Zmiany i fakty, które trzeba zgłaszać

Zmiany i fakty, które trzeba zgłaszać

Każdy świadczeniobiorca ma obowiązek zgłaszać do Social Security Administration wszelkie fakty i zmiany, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczeń (jego lub członków rodziny). Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj (broszura w języku angielskim, PDF 833KB). Między innymi należy zgłaszać:

  • zmiana adresu, nowy numer telefonu lub nowy numer rachunku bankowego
  • podjęcie lub zaprzestanie pracy poza USA
  • powrót do pracy lub poprawa stanu zdrowia (dotyczy osób otrzymujących renty inwalidzkie
  • zmiana stanu cywilnego
  • narodziny dziecka lub utrata praw rodzicielskich
  • zgon beneficjenta
  • nabycie uprawnień do świadczeń innych niż Social Security (np. polskich).

Aby zgłosić zmianę adresu, zgon beneficjenta lub nabycie uprawnień do świadczeń innych niż Social Security należy zastosować się do instrukcji na stronie Obsługa świadczeniobiorców. We wszystkich innych przypadkach należy skontaktować się z właściwym Biurem Świadczeń Federalnych.