Pracownicy z prawem pierwszeństwa

Pierwsza Grupa Preferencyjna w Kategorii Wiz Pracowniczych

 

Pierwsza grupa preferencyjna (E1) w kategorii wiz pracowniczych dzieli się na następujące podgrupy:

Cudzoziemcy o wyjątkowych umiejętnościach (E11)

Wyjątkowe umiejętności to taki poziom zaawansowania w danej dziedzinie, który oznacza, że osoba, która je posiada należy do niewielkiej, elitarnej grupy profesjonalistów. Osoba aspirująca do tej kategorii musi cieszyć się krajowym lub międzynarodowym uznaniem, a jej osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki, biznesu lub sportu powinny być wszechstronnie udokumentowane. Przyjazd do USA powinien wiązać się z planami kontynuacji pracy w tej dziedzine i rokować perspektywę korzystnych dla kraju osiągnięć.

Mimo że procedura wizowa nie wymaga w tym przypadku przedstawienia oferty pracy (ze świadectwem pracy czyli tzw. labor certification włącznie), osoba ubiegająca się o wizę powinna załączyć do petycji przekonujące dowody, że w USA zamierza kontynuować pracę w dziedzinie, w której wykazuje wyjątkowe umiejętności.

Mogą to być np. listy od przyszłego pracodawcy z USA, zawarty kontrakt lub oświadczenie zawierające dokładny opis planów związanych z pracą w USA.

Wybitni naukowcy i profesorowie (E12)

Aby zostać zakwalifikowanym do tej kategorii, cudzoziemiec powinien:

  1. cieszyć się międzynarodowym uznaniem jako wybitny znawca określonej dziedziny naukowej;
  2. posiadać przynajmniej trzyletnie doświadczenie wykładowcy lub w dziedzinie badań naukowych;
  3. posiadać ofertę pracy z USA.

Osoby przybywające do USA w ramach tej kategorii nie muszą posiadać amerykańskiego świadectwa pracy (labour certification), ale powinny przedstawić pismo z:

  1. uniwersytetu lub innej placówki szkolnictwa wyższego w USA oferującej pracę na stałe lub z możliwością stałego zatrudnienie w charakterze wykładowcy lub badacza; lub
  2. instytutu, filii lub oddziału należącego do prywatnej firmy lub organizacji typu non-profit oferujących pracę związaną z badaniami naukowymi. Jednocześnie firma powinna udowodnić, że zatrudnia na pełnym etacie przynajmniej trzy osoby zajmujące się badaniami naukowymi, i że posiada udokumentowane osiągnięcia w sferze badań.

Niektórzy Członkowie Kadry Kierowniczej i Menedżerskiej w Firmach o Międzynarodowym Zasięgu (E13)

Aby kwalifikować się do tej kategorii osoba zainteresowana powinna:

  1. pracować w korporacji, firmie, oddziale firmy lub innej jednostce prowadzącej oficjalną dzialalność gospodarczą przynajmniej rok w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku; oraz
  2. planować wyjazd do USA w związku z zamiarem kontynuacji pracy dla tego samego pracodawcy lub w oddziale tej samej firmy w charakterze członka wyższej kadry kierowniczej bądź menedżerskiej.

Amerykańskie świadectwo pracy (labor certificate) nie jest wymagane w przypadku wizy pracowniczej tego rodzaju. Jednakże pracodawca z USA w ofercie pracy powinien wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o stanowisko na poziomie wyższej kadrze kierowniczej lub menedżerskiej i dokładnie opisać zakres obowiązków.

Czy będę się kwalifikować do uzyskania wizy pracowniczej z prawem pierwszeństwa (w ramach pierwszej grupy preferencyjnej)?

Cudzoziemiec ubiegający sie o wizę pracowniczą w ramach podgrupy “osoba o wyjątkowych umiejętnościach” może we własnym imieniu złożyć petycję na fomularzu I-140 (PDF-288kb) w Biurze Imigracyjnym (USCIS). Pozostałe osoby ubiegające się o wizę pracowniczą z prawem pierwszeństwa muszą posiadać petycję złożoną przez pracodawcę w Biurze Imigracyjnym właściwym dla miejsca oferowanego zatrudnienia.

Uwaga: Decyzję czy dana osoba kwalifikuje się do ubiegania sie o wizę pracownicza w ramach pierwszej grupy preferencyjnej podejmuje Urząd Imigracyjny. W związku z powyższym wszelkie pytania dotyczące wymagań należy kierować bezpośrednio do USCIS. Ambasada nie udziela informacji w tej kwestii.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wiz dla pracowników z prawem pierwszeństwa kliknij tutaj.