnie z instrukcją na stronie Obsługa świadczeniobiorców.

Nie.  Ubezpieczenie Medicare pokrywa tylko niektóre koszty leczenia na terenie USA.

Każdy świadczeniobiorca objęty ubezpieczeniem Medicare otrzymuje specjalną kartę, z której wynika zakres ubezpieczenia. Jeśli na karcie widnieje tylko Część A (Part A) oznacza to, że właściciel karty jest objęty tylko bezpłatnym ubezpieczeniem od kosztów leczenia szpitalnego w USA. Jeśli na karcie figurują obie części ubezpieczenia: A i B (Part A oraz Part B) oznacza to, że miesięczna składka ubezpieczeniowa może być potrącana ze świadczeń Social Security. W tej sytuacji można zrezygnować z części B wypełniając formularz CMS-1763 (patrz instrukcja na stronie Obsługa świadczeniobiorców) i wysyłając go do Biura Świadczeń Federalnych.

Tak, jednak praca może mieć wpływ na wypłatę amerykańskiego świadczenia. Osoby, które nie osiągnęły amerykańskiego pełnego wieku emerytalnego i prowadzą działalność gospodarczą lub są zatrudnione w Polsce w wymiarze powyżej 45 godzin w miesiącu muszą liczyć się z utratą prawa do wypłaty świadczenia za każdy miesiąc, w którym ten limit godzinowy został przekroczony. Osoby, które osiągnęły amerykański pełny wiek emerytalny mogą pracować bez żadnych ograniczeń.  Informacja o pełnym wieku emerytalnym dostępna jest tutaj (wersja w jęz. angielskim PDF 369 KB)

Nie istnieje zdefiniowana minimalna kwota świadczenia. Jego wysokość wynika z takich czynników jak staż pracy w USA, wysokość zarobków w USA, od których odprowadzane były składki na Social Security oraz wiek świadczeniobiorcy w chwili ubiegania się o świadczenia.

W dużej mierze zależy to od terminu uzyskania od polskiego ubezpieczyciela (ZUS lub KRUS) potwierdzenia okresów ubezpieczenia w Polsce. Okresy te muszą być potwierdzone na drodze służbowej, toteż nie możemy honorować zaświadczeń dostarczanych nam przez wnioskodawców. Termin oczekiwania jest bardzo zróżnicowany i  może wynosić od 2 do nawet 12 miesięcy.

Tak. Świadczenie może podlegać opodatkowaniu w USA lub w Polsce i jest to uzależnione od indywidualnego statusu świadczeniobiorcy. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na naszej stronie Opodatkowanie świadczeń.

Tak. Składki są potrącane od dochodów ze wszystkich źródeł. W celu uzyskania szczegółowych informacji o składkach należy skontaktować się z NFZ.