Trzecia Grupa Preferencyjna w Kategorii Wiz Pracowniczych

Pracownicy Wykwalifikowani, Przedstawiciele Określonych Zawodów i Pracownicy Niewykwalifikowani

 

Trzecia grupa preferencyjna (E3 oraz EW) w kategorii wiz pracowniczych dzieli się na następujące podgrupy:

Pracownicy wykwalifikowani

Osoby, które w momencie składania petycji posiadają zawód wymagający dużej sprawności oraz co najmniej dwuletniego szkolenia lub doświadczenia. Ponadto na terenie USA brakuje wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie, a prace wykonywane w ramach zawodu nie mają charakteru tymczasowego lub sezonowego. Wykształcenie uzyskane w odpowiedniej szkole przyuczającej do zawodu, może zostać zakwalifikowane jako szkolenie dla potrzeb tej kategorii.

Przedstawiciele określonych zawodów

Osoby posiadające tytuł licencjata w określonym zawodzie. Do tej grupy należą przede wszystkim architekci, inżynierowie, prawnicy, lekarze, chirurdzy, nauczyciele szkół podstawowych i średnich oraz wykładowcy akademiccy. Dotyczy to również wszystkich innych zawodów, do wykonywania których wymagany jest w Stanach Zjednoczonych co najmniej tytuł licencjata (lub jego odpowiednik).

Pracownicy niewykwalifikowani

Osoby pracujące na stanowiskach wymagających mniej niż dwuletniego szkolenia, na które brakuje wykwalifikowanych pracowników w Stanach Zjednoczonych. Prace wykonywane przez pracowników niewykwalifikowanych nie mają charakteru tymczasowego lub sezonowego.

Czy kwalifikuję się do otrzymania wizy pracowniczej w ramach trzeciej grupy preferencyjnej? Jak wygląda procedura wizowa?

Aby ubiegać się o pracowniczą wizę imigracyjną w ramach kategorii “przedstawiciele określonych zawodów, pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani”, niezbędna jest konkretna oferta pracy. Potencjalny pracodawca powinien skontaktować się z lokalnym urzędem pracy w celu złożenia podania o wydanie amerykańskiego świadectwa pracy (labor certification) potwierdzającego, że w Stanach Zjednoczonych nie ma pracowników z kwalifikacjami niezbędnymi na danym stanowisku. Jeśli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, pracodawca powinien złożyć otrzymane świadectwo razem z petycją imigracyjną, formularz I-140 (PDF-288kb), w Biurze Imigracyjnym (USCIS) właściwym dla rejonu planowanego zatrudnienia.

Uwaga: Decyzję czy dana osoba kwalifikuje się do ubiegania się o wizę pracowniczą w ramach trzeciej grupy preferencyjnej podejmuje USCIS. Pytania dotyczące kwalifikacji i składania petycji należy kierować do właściwego Urzędu Imigracyjnego (USCIS). Ambasada nie udziela informacji na ten temat.

Aby uzyskać więcej informacji na temat powyższej kategorii wizowej, należy kliknąć tutaj.