Obsługa świadczeniobiorców

Obsługa świadczeniobiorców

Jak zgłaszać istotne fakty i zmiany do Social Security Administration

Zmianę adresu z amerykańskiego na polski najlepiej zgłosić poprzez przysłanie do nas wypełnionego formularza SSA-21 (PDF 756 KB).

Jeśli miała miejsce zmiana adresu w obrębie Polski, można zawiadomić właściwe Biuro Świadczeń Federalnych telefonicznie lub pisemnie podając następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • swój numer Social Security lub numer świadczenia (Claim Number) w przypadku otrzymywania świadczeń rodzinnych
 • nowy adres oraz numer telefonu.

Zgon świadczeniobiorcy należy zgłosić do nas bezzwłocznie telefonicznie lub w formie pisemnej podając następujące informacje:

 • imię, nazwisko i numer Social Security osoby zmarłej lub numer świadczenia (Claim Number)
 • datę zgonu
 • miejsce zgonu
 • swoje imię, nazwisko oraz pokrewieństwo w stosunku do osoby zmarłej
 • dane kontaktowe.

Prosimy o nadesłanie aktu zgonu, jeśli jest dostępny.

Niezwłoczne zgłoszenie nam zgonu świadczeniobiorcy jest bardzo ważne, gdyż zapobiega powstaniu na koncie nadpłaty świadczeń. Ostatnia płatność przysługuje za miesiąc poprzedzający zgon. W żadnym wypadku nie należy realizować czeków, ani korzystać z pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym świadczeniobiorcy po jego śmierci. W przypadku, gdy świadczenia są deponowane na rachunku bankowym, należy niezwłocznie zgłosić fakt zgonu we właściwym banku.

Osoby mieszkające w Polsce mogą wybrać jedną z następujących metod wypłaty świadczeń:

 • Przelew elektroniczny na rachunek w banku w Stanach Zjednoczonych. Chęć otrzymywania wypłat tą metodą należy zgłosić kontaktując się z bankiem w USA lub odwiedzając stronę Go Direct.
 • Przelew na własny indywidualny rachunek dolarowy w banku Pekao SA w systemie amerykańskim. Z uwagi na pośrednictwo banku amerykańskiego, przelewy te traktowane są jako przelewy amerykańskie i zapewniają większą niezawodność i terminowość wypłat. UWAGA: Ta forma wypłaty wiąże się z opłatą bankową w wysokości około $3 + 10 PLN od każdego przelewu. Formularz zgłoszeniowy: druk SF-1199-CDD (PDF 385 KB).
 • Standardowy przelew zagraniczny na własny, indywidualny lub wspólny, rachunek dolarowy w Pekao SA lub w innym banku w Polsce.  Ten rodzaj przelewu jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy: druk SF-1199–PO-OP1 (PDF 129 KB)

Z uwagi na to, że ubezpieczenie Medicare nie pokrywa kosztów leczenia poza Stanami Zjednoczonymi, wiele osób decyduje się na rezygnację z części B tego ubezpieczenia, aby uniknąć niepotrzebnego opłacania miesięcznych składek. Rezygnację z części B ubezpieczenia Medicare można złożyć jedynie poprzez przysłanie do nas wypełnionego i podpisanego formularza CMS-1763 (PDF 66 KB). Uwaga: ubezpieczenie będzie obowiązywało przez kolejny miesiąc od daty wpłynięcia do nas podpisanego druku rezygnacji. Wiąże się to oczywiście z koniecznością opłacenia składki za ten miesiąc.

Jeśli wypłata regularnie przychodzącego świadczenia Social Security nie nastąpiła w spodziewanym czasie i nie nadeszło żadne pismo wyjaśniające zwłokę w wypłacie lub wstrzymanie wypłat, opóźnienie należy zgłosić do nas po 20. dniu miesiąca, w którym wypłata była spodziewana. Zawiadomienie o nieotrzymaniu wypłaty powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko świadczeniobiorcy
 • numer Social Security lub numer świadczenia (Claim Number) w przypadku świadczenia rodzinnego
 • miesiąc, w którym spodziewana była wypłata (np. zgłaszając nieotrzymanie płatności za lipiec 2017, która powinna wpłynąć w sierpniu 2017 należy podać brak czeku lub przelewu należnego w sierpniu 2017).

Od świadczeniobiorców, którzy nie są obywatelami lub stałymi rezydentami USA, amerykański Departament Skarbu potrąca dochodowy podatek federalny (Alien Tax). Więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj. Aby uzyskać zaświadczenie w języku polskim stwierdząjące fakt opodatkowania świadczeń w USA należy zwrócić się do nas telefonicznie lub w formie pisemnej podając swoje imię i nazwisko oraz numer Social Security lub numer świadczenia (Claim Number) w przypadku otrzymywania świadczenia rodzinnego.

UWAGA! Ponieważ stawka amerykańskiego podatku dochodowego od osób nie mających obywatelstwa lub statusu stałego rezydenta USA jest stała (30% od 85% kwoty świadczeń) i nie uległa zmianie od 1994 roku zaświadczenie o opodatkowaniu w jęz. polskim jest wydawane tylko raz. Kwota potrąconego podatku za ubiegły rok figuruje na rocznym rozliczeniu świadczeń SSA-1042 lub SSA-1099.

Zaświadczenia potwierdzające fakt opodatkowania wydajemy tylko osobom, od których amerykański podatek jest faktycznie potrącany. Świadczenia Social Security obywateli USA oraz osób, które zachowały status stałego rezydenta USA, podlegają opodatkowaniu w Polsce wg ogólnych zasad. W takiej sytuacji zaświadczenie o opodatkowaniu w USA nie będzie wystawione.

Polska emerytura lub renta może mieć istotny wpływ na wysokość świadczenia Social Security. Bardzo ważne jest niezwłoczne zgłoszenie do Social Security Administration faktu nabycia uprawnień do polskiego świadczenia. W ten sposób można uniknąć powstania nadpłaty świadczeń amerykańskich, którą trudno będzie później zwrócić. Najlepiej jest zgłosić polskie świadczenie wysyłając do nas wypełniony druk SSA-308 (PDF 618 KB) wraz z kopią decyzji z ZUS lub KRUS. Można też poinformować nas listownie podając fakty i swoje dane kontaktowe (zwłaszcza aktualny numer telefonu) i załączyć kopię decyzji o przyznaniu polskich świadczeń. Nasz pracownik pomoże wypełnić wymagany przepisami formularz i dokona właściwej adnotacji w aktach Social Security.

Dodatkowe informacje o tym, jaki wpływ na wysokość świadczenia otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych może mieć polska emerytura lub emerytura za pracę nie objętą programem Social Security Administration znajdują się tutaj (broszura w jęz. angielskim, PDF 513 KB).