Wizy

Wymagania dotyczące szczepień

25 października 2021 prezydent Biden ogłosił proklamację prezydencką zatytułowaną „Proklamacja w sprawie bezpiecznego wznowienia podróży na świecie podczas pandemii COVID-19”. Proklamacja ta znosi ograniczenia dotyczące podróży zgodnie z proklamacjami prezydenckimi (PP) 9984, 9992, 10143 i 10199, które zawieszały wjazd do Stanów Zjednoczonych osób  przebywających w Brazylii, Chinach, Indiach, Iranie, Irlandii, strefie Schengen, RPA i Wielkiej Brytanii. W miejsce tych ograniczeń prezydent wprowadził globalny wymóg szczepień dla wszystkich dorosłych cudzoziemców podróżujących samolotem do Stanów Zjednoczonych w celach nieimigracyjncyh. Więcej informacji na temat globalnego wymogu szczepień można znaleźć na stronie Non-U.S. citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC. W wyjątkowych sytuacjach może być przyznane zwolnienie od obowiązku szczepienia. Osoby, które chcą ubiegać się o taki wyjątek z nadzwyczajnych lub humanitarnych powodów, powinny zapoznać się z informacjami na temat wyjątków od wymogu szczepień na stronie  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html i przesłać wymagane informacje na adres  support-poland@ustraveldocs.com.

Należy pamiętać, że zniesienie powyższych proklamacji nie oznacza, że ​​Ambasada USA w Warszawie lub Konsulat Generalny USA w Krakowie są w stanie niezwłocznie umówić na rozmowy wizowe wszystkich wnioskodawców, których one dotyczyły. W przypadku niektórych rodzajów wiz, w szczególności wiz B1/B2, czas oczekiwania na spotkanie z konsulem jest obecnie wydłużony. Spotkanie wizowe można umówić na stronie https://www.ustraveldocs.com/pl/pl.

Sprawy, które zostały odrzucone WYŁĄCZNIE z powodu Proklamacji Prezydenta 10143 zostaną ponownie rozpatrzone na prośbę wnioskodawcy. Nie ma potrzeby składania nowego wniosku wizowego ani wnoszenia nowej opłaty. Aby wystąpić o rozpatrzenie sprawy tego typu, należy wysłać e-mail na adres support-poland@ustraveldocs.com. Prosimy nie wysyłać paszportu bez wcześniejszej informacji otrzymanej z konsulatu.

Informacja Ogólna

Sekcja Konsularna Ambasady Amerykańskiej w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie będą nieczynne w dniach podanych na stronie – Dni wolne i święta.

Wszystkie opłaty za wniosek o wizę nieimigracyjną (znaną również jako opłata MRV) dokonane w dniu 1 października 2022 r. lub po tej dacie są ważne przez 365 dni od daty wystawienia pokwitowania zapłaty opłaty MRV. Osoby ubiegające się o wizę muszą umówić się na rozmowę kwalifikacyjną lub złożyć wniosek o odnowienie wizy bez rozmowy kwalifikacyjnej w ciągu tego 365-dniowego okresu. Należy pamiętać, że osoby ubiegające się o wizę poprzez rozmowę kwalifikacyjną lub składające wniosek o odnowienie wizy mogą to zrobić tylko w ciągu 365 dni. Nie ma wymogu, aby rozmowa odbyła się w okresie 365 dni. Wszystkie pokwitowania zapłaty opłat MRV wystawione przed 1 października 2022 r. zostały przedłużone do 30 września 2023 r. i pozostają ważne do tej daty.

Cel planowanej podróży oraz inne czynniki określą rodzaj wymaganej wizy na mocy prawa imigracyjnego USA. Osoba ubiegająca się o wizę musi wykazać, że spełnia wszystkie wymagania, aby otrzymać kategorię wizy, o którą się ubiega. Prosimy zapoznać się z kategoriami wiz na tej stronie, aby określić, która kategoria wizowa jest odpowiednia dla celu planowanej podróży do Stanów Zjednoczonych. Należy pamiętać, że można kwalifikować się do ubiegania o pozwolenie na wjazd w ramach ruchu bezwizowego (VWP). Więcej informacji o wymaganiach kwalifikacyjnych dostępnych jest na stronie https://esta.cbp.dhs.gov/ .

Wizy nieimigracyjne

Podróż do Stanów Zjednoczonych w celu m.in. turystycznym, podjęcia pracy tymczasowej, nauki i wymiany kulturowej.

Wizy Imigracyjne

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych na pobyt stały, również z zamiarem podjęcia pracy w USA.

Wiza amerykańska jest dokumentem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat Stanów Zjednoczonych i naklejonym na jedną ze stron Państwa paszportu, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium USA. Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Oznacza jedynie, że Państwa podanie wizowe zostało rozpatrzone przez konsula amerykańskiego, który stwierdził, iż mogą Państwo podróżować do punktu granicznego na lotnisku, w porcie morskim bądź na granicy lądowej i ubiegać się o zezwolenie na wjazd w określonym celu. Jedynie amerykański urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) jest uprawniony do wydania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych i decyzji jak długo może trwać dany pobyt.

Na czym polega różnica między ważnością wizy a długością pobytu?

Data upływu ważności wizy oraz dozwolony czas pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych to dwa różne terminy.

Ważność wizy to okres od daty wydania wizy do daty upływu jej ważności, które widnieją na wizie. W tym czasie wiza może być wykorzystana na podróż do punktu granicznego, aby ubiegać się o wjazd do Stanów Zjednoczonych. Na wizie określona jest ilość wjazdów, od jednego do wielokrotnego, w tym samym celu podróży.

Data upływu ważności wizy nie powinna być mylona z długością zezwolenia na pobyt w USA, którą określa urzędnik imigracyjny w punkcie granicznym na formularzu I-94 rejestrującym wjazd i wyjazd.

Nie należy podejmować żadnych nieodwracalnych decyzji związanych z podróżą lub kupować biletu aż do chwili otrzymania paszportu z wizą. Nie możemy zagwarantować, że wiza zostanie wydana.

Email: Aby skontaktować się z operatorem infolinii wizowej, napisać do na adres support-poland@ustraveldocs.com.

Telefon: Aby zadzwonić na naszą infolinię należy wybrać następujące numery:

  • Osoby dzwoniące z Polski – Tel. +48 22 3071361 (Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00.)
  • Osoby dzwoniące z USA – Tel. +1 703-988-7101 (Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00.czasu lokalnego)

Więcej informacji kontaktowych znajdziecie państwo pod adresem https://www.ustraveldocs.com/pl/pl/contact-us

Ambasada Stanów
Zjednoczonych Ameryki – Sekcja Konsularna
ul. Piękna 12
00-540 Warszawa
Hale C. VanKoughnett
Konsul Generalny, Warszawa

Konsulat Generalny USA
ul. Stolarska 9
31-043 Kraków
Erin Nickerson
Konsul Generalna, Kraków

Departament Stanu zarządza procedurami wizowymi w sposób rygorystyczny ale sprawiedliwy, tak aby jak najlepiej chronić Stany Zjednoczone.  Kierujemy się zasadą otwartości, z której Stany Zjednoczone znane są od dawna.  Zapraszamy i zachęcamy   do podróżowania do Stanów Zjednoczonych.

Osobom ubiegającym się o wizę obiecujemy:

 • Traktować każdego z godnością i szacunkiem, nawet jeżeli nie będziemy mogli wydać wizy.
 • Traktować każdą osobę i jej sprawę indywidualnie.
 • Pamiętać, że rozmowa z konsulem może być nowym lub stresującym doświadczeniem powodującym zdenerwowanie.
 • Wykorzystać ograniczony czas przeznaczony na rozmowę na uzyskanie jak najpełniejszej informacji o planach podróży i zamiarach.
 • Zastosować dostępne środki, aby spotkanie z konsulem mogło nastąpić w terminie umożliwiającym planowany wyjazd w sprawach slużbowych, na studia lub w ramach innych zobowiązań.
 • Zamieścić szczegółowe i dokładne informacje dotyczące wymagań i procedur wizowych na stronie internetowej każdej Ambasady i Konsulatu.
 • Udostępnić informacje na temat czasu oczekiwania na rozmowę z konsulem w każdej Ambasadzie i Konsulacie na stronie http://travel.state.gov.
 • Wyjaśnić powody każdej odmowy wizy.

Ponadto, jeżeli jest Pan/Pani:

 • Studentem, dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować  termin rozmowy z konsulem i ewentualne wydanie wizy przed rozpoczęciem nauki.
 • Osobą, ubiegającą się o wizę z powodów medycznych lub humanitarnych postaramy się  maksymalnie przyspieszyć proces wizowy w przypadku zagrożenia życia.
 • Osobą wyjeżdżającą w sprawach służbowych, stworzymy odpowiednie mechanizmy aby ułatwić wyjazd służbowy i przyspieszyć procedury w sprawach, które są szczególnie ważne dla biznesu amerykańskiego.

Równocześnie, od osoby ubiegającej się o wizę oczekujemy:

 • Jak najwcześniejszego zaplanowania wyjazdu i ubiegania się o wizę?
 • Szczegółowego i dokładnego wypełnienia wniosku wizowego.
 • Szczerego przedstawienia celu podróży i planów.
 • Przygotowania się do rozmowy z konsulem, aby jasno i szczegółowo określić swoje intencje.