Proklamacja prezydencka nt. Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych

DZIEŃ ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

PROKLAMACJA

PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

      Z okazji Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych przypominamy liczne przykłady działań podejmowanych przez ONZ na rzecz pokoju i bezpieczeństwa między narodami.  Od czasu powołania do życia przed ponad 70 laty w celu przerwania cyklu globalnych konfliktów, ONZ stanowi dla narodów forum rozwiązywania w sposób pokojowy konfliktów w coraz bardziej złożonym świecie. Stany Zjednoczone są zdecydowane działać na rzecz przyszłości tej organizacji i są przekonane, że lepszy podział odpowiedzialności między krajami członkowskimi zaowocuje jej większą skutecznością i efektywnością.

      Stany Zjednoczone od samego początku zapewniały ONZ swe przywództwo i wizję.  Dziś nadal przewodzą ONZ, kładąc nacisk na potrzebę fundamentalnych reform, niezbędnych dla udzielenia przez ONZ odpowiedzi na jedyne w swoim rodzaju i wciąż się pogłębiające problemy XXI wieku. (…)

      ONZ to ważne forum do poszukiwania rozwiązań na międzynarodowe wyzwania, przed jakimi dziś stoimy.  W ubiegłym roku Stany Zjednoczone podjęły, przy wsparciu ONZ, śmiałe kroki dla usunięcia globalnego zagrożenia, jakim jest rozprzestrzenianie broni nuklearnej; współpracowały z partnerami na rzecz zwiększenia możliwości stałej pomocy humanitarnej, oraz z darczyńcami i organizacjami pomocowymi w celu zwiększenia skuteczności akcji niesienia pomocy; wspierały Radę Bezpieczeństwa ONZ w wypracowywaniu lepszych sposobów reagowania na konflikty regionalne; oraz zwracały uwagę świata na przypadki naruszeń praw człowieka.  Ogromny postęp osiągnięty na tych frontach wskazuje na nieograniczone możliwości ONZ w zakresie mierzenia się z tymi oraz innymi wyzwaniami.

      ONZ zdolne realizować swe wzniosłe ideały stanowi nieocenione forum do współpracy między narodami świata.  Z okazji przypadającego dziś święta pragniemy odnotować połączone wysiłki krajów członkowskich dla realizacji celów ONZ, jakimi są międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo oraz rozwijanie przyjaznych relacji między narodami.  Chcemy również docenić pracę wszystkich mężczyzn i kobiet służących w misjach pokojowych i humanitarnych na całym świecie, jak również starania tych, którzy zabiegają o świat wolny od broni masowej zagłady. (Pełny tekst w j. angielskim)