Program wizowy DV

Nowy Program DV-2025

Okres przyjęć do nowego programu Diversity Visa 2025 trwał od 04 października do 07 listopada 2023 r.  Zgłoszenia udziału w DV-2025 należało składać w formie elektronicznej poprzez stronę  dvprogram.state.gov

Wysłanie internetowego zgłoszenia uczestnictwa w DV-2025 nie wymaga żadnych opłat.  Zgłoszenie należało wysłać używając zaktualizowanej przeglądarki; przy korzystaniu ze starszych przeglądarek (np. Internet Explorer 8) mogły pojawić się problemy z internetowym systemem DV.  Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia powoduje dyskwalifikację uczestnika.

Po wysłaniu kompletnego zgłoszenia na ekranie powinno się pojawić potwierdzenie zawierające nazwisko uczestnika oraz unikalny numer potwierdzenia.  Wydrukowane potwierdzenie należy zachować. Począwszy od 4 maja 2024, można będzie sprawdzić status własnego zgłoszenia DV-2025 wpisując na stronie dvprogram.state.gov w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) swój unikalny numer potwierdzenia oraz dane osobowe.  Jedynie poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie można dowiedzieć się, czy zgłoszenie uczestnika DV-2025 zostało wylosowane, i jeśli tak – uzyskać instrukcje dotyczące dalszego postępowania.

Informacja o programie DV-2024

Zgłoszenia udziału w programie wizowym DV-2024 można było składać w formie elektronicznej poprzez stronę dvprogram.state.gov od 5 października do 8 listopada 2022.  Wysłanie zgłoszenia do programu DV jest zawsze bezpłatne.  Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia oznacza dyskwalifikację uczestnika.  Zgłoszenia elektroniczne, które dotarły po czasie oraz zgłoszenia listowne nie byly przyjmowane.  Do zgłoszenia należało dołączyć aktualną fotografię z ostatnich 6 miesięcy dla każdego członka rodziny.  Nie można było wykorzystać fotografii z poprzednich zgłoszeń.  Stara, nieaktualna fotografia może być powodem późniejszej odmowy wizy.  Dane osobowe wszystkich członków rodziny powinny być poprawne i kompletne.  Pomyłki w ważnych danych osobowych mogą później być powodem odmowy wizy.  Należy zachować (wydrukować) stronę z unikalnym numerem potwierdzającym złożenie zgłoszenia.  Brak tej informacji uniemożliwi dostęp online do systemu, za pośrednictwem którego będą przekazywane informacje o statusie zgłoszenia. Należy również zachować dostęp do adresu email podanego w zgłoszeniu E-DV.

Od 6 maja 2023 r. można sprawdzić status swojego zgłoszenia wpisując na stronie dvprogram.state.gov w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) swój unikalny numer potwierdzenia oraz dane osobowe. Tylko w ten sposób można sprawdzić, czy dane zgłoszenie zostało wylosowane.  Osoby wylosowane mogą wejść na stronę z potwierdzeniem wygranej i tam sprawdzić dalsze instrukcje i informacje, także o opłatach związanych z uzyskaniem wizy imigracyjnej do Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy o statusie „wybrany” powinni jak najszybciej podjąć działanie, ponieważ procedura wizowa może być długotrwała.  Zachęcamy do jak najszybszego wypełnienia podania wizowego DS-260. Ambasada będzie rozpatrywać wnioski i wydawać wizy imigracyjne w programie loterii wizowej DV-2024 do 30 września 2024 roku.

Więcej informacji oraz instrukcje dla uczestników programu DV-2024 są dostępne na stronie internetowej Departamentu Stanu https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-instructions.html.

W ramach Programu Wizowego DV (Diversity Visa) co roku wydawane jest 50 000 wiz na pobyt stały osobom pochodzącym z krajów o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. Osoby, które mają prawo ubiegać się o wizy DV, wyłaniane są w drodze losowania. Wizy rozdzielane są między sześć regionów geograficznych w oparciu o wskaźnik imigracji z ostatnich pięciu lat, przy czym regionom, z których pochodzi mniej imigrantów przydziela się więcej wiz.

W roku budżetowym 2013 Polska wróciła na listę krajów biorących udział w programie wizowym DV, chociaż z powodu dużej liczby Polaków imigrujących do Stanów Zjednoczonych, w poprzednich sześciu latach była z niego wykluczona przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego (DHS). Zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelstwie w programie DV nie biorą udziału kraje o wysokim wskażniku imigracji, czyli te kraje, z których do USA przybyło ponad 50,000 imigrantów w ciągu pięciu lat poprzedzających dany program. Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji prowadzi roczne statystyki dotyczące wjazdów imigracyjnych i na podstawie danych z ostatnich pięciu lat ustala listę krajów wykluczonych z programu DV. Kalkulacja taka przeprowadzana jest przed każdą kolejną edycją programu DV, a więc co roku lista krajów nie biorących udziału zmienia się. Dlatego było możliwe, żeby Polska została ponownie zakwalifikowana do udziału w programie wizowym DV, ponieważ liczba imigrantów z Polski w okresie pięciu lat poprzedzających edycję DV-2013 była niższa niż 50 000.

Należy pamiętać, że fakt zostania wylosowanym w programie wizowym DV nie zapewnia automatycznie otrzymania wizy imigracyjnej czy zielonej karty. Wszystkie osoby starające się o wizę imigracyjną muszą spełniać wymogi tak programu DV, jak i  prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych.

Obowiązkowa rejestracja w ustraveldocs.com dla wszystkich ubiegających się o wizę imigracyjną

 

Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie osoby ubiegające się o wizę imigracyjną (IV), wizę z programu DV i wizę narzeczeńską (K) muszą zarejestrować się na ustraveldocs.com i wybrać opcję odbioru paszportu i wizy przed przyjazdem do ambasady.

Nie będziemy w stanie zaakceptować wniosków wizowych i dokumentów bez dowodu rejestracji (należy wydrukować potwierdzenie rejestracji z unikalnym numerem identyfikacyjnym UID).  W celu rejestracji i wyboru opcji odbioru paszportu i wizy nalwży odwiedzić stronę www.ustraveldocs.com/pl lub zadzwonić pod numer infolinii +48 22 307 1361 (w Europie) lub (703) 988 7101 (w Stanach Zjednoczonych).  Paszporty i wizy są zwracane kurierem; można wybrać dostawę Premium (za dodatkową opłatą, płatną bezpośrednio kurierowi przy dostawie do wybranej lokalizacji w Polsce) lub, bez dodatkowych opłat, jedną z dwóch lokalizacji Mail Boxes Etc. (MBE) (jedną w Warszawie i jedną w Krakowie).

Wydział Konsularny Ambasady USA w Warszawie zazwyczaj potrzebuje co najmniej 3-5 dni roboczych na przygotowanie wizy po jej zatwierdzeniu. W tym czasie paszport wnioskodawcy musi pozostać w Wydziale Konsularnym.  Należy również pamiętać, że kwestie techniczne i proceduralne mogą wymagać więcej czasu niż 3-5 dni po rozmowie, aby zakończyć rozpatrzenie sprawy.  Należy to wziąć pod uwagę podczas planowania podróży.  Zobacz, jakie dokumenty są wymagane do odbioru paszportów z lokalizacji MBE. Prosimy NIE ODWIEDZAĆ biura MBE, dopóki nie otrzyma się powiadomienia, że paszport jest gotowy do odbioru.

Informacja dla uczestników poprzednich dwóch programów DV:  Informacja w sprawie wydawania wiz imigracyjnych z programu DV-2020 w związku z dezyzją sądu w sprawie Gomez v. Biden oraz informacja dotycząca wydawania wiz imigracyjnych z programu DV-2021 w związku z dezyzjami sądów w sprawach Rai v. Biden, Goodluck v. Biden, oraz Goh v. Blinken będzie opublikowana na stronie Departamentu Stanu travel.state.gov jak tylko będzie dostępna. Prosimy zapoznać się z ogłoszeniem w tej sprawie na stronie Departamentu:

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/diversity-visa-2020-and-2021-updates.html

Updated: 12/05/2023

Jeśli otrzymali Państwo e-maila lub telefon z powiadomieniem, że zostaliście wybrani do udziału w programie Loterii Wizowej DV, oraz informacją o konieczności dokonania wpłaty pieniężnej w celu uruchomienia procedury, niestety padli Państwo ofiarą zorganizowanego oszustwa.

Ambasada USA ostrzega obywateli polskich, że takie powiadomienia loteryjne są fałszywe. Prosimy nie podejmować żadnych działań, ani nie wysyłać pieniędzy.
Ostrzeżenie Departamentu Stanu o oszustwach loteryjnych mogą Państwo znaleźć na stronie: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fraud.html

Paszport
Paszport powinien być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż data ważności wizy. Paszporty wszystkich osób ubiegających się o wizę należy wyjąć z okładek.

Ważne: Należy przynieść także stare paszporty z uprzednio wydanymi wizami amerykańskimi, w przeciwnym wypadku Pani/Pana wiza może być odmówiona do momentu ich weryfikacji przez Konsula.

Obywatele Rosji i Ukrainy muszą przedstawić także tzw. paszport wewnętrzny (внутренний паспорт, odpowiednik polskiego dowodu osobistego).

Fotografia
Każda osoba ubiegająca się o wizę powinna przedstawić dwa zdjęcia spełniające wszystkie wymagania dotyczące fotografii do wiz i paszportów amerykańskich. Zdjęcia należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami nazwiskiem i imieniem.

Wniosek o wizę imigracyjną
Naley wypełnić online Elektroniczne Podanie o Wizę Imigracyjną DS-260  dla każdej osoby wyjeżdżającej, niezależnie od wieku (jeśli nie było wypełnione i przesłane wcześniej). Więcej informacji na temat podania o wizę imigracyjną DS-260 można znaleźć na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/online-immigrant-visa-forms/ds-260-faqs.html.

Aby otworzyć i wypełnić podanie DS-260 potrzebne są następujące dane: numer sprawy loteryjnej (bez zer po literach EU oznaczających region Europa), unikalny numer potwierdzenia zgłoszenia oraz data urodzenia głównej osoby wylosowanej w loterii DV w formacie RRRRMMDD (R – rok, M – miesiąc, D – dzień).

Numer UID
Prosimy wydrukować i przynieść ze sobą potwierdzenie rejestracji w systemie GSS i wyboru miejsca odbioru paszportu. Wydruk powinien zawierać kod kreskowy i numer identyfikacyjny UID dla każdej osoby zarejestrowanej.

Odpis zupełny aktu urodzenia
Od osób urodzonych w Polsce wymagane są odpisy zupełne aktów urodzenia. Odpisy skrócone nie są przyjmowane.

Odpis zupełny aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)
Każdy małżonek powinien przedstawić jedną kopię odpisu aktu małżeństwa. Przyjmujemy wyłącznie odpisy zupełne polskich aktów małżeństwa. Odpisy skrócone aktów małżeństwa nie są przyjmowane.

Dowody na to, że ustały ewentualne dotychczasowe związki małżeńskie (jeśli dotyczy)
Osoby rozwiedzione oraz wdowy/wdowcy powinni przedstawić dowody na ustanie wszelkich dotychczasowych związków małżeńskich, np.: odpis świadectwa rozwodu, odpis aktu zgonu, decyzja o unieważnienu małżeństwa.

Zaświadczenie o Niekaralności
Każda osoba, która ma ukończone 16 lat w dniu rozmowy z konsulem musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności z kraju stałego zamieszkania, oraz ze  wszystkich innych krajów, gdzie dana osoba mieszkała dłużej niż 1 rok po ukończeniu 16 lat.  Osoby, które w przeszłości były karane muszą dołączyć odpisy wyroków sądowych wraz z tłumaczeniem na język angielski. Dokumenty z sądu są wymagane z każdego kraju, w którym osoba ubiegająca się o wizę była sądzona.  Aktualnie zaświadczenie o niekaralności jest ważne przez 2 lata.

Dokumenty dotyczące służby wojskowej
Obywatele polscy ubiegający się o wizę imigracyjną nie sa zobowiązani do przedstawienia książeczki wojskowej.  Osoby z innych krajów (w tym z krajów byłego Związku Radzieckiego) ubiegające się o wizę, które odbywają lub odbywały w przeszłości służbę wojskową lub były zarejestrowane przez komisję wojskową, muszą przedstawić dokumenty dotyczące służby lub rejestracji.  Dokumenty z wojska muszą zawierać pełny zapis przebiegu służby oraz wykazać wszelkie wyroki sądów wojskowych.

Wyniki badań lekarskich
Każda osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest dostarczyć wyniki badań lekarskich w oryginalnej, zamkniętej kopercie. W niektórych przypadkach wyniki badań zostaną przesłane elektonicznie przez lekarza bezpośrednio do Ambasady.  W Polsce badania lekarskie do wiz imigracyjnych przeprowadzają tylko i wyłącznie placówki i lekarze autoryzowani przez Ambasadę w Warszawie i Krakowie.  Inne badania lekarskie nie są honorowane.  Osoby zamieszkałe na Białorusi mogą zrobić wymagane badania lekarskie w Mińsku, a osoby zamieszkałe w Rosji w autoryzowanej klinice IOM w Moskwie.  Osoby zamieszkałe w Ukrainie mogą kontaktować się z IOM w Kijowie (badania są przeprowadzane są we Lwowie) lub zrobić badania w autoryzowanej placówce medycznej w dowolnym kraju Europy.

Dokumenty finansowe
Osoby ubiegające się o wizę w ramach loterii DV muszą udowodnić, że dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do utrzymania się w USA i nie będą korzystać z pomocy socjalnej. Informacje jak spełnić powyższe wymaganie mogą Państwo znaleźć poniżej w zakładce Prawo wizowe i zasiłki socjalne.

Dokumenty świadczące o posiadaniu wymaganego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego
Wymóg ten dotyczy tylko osób, które zostały wylosowane w programie loterii wizowej DV (tylko głównego aplikanta, nie dotyczy współmałżonka). Więcej informacji w instrukcjach loteryjnych.

Tłumaczenia
Dokumenty wydane w języku polskim, oprócz wyroków sądowych, nie wymagają tłumaczenia na język angielski. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski lub angielski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na angielski wykonanymi przez profesjonalnego tłumacza.

W przypadku wiz loteryjnych i narzeczeńskich gwarancje finansowe na formularzu I-864 nie są wymagane. Jednakże osoby ubiegające się o taki rodzaj wizy zobowiązane są, zgodnie z przepisami Aktu o Imigracji i Naturalizacji, przekonać konsula w trakcie rozmowy w sprawie wizy, a także urzędnika imigracyjnego w chwili przekraczania granicy USA, że będą w stanie zapewnić sobie utrzymanie bez korzystania z pomocy socjalnej.

Osoba ubiegająca się o wizę loteryjną lub narzeczeńską spełni powyższe wymagania jeśli przedstawi:

  1. dowody na posiadanie wystarczających środków własnych niezbędnych do utrzymania na terenie USA siebie i rodziny przynajmniej w okresie jaki upłynie do chwili uzyskania odpowiedniej pracy;
  2. dowody na posiadanie konkretnej oferty pracy w USA, która zapewni rodzinie odpowiedni dochód;
  3. dowody na to, że rodzina lub znajomi z USA zamierzają udzielić wsparcia w początkowym okresie pobytu w USA (list lub formularz I-134); lub
  4. kombinację wymienionych wyżej dowodów