Ubieganie się o świadczenia Social Security

Ubieganie się o świadczenia Social Security

Poniżej prezentujemy ogólne zasady ubiegania się o świadczenia. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać odwiedzając stronę SSA (strona w języku angielskim) lub kontaktując się z właściwym Biurem Świadczeń Federalnych.

Każda osoba zatrudniona lub prowadząca własną działalność gospodarczą w USA i posługująca się własnym numerem Social Security gromadzi na swoim koncie emerytalnym jednostki ubezpieczeniowe stanowiące podstawę do ubiegania się o świadczenia. Do nabycia uprawnień do emerytury wymaganych jest 40 jednostek, co w przybliżeniu równa się pracy w 10 różnych latach. Osoby, które pracowały w kraju, z którym USA zawarły umowę o ubezpieczeniach społecznych (np. w Polsce) mogą uzupełnić brakujące jednostki okresami ubezpieczenia z tego kraju i ubiegać się o świadczenia emerytalne, rentę inwalidzką lub świadczenia pośmiertne. Wówczas minimalna wymagana ilość jednostek ubezpieczenia amerykańskiego to 6, co równa się pracy w USA przez ok. półtora roku. Na stronie SSA dostępna jest broszura informacyjna na ten temat (wersja w jęz. angielskim PDF 369 KB).

1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa o Zabezpieczeniu Społecznym z Polską. Więcej informacji na ten temat można uzyskać klikając tutaj.

Nabycie uprawnień do świadczeń, a także ich kwota są zależne od wieku beneficjenta. Osoby, które składają podanie w wieku 62 lat (najwcześniejszy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn według przepisów Social Security) otrzymają niższe świadczenie niż gdyby później przeszły na emeryturę.  Świadczenie to pozostanie zredukowane nawet po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego. Więcej informacji na temat wieku emerytalnego można znaleźć tutaj (wersja w jęz. angielskim PDF 369 KB).

Program Social Security przewiduje możliwość wypłaty renty inwalidzkiej osobie,  która całkowicie utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej przynajmniej na rok lub której choroba może doprowadzić do śmierci  i która jest w stanie to udokumentować. Definicja inwalidztwa w rozumieniu prawa federalnego jest bardziej restrykcyjna w stosunku do innych programów, które dopuszczają wypłatę rent osobom z częściową lub krótkotrwałą utratą zdolności do pracy. Social Security Administration nie oferuje rent tego typu. Do renty inwalidzkiej niezbędny jest odpowiednio długi staż pracy w USA.  Więcej na ten temat można znaleźć tutaj (PDF 499 KB). Przy wyliczaniu niezbędnego stażu pracy ma też zastosowanie polsko-amerykańska umowa o ubezpieczeniach społecznych.

Social Security Administration oferuje świadczenia rodzinne dla członków rodziny osoby ubezpieczonej. O tego typu świadczenia mogą ubiegać się:

 • Współmałżonek w wieku min. 62 lat;
 • Współmałżonek w wieku niższym niż 62 lata, ale mający na utrzymaniu dziecko osoby ubezpieczonej w wieku do 16 lat lub niepełnosprawne,  niepełnosprawność musiałaby nastąpić przed ukończeniem przez dziecko 22 roku życia);
 • Były współmałżonek w wieku minimum 62 lat i pozostający w stanie wolnym, przy czym wymagana długość trwania małżeństwa z osobą ubezpieczoną wynosi 10 lat.
 • Dzieci osoby ubezpieczonej w wieku do lat 18 lub 19, o ile uczęszczają do szkoły średniej w pełnym wymiarze godzin (dziecko musi być stanu wolnego).
 • Niepełnosprawne dzieci osoby ubezpieczonej, niezależnie od wieku, których inwalidztwo jest trwałe i nastąpiło przed ukończeniem przez dziecko 22 roku życia (dziecko musi być stanu wolnego).

O świadczenie po śmierci osoby ubezpieczonej w USA mogą ubiegać się następujące osoby:

 • Wdowa lub wdowiec w wieku minimum lat 60 lub 50 (w przypadku całkowitej, i długotrwałej niezdolności do pracy);
 • Wdowa lub wdowiec w dowolnym wieku, mający na utrzymaniu dziecko osoby ubezpieczonej do lat 16 lub niepełnosprawne (niepełnosprawność musiałaby nastąpić przed ukończeniem przez dziecko 22 roku życia);
 • Dzieci w wieku do lat 18 lub 19, o ile uczęszczają do szkoły podstawowej lub średniej w pełnym wymiarze godzin (dziecko musi być stanu wolnego);
 • Niepełnosprawne dzieci osoby ubezpieczonej, niezależnie od wieku, których inwalidztwo jest trwałe i nastąpiło przed ukończeniem przez dziecko 22 roku życia (dziecko musi być stanu wolnego);
 • Były współmałżonek, stanu wolnego, w wieku min. 60 lat lub mający na utrzymaniu dziecko osoby ubezpieczonej do lat 16 lub niepełnosprawne (niepełnosprawność musiałaby nastąpić przed ukończeniem przez dziecko 22 roku życia); wymagana długość małżeństwa z osoba ubezpieczoną to 10 lat;
 • Rodzice osoby ubezpieczonej w wieku min. 62 lat, których koszty utrzymania były pokrywane co najmniej w połowie przez zmarłego i będzie to udokumentowane w ciągu 2 lat od śmierci osoby ubezpieczonej;
 • Jednorazowy zasiłek pośmiertny w wysokości 255 dolarów USA przysługuje wdowie lub wdowcowi (niezależnie od wieku), który pozostawał we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną w chwili jej śmierci lub, w przypadku gdy ten warunek nie został spełniony, był uprawniony do otrzymywania świadczeń rodzinnych w miesiącu zgonu. Jeśli nie ma wdowy lub wdowca,  którzy spełnialiby te wymogi, zasiłek może być wypłacony dziecku (w wieku do lat 18 lub 19, o ile uczęszcza do szkoły średniej w pełnym wymiarze godzin, lub dziecku niepełnosprawnemu (niepełnosprawność musiałaby nastąpić przed ukończeniem przez dziecko 22 roku życia), które było uprawnione do otrzymywania świadczeń w miesiącu zgonu. Podanie o tego typu świadczenia należy złożyć przed upływem 24 miesięcy od śmierci osoby ubezpieczonej.

O świadczenia emerytalne, małżeńskie, inwalidzkie oraz Medicare można ubiegać się także przez Internet, jednak oferta ta jest skierowana do osób władających biegle językiem angielskim. W celu złożenia podania przez Internet, należy przejść na stronę SSA online services klikając tutaj (strona w języku angielskim).

Osoby, które uważają, że spełniają podstawowe warunki ubiegania się o świadczenia powinny skontaktować się z właściwym Biurem Świadczeń Federalnych pisemnie lub telefonicznie i podać następujące dane:

 • swój numer Social Security oraz, w przypadku podania o świadczenia rodzinne lub pośmiertne, numer Social Security osoby, która pracowała w USA
 • imię i nazwisko oraz, w przypadku podania o świadczenia rodzinne lub pośmiertne, imię i nazwisko osoby, która pracowała w USA
 • datę urodzenia
 • w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne lub pośmiertne, pokrewieństwo w stosunku do osoby, która pracowała w USA
 • rodzaj wnioskowanych świadczeń
 • szczegółowe dane kontaktowe: adres, numery telefonów, adres emailowy.

Powyższe informacje pozwolą sprawdzić, czy świadczenia mogą być przyznane i jakie dodatkowe dokumenty należy złożyć.

Udzielimy informacji tak szybko, jak to będzie możliwe.

Online benefit estimator – strona pomagająca skalkulować wysokość świadczeń (dostępna tylko w wersji angielskiej)

Umowa polsko-amerykańska o ubezpieczeniach społecznych

Opodatkowanie świadczeń w Polsce