Przedstawiciele Określonych Zawodów i Osoby o Wyjątkowych Uzdolnieniach

Druga grupa preferencyjna (E2) w kategorii wiz pracowniczych dzieli się na następujące podgrupy:

Wykonawcy pewnych zawodów

Do tej grupy należą przede wszystkim architekci, inżynierowie, prawnicy, lekarze, chirurdzy, nauczyciele szkół podstawowych i średnich oraz wykładowcy akademiccy. Dotyczy to również wszystkich zawodów, do wykonywania których wymagany jest w Stanach Zjednoczonych co najmniej tytuł licencjata (lub jego odpowiednik). Dla tej grupy wyższy stopień naukowy oznacza dowolny tytuł akademicki lub zawodowy (lub jego ekwiwalent z zagranicy) wyższy od licencjata. Licencjat oraz pięć lat doświadczenia w danej dziedzinie uważane są za ekwiwalent tytułu magistra.

Cudzoziemcy o wyjątkowych uzdolnieniach

Osoba może kwalifikować się do uzyskania wizy w tej kategorii, jeśli udaje się do USA, aby kontynuować pracę w dziedzinie, w której wykazuje wyjątkowe uzdolnienia, a jej obecność rokuje wymierne korzyści dla gospodarki, kultury, nauki lub zdrowia.

Pojęcie wyjątkowe uzdolnienia oznacza coś więcej niż uzdolnienia często spotykane i wiąże się z rzadkim, nadzwyczajnym talentem lub unikalną umiejętnością wymagającą takiego talentu. Posiadany tytuł naukowy, dyplom, świadectwo lub podobny dokument ze szkoły wyższej, uniwersytetu lub innej placówki edukacyjnej, a także licencja czy świadectwo uprawniające do wykonywania danego zawodu nie są, jako takie, wystarczającym potwierdzeniem posiadania wyjątkowych uzdolnień.

Czy kwalifikuję się do otrzymania wizy pracowniczej w ramach drugiej grupy preferencyjnej?

Aby ubiegać się o pracowniczą wizę imigracyjną w ramach drugiej grupy preferencyjnej dla wykonawców pewnych zawodów, niezbędna jest konkretna oferta pracy. Potencjalny pracodawca powinien skontaktować się z lokalnym urzędem pracy w celu złożenia podania o wydanie amerykańskiego świadectwa pracy (labor certification) potwierdzającego, że w Stanach Zjednoczonych nie ma pracowników z kwalifikacjami niezbędnymi na danym stanowisku. Jeśli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, świadectwo należy złożyć razem z petycją imigracyjną, formularzem I-140 (PDF-288kb) w Biurze Imigracyjnym (USCIS) właściwym dla miejsca planowanego zatrudnienia.

Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach, poszukujące pracy w ramach tej kategorii, mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku przedstawienia oferty pracy i złożyć petycję we własnym imieniu. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w biurze USCIS właściwym dla planowanego miejsca zamieszkania w Stanach Zjednoczonych.

Uwaga: Decyzję czy dana osoba kwalifikuje się do ubiegania się o wizę pracowniczą w ramach drugiej grupy preferencyjnej podejmuje USCIS. Pytania dotyczące wymagań i sposobu składania petycji należy kierować do właściwego Urzędu Imigracyjnego (USCIS). Ambasada nie udziela informacji na ten temat.

Aby uzyskać więcej informacji na temat powyższej kategorii wizowej, należy kliknąć tutaj.