Lista Dokumentów Wymaganych w Przypadku Imigracyjnych Wiz Pracowniczych

Aby usprawnić rozpatrywanie sprawy wizowej, należy ułożyć przygotowane dokumenty w następującym porządku.

Paszport

Paszporty wszystkich osób ubiegających sie o wizę należy wyjąć z okładek, złożyć razem i podać urzędnikowi. Paszport powinien być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż data ważności wizy.

Ważne: Należy przynieść także stare paszporty z uprzednio wydanymi wizami amerykańskimi, w przeciwnym wypadku Pani/Pana wiza może być odmówiona do momentu ich weryfikacji przez Konsula.

Numer UID

Prosimy wydrukować i przynieść ze sobą potwierdzenie rejestracji w systemie GSS i wyboru miejsca odbioru paszportu. Wydruk powinien zawierać kod kreskowy i numer identyfikacyjny UID dla każdej osoby zarejestrowanej.

Fotografia

Każdy osoba ubiegająca się o wizę powinna przedstawić dwa zdjęcia spełniające wszystkie wymagania dotyczące fotografii do wiz i paszportów amerykańskich.

Wniosek o wizę imigracyjną

Elektroniczne Podanie o Wizę Imigracyjną DS-260 należy wypełnić online dla każdej osoby wyjeżdżającej, niezależnie od wieku. Jest ono dostępne dla osób posiadających bieżącą petycję imigracyjną na stronie internetowej CEAC po adresem https://ceac.state.gov/IV.

Aby otworzyć i wypełnić podanie DS-260 potrzebne są dwa numery: numer sprawy (zaczynający się dla spraw warszawskich od liter WRW i następujących po nich 10-ciu cyfrach) oraz numer identyfikacyjny rachunku (NVC Invoice ID Number). Oba numery znajdą Państwo na zaproszeniu na rozmowę z konsulem otrzymanym z NVC (Notice to Applicant). Jeśli nie jest on dostępny, oba numery można uzyskać wysyłając zapytanie do Krajowego Centrum Wizowego na adres https://secureforms.travel.state.gov/ask-nvc.phpNumery te należy przynieść ze sobą na rozmowę z konsulem do Ambasady. Będą one niezbędne w razie konieczności dokonania poprawek w wysłanym elektronicznie podaniu DS-260.

Odpis zupełny aktu urodzenia

Od osób urodzonych w Polsce wymagane są odpisy zupełne aktów urodzenia. Odpisy skrócone nie są przyjmowane.

Odpis zupełny aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)

Każdy małżonek powinien przedstawić jedną kopię odpisu aktu małżeństwa. Przyjmujemy wyłącznie Odpisy zupełne polskich aktów małżeństwa. Odpisy skrócone aktów małżeństwa nie są przyjmowane.

Dowody na to, że ustały ewentualne dotychczasowe związki małżeńskie (jeśli dotyczy)

Osoby rozwiedzione oraz wdowy/wdowcy powinni przedstawić dowody na ustanie wszelkich dotychczasowych związków małżeńskich, np.: odpis świadectwa rozwodu, odpis aktu zgonu, decyzja o unieważnieniu małżeństwa.

Zaświadczenie o niekaralności

Każda osoba, która ma ukończone 16 lat w dniu rozmowy z konsulem musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Osoby, które w przeszłości były karane muszą załączyć odpisy wyroków sądowych wraz z tłumaczeniem na język angielski. Dokumenty z sądu są wymagane z każdego kraju, w którym osoba ubiegająca się o wizę była sądzona.

Dokumenty dotyczące służby wojskowej

Obywatele polscy ubiegający się o wizę imigracyjną nie sa zobowiązani do przedstawienia książeczki wojskowej. Osoby z innych krajów, np. z Białorusi, ubiegające się o wizę, które odbywają lub odbywały w przeszłości służbę wojskową, muszą przedstawić dokumenty dotyczące służby. Dokumenty z wojska muszą zawierać pełny zapis przebiegu służby oraz wykazać wszelkie wyroki sądów wojskowych.

Wyniki badań lekarskich

Każda osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest dostarczyć wyniki badań lekarskich w oryginalnej, zamkniętej kopercie. W Polsce badania lekarskie do wiz imigracyjnych przeprowadzają tylko i wyłącznie autoryzowane przez Ambasadę placówki i lekarze w Warszawie i Krakowie. Inne badania lekarskie nie są honorowane. Osoby zamieszkałe na Białorusi mogą zrobić wymagane badania lekarskie w Mińsku.

Tłumaczenia

Dokumenty wydane w języku polskim, oprócz wyroków sądowych, nie wymagają tłumaczenia na język angielski. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski lub angielski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na angielski wykonanymi przez tłumacza przysięgłego.