Handel ludźmi – informacje

Czy przybywają Państwo do Stanów Zjednoczonych aby podjąć tymczasowo pracę lub studia?

Państwa pobyt będzie z pewnością ciekawy i wartościowy. Gdyby jednak wystąpiły problemy, powinni Państwo pamiętać o swoich prawach i możliwości uzyskania pomocy.

Mają Państwo prawo

 • być sprawiedliwie traktowani i godziwie wynagrodzeni;
 • nie być przetrzymywanymi w pracy wbrew własnej woli;
 • zachować własny paszport i inne dokumenty tożsamości;
 • złożyć doniesienie o wykorzystywaniu lub nadużyciach bez obawy odwetu;
 • zwrócić się z prośbą o pomoc do związków zawodowych, organizacji zajmujących się prawami imigrantów i prawem pracy oraz innych organizacji;
 • dochodzić sprawiedliwości w sądach amerykańskich.

Przypadki złego traktowania lub łamania praw można zgłaszać dzwoniąc na podane bezpłatne numery:

Krajowe Centrum Informacji nt. Handlu Ludźmi – bezpłatna, czynna całą dobę gorąca linia, prowadzona przez organizację pozarządową: 1-888-373-7888.

Linia Interwencyjna Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi i Wykorzystywania Pracowników – prowadzona przez amerykański Departament Sprawiedliwości, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 czasu wschodnioamerykańskiego: 1-888-428-7581.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia należy dzwonić pod numer interwencyjny: 911.
Opracowano na podstawie Prawa Federalnego USA, Prawo Publiczne 110-457. Rząd USA ma na względzie poszanowanie praworządności i ochrony godności wszystkich, którzy przyjeżdżają do tego kraju. Rząd USA jest zaangażowany w zwalczanie handlu ludźmi i naruszania prawa pracy.

Przypominamy

Aby lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo, należy:

 • przechowywać paszport w bezpiecznym, łatwo dostępnym miejscu;
 • pozostawić kserokopię paszportu, wizy i umowy o pracę u członków rodziny lub przyjaciół w kraju;
 • zawsze mieć przy sobie numer telefonu ambasady swojego kraju;
 • zachować tę broszurę, by w razie potrzeby skorzystać z niej w USA;
 • notować ilość przepracowanych dni i godzin oraz wysokość i datę otrzymanej wypłaty.

Jeżeli potrzebna jest pomoc należy dzwonić do Krajowego Centrum Informacji nt. Handlu Ludźmi 1-888-373-7888 -(24 godziny na dobę) lub na linię interwencyjną Grupy zadaniowej ds. handlu ludźmi i wykorzystywania pracowników: 1-888-428-7581 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 czasu wschodnioamerykańskiego).

Co to jest wiza nieimigracyjna?

Wiza nieimigracyjna jest dokumentem wydawanym przez rząd USA umożliwiającym osobom podróżującym do Stanów Zjednoczonych ubieganie się o pozwolenie na przekroczenie granicy, np. by studiować lub pracować.

W procedurze wizowej można wyróżnić dwa istotne etapy:

 1. Złożenie wniosku wizowego w odpowiedniej ambasadzie lub konsulacie USA za granicą.
 2.  Przedstawienie wizy inspektorowi imigracyjnemu w miejscu przekraczania granicy USA.

Które dokumenty są ważne?

 

RADA
Przed podróżą do USA warto zrobić dwie kopie wszystkich ważnych dokumentów, szczególnie paszportu z wizą, umowy o pracę, dokumentu tożsamości. Jeden zestaw dokumentów należy przekazać komuś zaufanemu w kraju. Po przyjeździe do USA i otrzymaniu karty I-94 radzimy zrobić jej kopię na wypadek zgubienia oryginału. Kserokopie powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu.

 

 1. Wiza – znajduje się w paszporcie i pokazuje Pani/Pana zdjęcie i termin upływu ważności. Gdy wiza traci ważność, nie można wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych do czasu otrzymania nowej wizy.
  •   W wizie pracowniczej, wpisana będzie nazwa pracodawcy w Stanach Zjednoczonych, który wystąpił o Pani/Pana zatrudnienie.
  •   Wiza do pracy tymczasowej zezwala jedynie na pracę dla pracodawcy podanego we wniosku wizowym. W rzadkich przypadkach można zmienić pracodawcę.
  •   Nie znaczy to jednak, że trzeba kontynuować pracę u pracodawcy, który Panią/Pana źle traktuje lub wykorzystuje.

 

RADA
Po przyjeździe do USA paszport i pozostałe dokumenty podróży należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego zawsze ma się dostęp. Pracodawca nie ma prawa odebrać Pani/Pana paszportu.

 

 1. Karta I – 94 – biała karta wydawana podczas wjazdu na terytorium USA. Na karcie I-94 podany jest dopuszczalny okres pobytu w USA. Nie wolno jej zgubić.

Prawa przysługujące w miejscu pracy w USA

Odpowiednio do kategorii przyznanej wizy istnieją środki służące ochronie Pani/Pana praw. Opisujemy je poniżej.

A-3, G-5 oraz B-1 wizy dla personelu pomocniczego i pomocy domowej

Osoba pracująca dla dyplomaty (wiza A-3), przedstawiciela organizacji międzynarodowej (wiza G-5) lub pomoc domowa posiadająca wizę B-1, musi otrzymać od swojego pracodawcy umowę o pracę zgodną z przepisami prawa amerykańskiego.

W umowie muszą zostać zawarte następujące ustalenia:

 • pracodawca uznaje, ze nie może zatrzymać paszportu, umowy o pracę czy innej własności pracownika;
 • pracodawca stwierdza, że będzie przestrzegał wszystkich przepisów prawa amerykańskiego;
 • informacje o wysokości i systemie wypłaty wynagrodzenia;
 • opis obowiązków, ilość godzin pracy w tygodniu, przysługujące dni wolne od pracy, zwolnienia i urlopy.

Należy upewnić się, że rozumie Pani/Pan postanowienia kontraktu. Osoby, które nie rozumieją języka, w którym sporządzony jest kontrakt, powinny zwrócić się do zaufanej osoby z prośbą o przeczytanie kontraktu w zrozumiałym dla nich języku. Nie wolno podpisywać dokumentu, którego się nie rozumie.

Starając się o wizę, podczas spotkania z amerykańskim urzędnikiem konsularnym uzyskają Państwo potwierdzenie czy kontrakt jest zgodny z prawem amerykańskim.  Z wszelkimi pytaniami można zwrócić się do urzędnika konsularnego.  Pracodawca nie powinien być obecny na spotkaniu z konsulem.

Jeśli podpisze Pani/Pan kontrakt, który narusza prawa pracownika lub jeśli pracodawca nie wywiązuje się z postanowień kontraktu, należy natychmiast zadzwonić na gorące linie podane w tej broszurze. Otrzymają Państwo pomoc w znalezieniu prawnika, który wyjaśni prawa przysługujące Państwu w zaistniałej sytuacji.

H-1B i H-1B1 wizy dla osób wykonujących zawody specjalistyczne

 • Osoby jadące do Stanów Zjednoczonych, by wykonywać prace specjalistyczne lub pracować, jako model/ka, uzyskają więcej informacji na temat swoich praw i możliwości zmiany pracodawcy odwiedzając stronę www.travel.state.gov.

H-2A wiza dla tymczasowych pracowników zatrudnionych w rolnictwie

 • Osoby, które będą tymczasowo zatrudnione w rolnictwie, muszą otrzymać na piśmie warunki swojego zatrudnienia nie później niż pierwszego dnia pracy. Taki dokument musi zawierać szczegółowe informacje o świadczeniach, wypłatach, zakwaterowaniu, godzinach pracy, dofinansowaniu przez pracodawcę przejazdów do pracy.
 • Mają Państwo prawo do wynagrodzenia na poziomie takim samym lub przewyższającym stawkę, którą określają przepisy rządowe.  Stawka ta obowiązuje w przypadku wynagrodzenia za godzinę lub od sztuki/czynności.
 • Nie musi Pani/Pan opłacać stawek ubezpieczenia społecznego w USA ani należności firmie rekrutującej w swoim kraju.
 • Pracodawca musi zapewnić schludne i bezpieczne darmowe zakwaterowanie.
 • Pracodawca musi zwrócić koszty transportu z kraju zamieszkania do miejsca zatrudnienia, ale tylko w przypadku, gdy przepracuje Pani/Pan połowę czasu określonego w kontrakcie. Po zakończeniu całego okresu trwania kontraktu pracodawca musi sfinansować podróż powrotną do domu.
 • Ma Pani/Pan zagwarantowane zatrudnienie przez przynajmniej ¾ czasu trwania kontraktu, o ile pracownik amerykański nie zostanie zatrudniony w to miejsce w pierwszej połowie trwania kontraktu.

H-2B wiza dla pracowników tymczasowych zatrudnionych poza rolnictwem

 • Pracownicy tymczasowi zatrudnieni poza rolnictwem maja prawo do zapłaty równej lub przewyższającej obowiązującą stawkę wynagrodzenia, ustaloną przynajmniej na poziomie (lub powyżej) federalnej, stanowej czy lokalnej stawki minimalnej.  Stawka ta obowiązuje zarówno w przypadku stawki godzinowej, jak i stawki od sztuki.
 • Pracodawca musi pokryć koszty powrotu do domu, jeśli Pani/Pana praca będzie skończona przed upływem terminu kontraktu lub też w przypadku zwolnienia z powodów wynikających z działaności firmy, ale niezwiązanych z oceną wypełniania przez Panią/Pana swoich obowiązków.
 • Zazwyczaj warunki Pani/Pana zatrudnienia będą odpowiadały warunkom, na jakich zatrudniani są pracownicy amerykańscy w tym regionie.
 • Nigdy nie należy wnosić żadnych opłat pośrednikowi pracy w kraju.

J-1 wiza dla podróżujących w ramach programu wymiany

 • Program wymiany musi trwać co najmniej trzy tygodnie, o ile nie jest finansowany przez rząd federalny. Formularz DS-2019, podstawowy dokument wymagany, by starać się o wizę „J” zawierać będzie informacje o rodzaju programu i czasie jego trwania. W zależności od rodzaju programu wymiany inne dokumenty i/lub kontrakty mogą zawierać warunki Pani/Pana programu.
 • Oferta sponsora musi być dokładna i wyjaśniać wszystkie koszty, warunki i ograniczenia programu wymiany.

Sponsor musi również objaśnić i przekazać Pani/Panu informacje o:

 • programie J-1 oraz opis konkretnego programu, w którym Pani/Pan uczestniczy wraz z jego zasadami;
 • podróży i wjeździe na terytorium USA;
 • mieszkaniu;
 • opłatach, kosztach, w tym kosztach utrzymania, opieki zdrowotnej, ubezpieczenia;
 • życiu i obyczajach w USA;
 • miejscowych zasobach;
 • adresie sponsora oraz nazwisko i numer telefonu osoby, która odpowiada za Panią/Pana w USA, kontakt  do Biura Programów Wymiany Departamentu Stanu oraz
 • broszurze informacyjnej Biura Wymiany Departamentu Stanu;
 • jeśli przyjeżdża Pani/Pan w ramach programu Summer Work Travel nie mając zapewnionego wcześniej zatrudnienia i w ciągu tygodnia od przylotu nie udało się Pani/Panu znaleźć pracy, sponsor zobowiązany jest pomóc w jej znalezieniu oraz dopilnować, by uzyskiwane zarobki i świadczenia odpowiadały tym, jakie otrzymują pracownicy amerykańscy za tę sama pracę.

Jeśli Pani/Pana wiza J-1 wydana jest w związku ze szkoleniem lub stażem:

 • sponsor musi przeprowadzić z Panią/Panem rozmowę osobiście, telefonicznie lub przy użyciu kamery internetowej;
 • sponsor musi mieć przygotowany formularz DS-7002, tzw. Plan Uczestnictwa w Szkoleniu/Stażu, zanim zostanie złożony wniosek wizowy. Formularz ten zawiera pisemne oświadczenie dotyczące stypendium, jakie zostanie wypłacone oraz streszczenie celów programu szkoleniowego;
 • sponsor musi dostarczyć pisemne zestawienie kosztów i opłat, które musi Pani/Pan pokryć i szacunkowe informacje nt. kosztów utrzymania w USA;
 • szkolenie/staż musi mieć wymiar co najmniej 32 godzin tygodniowo, oraz
 • jeśli szkolenie/ staż ma związek z rolnictwem, to płaca i warunki pracy muszą być zgodne z wymogami federalnymi dla pracowników w rolnictwie;
 • sponsor musi dopilnować, by miał Pan/Pani ubezpieczenie zdrowotne, ale nie ma obowiązku jego zorganizowania ani opłacenia;
 • osoby pracujące w USA muszą wystąpić o i otrzymać własny numer ubezpieczenia Social Security, a pracodawca musi zgłaszać składki i zaliczki na podatek używając tego numeru.

Żona/mąż oraz nieletnie dzieci, które przyjechały z wiza J-2 mogą wystąpić o pozwolenie na pracę, pod warunkiem, że dochód ten nie jest potrzebny do pokrycia kosztów Pani/Pana utrzymania.

Więcej informacji o rodzajach wiz i procedurach wjazdu na terytorium USA można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Stanu:www.Travel.State.gov

Państwa prawa niezwiązane z rodzajem wizy

Istnieje wiele praw, które chronią Panią/Pana bez względu na status wizowy. Jeśli któreś z tych praw zostanie pogwałcone, może Pani/Pan zgłosić to organom ścigania. W większości przypadków można wnieść sprawę do sądu w celu pokrycia poniesionych strat, nie obawiając się ukarania.

1.   Prawo ochrony przed zemstą

 • Pracodawca nie ma prawa próbować ukarać Panią/Pana, na przykład grożąc, że zgłosi do urzędu imigracyjnego czy na policję, Pani/Pana wysiłki, by dochodzić swoich praw! Gdyby pracodawca kiedykolwiek groził Pani/Panu, należy natychmiast zwrócić się o pomoc. Najważniejsze jest Pani/Pana bezpieczeństwo.

2.   Prawo do wynagrodzenia

 • Ma Pani/Pan prawo do zapłaty za wykonaną pracę, tak samo jak pracownicy amerykańscy.
 • Ma Pani/Pan prawo zarabiać przynajmniej tyle, ile wynosi minimalna prawnie ustanowiona płaca, tj. 6,55 USD za godzinę, a od 24 lipca 2009 – 7,25 USD, tak jak pracownicy amerykańscy.

 

RADA
Należy zapisywać liczbę wszystkich przepracowanych godzin. W notatniku powinny być zapisane wszystkie przepracowane dni i godziny, wysokość wypłat, daty wypłat oraz wszelkie potrącenia z wyjaśnieniem ich rodzaju.

Należy również sprawdzić:

 • Stawkę minimalną obowiązującą w stanie, w którym Pani/Pan pracuje. Jeśli ta stawka jest wyższa, ma Pani/Pan prawo otrzymać wyższą zapłatę.
 • Kontrakt, który może zobowiązywać pracodawcę do zapłaty wyższej stawki.

Większość pracowników w USA ma prawo do zapłaty za nadgodziny w wysokości 150% wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną ponad 40 godzin w tygodniu. Na przykład, jeśli Pani/Pana regularna płaca wynosi 10 $ za godzinę, pracodawca zapłaciłby 15 $ za każdą godzinę przepracowaną ponad wymiar 40 godzin w tygodniu.

Jeśli pracodawca zabiera pieniądze z Pani/Pana wypłaty, to jest to potrącenie. Potrącenie często jest nielegalne, jeśli w ten sposób zmniejszona jest prawnie ustalona stawka płacowa. Na przykład pracodawca zazwyczaj nie może pomniejszać wynagrodzenia o koszt zakwaterowania (w pewnych kategoriach wizowych zakwaterowanie musi być zapewnione bezpłatnie), koszt ubrań roboczych, sprzętu zabezpieczającego czy opłaty rekrutacyjne.

3.   Ma Pani/Pan prawo nie doświadczać dyskryminacji

 • Jako pracownik ma Pani/Pan prawo nie być traktowanym odmiennie czy źle w pracy ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, kolor skóry, wyznanie czy niepełnosprawność.
 • Pracodawca powinien płacić jednakowe wynagrodzenie każdemu pracownikowi wykonującemu taki sam rodzaj pracy oraz stwarzać równe możliwości bez względu na płeć, rasę, narodowość, kolor skóry, wyznanie czy niepełnosprawność.
 • Pracodawca nie może zmusić Pani/Pana do posługiwania się w pracy wyłącznie językiem angielskim, o ile nie ma istotnych powodów zawodowych do takich wymagań.

4. Prawa kobiet w miejscu pracy

 

RADA
Pracownik powinien szczegółowo zapisywać wszystkie niestosowne uwagi i/lub zachowania pracodawcy względem niej/niego wraz z nazwiskami i numerami telefonów świadków.

Pracodawcy NIE WOLNO traktować Pani inaczej lub źle ze względu na płeć albo z powodu ciąży – takie przypadki to dyskryminacja seksualna. Bez względu na to, czy chodzi o kobietę czy mężczyznę, pracodawca NIE MOŻE molestować seksualnie.

Pracodawca nie powinien nigdy:

 • żądać czynności seksualnych;
 • dotykać pracownika w sposób seksualny;
 • lub mówić albo wykrzykiwać pod adresem pracownika obraźliwe uwagi czy też uwagi o podłożu seksualnym.

5. Prawo do zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy

Wszyscy pracownicy mają prawo do bezpiecznych i schludnych warunków pracy:

 • zakwaterowanie: jeśli zapewnia je pracodawca, mieszkanie powinno być czyste i bezpieczne oraz znajdować się w solidnym budynku;
 • łazienki: łazienki powinny być czyste i łatwo dostępne;
 • woda pitna: pracownicy rolni mają w większości przypadków prawo do otrzymywania czystej wody do picia i mycia rąk;
 • choroba lub wypadek w miejscu pracy: jeśli ktoś ulega wypadkowi lub zachoruje w miejscu pracy, może ubiegać się o leczenie. W większości przypadków pracownikowi przysługuje bezpłatne leczenie oraz część wynagrodzenia w trakcie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem.

Jeśli pracownik pracuje z lub w pobliżu pestycydów lub niebezpiecznych substancji chemicznych:

 • ma prawo myć ręce w czystej wodzie po kontakcie z pestycydami /chemikaliami. Ma też prawo do szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa pracy z pestycydami w czasie pierwszych 5 dni pracy;
 • pracodawca musi powiedzieć pracownikowi gdzie i kiedy były stosowane pestycydy, aby uniknąć przypadkowego kontaktu z nimi. Ani pracownicy, ani inne osoby nie mogą przebywać w obszarze, gdzie są rozpylane pestycydy.

UWAGA

Pracodawca nie może zmusić pracownika do zrobienia czegoś czy udania się gdzieś, włącznie z powrotem do rodzinnego kraju, poprzez wstrzymanie wypłaty jego wynagrodzenia.

Jeśli Pani/Pana praca polega na mieszaniu lub rozpylaniu pestycydów, co wymaga użycia wyposażenia ochronnego (np. kombinezonu roboczego, maski czy respiratora), pracodawca musi udostępnić takie wyposażenie czyste i w dobrym stanie.

Pogotowie medyczne: w nagłych przypadkach, aby wezwać karetkę,należy dzwonić pod numer 911.

Wydatki mogą być zwrócone, więc należy jak najszybciej zgłosić taki przypadek pracodawcy, aby mógł on wypełnić odpowiednie dokumenty.

W trakcie wizyty u lekarza lub w przychodni trzeba prosić o kopie dokumentów dotyczących choroby lub wypadku.

6. Prawo przynależności do związków zawodowych i układów zbiorowych

Poza nielicznymi wyjątkami wszyscy pracownicy w Stanach Zjednoczonych mają prawo do zakładania i wstępowania do związków zawodowych, bez względu na ich status imigracyjny w ramach prawa federalnego. Pracodawca nie może z tego powodu podejmować działań wymierzonych przeciw pracownikowi.

Oznacza to, że pracownik może:

 • zrzeszać się z innymi pracownikami w celu poprawy wynagrodzenia i warunków pracy;
 • uczestniczyć w publicznych przemówieniach, wiecach oraz demonstracjach;
 • przystąpić do związku lub innej organizacji pracowniczej.

7. Prawo do dodatkowej ochrony zgodnie z prawem stanowym

 

RADA
Maja Państwo prawa w Stanach Zjednoczonych, których nikt nie może odebrać. Setki organizacji mogą służyć pomocą. Nie należy bać się poprosić o pomoc przy dochodzeniu swoich praw.

Pod wskazanymi w tej informacji numerami linii telefonicznych można otrzymać informacje o organizacjach, które mogą wyjaśnić jakie prawa przysługują pracownikowi w stanie, w którym pracuje.

8. Prawo do odejścia w przypadku wykorzystywania w pracy

 • Nie musi Pani/Pan kontynuować pracy, jeśli pracodawca Panią/Pana wykorzystuje.
 • Jednak, jeśli przyjeżdża Pani/Pan do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy pracowniczej, wiza ta traci ważność w przypadku odejścia z pracy. W zależności od rodzaju posiadanej wizy można w pewnych przypadkach zmienić kategorię wizową albo pracodawców. Możliwe także, że pracownik będzie mieć prawo do legalnego pozostania w Stanach Zjednoczonych w celu podjęcia kroków prawnych.
 • Można również złożyć formalną skargę lub podać pracodawcę do sądu, będąc jeszcze zatrudnionym. Dla pracodawców, którzy próbują ukarać pracownika za to, że dochodzi on swoich praw, przewidziane są surowe kary.
 • Jeśli ma Pani/Pan problemy z obecnym pracodawcą, należy zadzwonić pod numery gorących linii podane w niniejszej broszurze. Uzyska tam Pani/Pan informacje o lokalnej organizacji, która przedstawi, jakie są możliwości postępowania w danym przypadku.

Co to jest handel ludźmi?

Handel ludźmi to jedna z najgorszych form wykorzystywania ludzi w miejscu pracy, z jaką mógłby zetknąć się pracownik w Stanach Zjednoczonych. Z handlem ludźmi mamy do czynienia wtedy, gdy dana osoba jest rekrutowana do pracy, transportowana lub przetrzymywana wbrew własnej woli w celu wyzysku. Pełna definicja handlu ludźmi [dostępna w języku angielskim] znajduje się na stroniewww.state.gov/g/tip (patrz: Legislation—Trafficking Victims Protection Act). Poniżej wymienione są pewne niepokojące sygnały, które mogą wskazywać na handel ludźmi.

Groźby i strach

Pracodawcy i osoby im pomagające mogą używać gróźb i prowadzić inne zastraszające działania wobec pracownika/pracowników, aby bali się podjąć próbę odejścia z pracy. Na przykład:

 • bicie, wykorzystywanie fizyczne lub seksualne;
 • groźby pobicia, wykorzystania fizycznego lub seksualnego;
 • zamknięcie lub ograniczenie wolności pracownika;
 • groźby wyrządzenia krzywdy pracownikowi lub jego rodzinie w przypadku, gdyby pracownik spróbował odejść z pracy, złożyć skargę na niewłaściwe traktowanie, zgłosić nieprawidłowości władzom lub szukać pomocy;
 • groźby deportowania, zaaresztowania pracownika lub przekazania go policji za próbę odejścia z pracy, złożenia skargi, zgłoszenia nieprawidłowości lub szukania pomocy w związku z sytuacją w miejscu pracy;
 • pracodawca lub ktoś współpracujący z pracodawcą skrzywdził lub groził innym pracownikom, którzy próbowali odejść z pracy, złożyć skargę, doniesienie lub szukać pomocy; albo grozi, że każdy pracownik, który będzie próbował uciec, będzie odszukany i doprowadzony z powrotem.


Regulamin i nadzór

Pracodawcy oraz osoby im pomagające mogą wykorzystywać regulamin oraz system kontroli, aby utrudnić pracownikowi / pracownikom odejście z pracy, złożenie skargi na niewłaściwe traktowanie lub szukanie pomocy. Przykłady:

 • regulamin utrudniający opuszczenie miejsca pracy lub surowe zasady określające, gdzie wolno przebywać w czasie wolnym od pracy;
 • zasady uniemożliwiające pracownikowi zachowanie paszportu, wizy, aktu urodzenia lub innych dokumentów tożsamości;
 • pozbawienie odpowiedniego wyżywienia, snu czy opieki medycznej;
 • uniemożliwianie lub ograniczanie pracownikowi swobodnego kontaktu z rodziną, innymi pracownikami lub innymi osobami spoza miejsca pracy.


Oszustwa i kłamstwa

Pracodawcy oraz osoby im pomagające mogą również dopuszczać się oszustw i kłamstw.

Przykłady:

 • fałszywe obietnice dotyczące warunków pracy, warunków zakwaterowania lub wynagrodzenia;
 • wmawianie pracownikowi, że nie ma on żadnych praw;
 • wmawianie pracownikowi, że jeśli będzie próbował szukać pomocy, nikt mu nie uwierzy;
 • nakazywanie pracownikowi, aby podawał nieprawdziwe informacje na temat tożsamości pracodawcy.

 

RADA
Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych należy zwrócić się do organizacji zajmujących się pracownikami napływowymi lub do byłych pracowników napływowych z prośbą o nazwiska oraz numery osób lub organizacji, z którymi można się skontaktować w przypadku problemów lub wątpliwości w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Co robić, gdy coś takiego przytrafia się właśnie nam?

Jeśli jakikolwiek z opisanych powyżej przypadków przydarzy się Pani/Panu lub jeśli znajdzie się Pani/Pan w niebezpiecznej sytuacji, należy natychmiast zwrócić się o pomoc dzwoniąc pod numer 911 albo do Krajowego Centrum Informacji nt. Handlu Ludźmi (National Human Trafficking Resource Center) pod numer 1-888-373-7888 lub skorzystać z linii interwencyjnej Grupy zadaniowej ds. handlu ludźmi i wykorzystywania pracowników (Trafficking in Persons and Worker Exploitation Task Force Complaint Line) pod numerem 1-888-428-7581. Będą Państwo mogli uzyskać informacje o lokalnych organizacjach, które pomagają ofiarom handlu ludźmi na danym terenie.

Jeśli grozi Pani/Panu bezpośrednie niebezpieczeństwo, należy zadzwonić na policję pod numer 911. Po skontaktowaniu się z policją należy pokazać niniejszą broszurę i opisać sytuacje, w których pracodawca Panią/Pana wykorzystał.

Czy będę deportowany/deportowana, jeśli zgłoszę nadużycie?

Istnieją programy mające na celu ochronę ludzi zgłaszających nadużycia. Nie należy się bać szukania pomocy, nawet jeśli ma Pani/Pan obawy dotyczące swojego statusu imigracyjnego. Trzeba skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach imigracyjnych, który nie pracuje dla Pani/Pana pracodawcy. Gorąca linia pomoże w znalezieniu osoby, z którą można się skontaktować.

Jeśli pracownik uważa, że może być ofiarą handlu ludźmi lub innego poważnego przestępstwa, w tym gwałtu lub molestowania seksualnego, może mieć prawo do otrzymania innego rodzaju wizy tymczasowej (nieimigracyjnej), takiej jak np. wiza T (dla ofiar handlu ludźmi) lub wiza U (dla ofiar innych poważnych przestępstw). Te rodzaje wiz zostały stworzone w celu zapewnienia ochrony ofiarom pewnych przestępstw zaniepokojonym swoim statusem imigracyjnym. Wielu ludzi nie wie o istnieniu specjalnych wiz, może się więc zdarzyć, że osoby, które pomagają pracownikom należy o nich poinformować.

Jakie usługi są dostępne dla ofiar handlu ludźmi?

Jeśli pracownik padł ofiarą handlu ludźmi w Stanach Zjednoczonych, może być uprawniony do zasiłków, usług oraz pomocy imigracyjnej w ramach programów federalnych lub stanowych.

W uzyskaniu dostępu do usług pomaga wiele organizacji, a do tych usług zalicza się: opieka medyczna, opieka psychologiczna, zakwaterowanie, opieka dentystyczna, obrona prawna związana ze statusem imigracyjnym i innymi potrzebami, pomoc przy zatrudnieniu, świadczenia publiczne.

Jeśli potrzebuje Pani/Pan pomocy, należy zadzwonić na jedną z wymienionych w niniejszej informacji linii interwencyjnych. 

Broszura zawierająca niniejsze informacje jest rozdawana osobom ubiegającym się o tymczasowe wizy uprawniające do pracy lub podjęcia nauki w Stanach Zjednoczonych. Zawiera ona informacje dla osób wybierających się do USA na temat praw przysługujących im po przybyciu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli pracownik przebywa w Stanach Zjednoczonych tymczasowo, przysługuje mu wiele z podstawowych praw związanych ze świadczeniem pracy, jakie mają obywatele i rezydenci amerykańscy.

Broszura przedstawia w ogólnym zarysie podstawowe prawa pracownika. Świadomość swoich praw chroni pracownika przez wykorzystaniem w pracy. Warto zachować tę broszurę podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, aby w razie potrzeby móc skontaktować się z kimś w celu uzyskania pomocy.

Informacje tu zawarte zostały przygotowane po to, by pracownicy mogli się sami chronić przed najpoważniejszymi nieprawidłowościami, takimi jak handel ludźmi. Handel ludźmi jest nowoczesną formą niewolnictwa, polegającą na tym, że pracodawca lub inna osoba, stosując fizyczne lub psychologiczne środki przymusu sprawia, że pracownik czuje, iż nie jest w stanie uwolnić się z zaistniałej sytuacji.  Uświadomienie sobie, że mamy do czynienia z sytuacją wykorzystywania w pracy, jest pierwszym krokiem do uzyskania pomocy.

Pracownik, który po przybyciu do Stanów Zjednoczonych ma problemy w pracy, powinien natychmiast szukać pomocy. Nie należy wierzyć pracodawcy, jeżeli przekonuje, że nie ma Pani/Pan praw w Stanach Zjednoczonych. Nie należy też opierać się na poradach prawnych uzyskanych od pracodawcy, zleceniodawcy czy osoby pośredniczącej w zatrudnieniu. Porad prawnych powinien Państwu udzielać jedynie reprezentujący Państwa prawnik.

Jeśli Pani/Pana prawa zostały naruszone, linie interwencyjne podane w niniejszej broszurze pomogą Pani/Panu dotrzeć do lokalnych organizacji świadczących pomoc. Nie należy obawiać się nawiązania kontaktu z tymi organizacjami! Ich celem jest służyć Państwu pomocą.

Niniejsza broszura nie zastąpi porady prawnej. Są różne rodzaje tymczasowych wiz pracowniczych oraz wiz umożliwiających podjęcie nauki. Nie należy bać się zadawania pytań o szczegółowe informacje dotyczące Pani/Pana wizy.

 

Przypadki naruszenia Pani/Pana praw należy zgłaszać dzwoniąc pod podane niżej bezpłatne numery:

Krajowe Centrum Informacji nt. Handlu Ludźmi (National Human Trafficking Resource Center) 1-888-373-7888 (24 godz.).

Gorąca linia dla ofiar handlu ludźmi i eksploatacji pracowników(Trafficking in Persons and Worker Exploitation Task Force Complaint Line) 1-888-428-7581 (pon—pt, 9:00-17:00 czasu wschodnioamerykańskiego).