Azylanci i Uchodźcy

Azyl Polityczny

Stany Zjednoczone nie przyznają azylu politycznego na terenie swoich placówek dyplomatycznych. Zgodnie z amerykańskim prawem o azyl polityczny może ubiegać się osoba fizycznie przebywająca na terenie USA. Zainteresowanych uzyskaniem azylu politycznego na terenie Polski prosimy o kierowanie się do Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców znajdującego się w Warszawie przy ul. Koszykowej 16 (Tel: +48 22 601 74 02).

Rządowy Program dla Uchodźców

Rząd Stanów Zjednoczonych prowadzi specjalny program dla uchodźców znajdujących się poza granicami USA. Osoby korzystające z programu muszą odpowiadać następującej definicji uchodźcy: osoba znajdująca się poza granicami państwa, którego jest obywatelem, lub poza krajem swojego zamieszkania, która nie wykazuje woli lub nie jest w stanie wrócić do tego kraju z powodu prześladowań lub uzasadnionej obawy o zaistnienie prześladowań na tle rasowym, religijnym, etnicznym, przynależności do określonej grupy społecznej bądź politycznej. Ponadto osoba ta powinna udowodnić, że nie zdołała się osiedlić w kraju obecnego przebywania, a także, że należy do jednej z grup postrzeganych przez rząd USA jako priorytetowe w kwestii uchodźctwa.

Rozpatrywanie Spraw Uchodźców

Programem do spraw uchodźców zajmuje się Urząd Imigracyjny – Department of Homeland Security, United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), a konkretne wnioski o przyznanie statusu uchodźcy rozpatrywane są w odpowiednich zagranicznych placówkach urzędu imigracyjnego działających przy ambasadach USA w Atenach, Frankfurcie, Hong-Kongu, Madrycie, Manilii, Meksyku, Delhi, Rzymie i Wiedniu.
Warszawa nie jest placówką prowadzącą sprawy uchodźców, co oznacza, że Ambasada USA w Polsce nie rozpatruje wniosków o uchodźctwo.
Jednocześnie informujemy, że rząd Stanów Zjednoczonych nie bierze na siebie odpowiedzialności za dotarcie danej osoby do placówki prowadzącej sprawy uchodźców, ani nie udziela pomocy przy ubieganiu się o wizę w celu dotarcia do tych miejsc. Nie może też udzielić żadnej gwarancji innemu państwu, na terenie którego działa placówka USCIS, że osoba, która zamierza przekroczyć jego granicę w celu ubiegania się o status uchodźcy w USA, status ten otrzyma.