Lista Wymaganych Dokumentów

Na rozmowę z konsulem w sprawie wizy imigracyjnej należy przynieść następujące dokumenty:

Paszport

Paszport powinien być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż data ważności wizy (zwykle jest to 6 miesięcy). Paszporty należy wyjąć z okładek.

Ważne: Należy przynieść paszporty z uprzednio wydanymi wizami amerykańskimi, w przeciwnym wypadku Pani/Pana wiza może być odmówiona do momentu ich weryfikacji przez Konsula.

Numer UID

Prosimy wydrukować i przynieść ze sobą potwierdzenie rejestracji w systemie GSS i wyboru miejsca odbioru paszportu. Wydruk powinien zawierać kod kreskowy i numer identyfikacyjny UID dla każdej osoby zarejestrowanej.

Fotografia

Każdy osoba ubiegająca się o wizę powinna przedstawić dwa zdjęcia spełniające wszystkie wymagania dotyczące fotografii do wiz i paszportów amerykańskich.

Formularze wizowe

Elektroniczne Podanie o Wizę Imigracyjną DS-260 należy wypełnić online dla każdej osoby wyjeżdżającej, niezależnie od wieku. Jest ono dostępne dla osób posiadających bieżącą petycję imigracyjną na stronie internetowej CEAC po adresem https://ceac.state.gov/IV.

Aby otworzyć i wypełnić podanie DS-260 potrzebne są dwa numery: numer sprawy (zaczynający się dla spraw warszawskich od liter WRW i następujących po nich 10-ciu cyfrach) oraz numer identyfikacyjny rachunku (NVC Invoice ID Number). Oba numery znajdą Państwo na zaproszeniu na rozmowę z konsulem otrzymanym z NVC (Notice to Applicant).

Jeśli petycja nie była rozpatrywana w NVC, tylko została zatwierdzona w placówce zagranicznej USA, zamiast numeru identyfikacyjnego rachunku z NVC należy użyć swojej daty urodzenia w formacie DD-MMM-RRRR (D – dzień, M – miesiąc, R – rok).

Odpis zupełny aktu urodzenia

Od osób urodzonych w Polsce wymagane są odpisy zupełne aktów urodzenia. Odpisy skrócone nie są przyjmowane. Należy przynieść oryginał dokumentu i kserokopię.

Akt małżeństwa (jeśli dotyczy)

Od osób będących w związkach małżeńskich wymagane jest przedstawienie odpisu zupełnego aktu małżeństwa oraz jego kserokopii dla obojga małżonków. Od osób urodzonych w Polsce przyjmowane są odpisy zupełne aktów małżeństwa. Odpisy skrócone nie są przyjmowane.

Dowody na to, że ustały ewentualne dotychczasowe związki małżeńskie (jeśli dotyczy)

Osoby rozwiedzione oraz wdowy/wdowcy powinny przedstawić dowody na ustanie wszelkich dotychczasowych związków małżeńskich, np.: sentencja rozwodowa, odpis aktu zgonu, postanowienie o unieważnieniu małżeństwa (oryginał plus kopia).

Zaświadczenie o Niekaralności

Każda osoba, która ma ukończone 16 lat w dniu rozmowy z konsulem musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Osoby, które w przeszłości były karane muszą dołączyć odpisy wyroków sądowych wraz z tłumaczeniem na język angielski. Dokumenty z sądu są wymagane z każdego kraju, w którym osoba ubiegająca się o wizę była sądzona. Aktualnie zaświadczenia o niekaralności są ważne przez 2 lata.

Dokumenty dotyczące służby wojskowej

Obywatele polscy ubiegający się o wizę imigracyjną nie są zobowiązani do przedstawienia książeczki wojskowej. Osoby z innych krajów, np. z Białorusi czy z Rosji, ubiegające się o wizę, które odbywają lub odbywały w przeszłości służbę wojskową, muszą przedstawić dokumenty dotyczące służby (oryginał, kopia i tłumaczenie na język angielski). Dokumenty z wojska muszą zawierać pełny zapis przebiegu służby oraz wykazać wszelkie wyroki sądów wojskowych.

Wyniki badań lekarskich

Każda osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest dostarczyć wyniki badań lekarskich w formie papierowej, w oryginalnej, zamkniętej kopercie, lub w wersji elektronicznej (te przesylane są do Ambasady bezpośrednio przez lekarza). W Polsce badania lekarskie do wiz imigracyjnych przeprowadzają tylko i wyłącznie autoryzowane przez Ambasadę placówki i lekarze w Warszawie i Krakowie. Inne badania lekarskie nie są honorowane. Osoby zamieszkałe na Białorusi mogą zrobić wymagane badania lekarskie w Mińsku.

Dokumenty finansowe

Osoby ubiegające się o wizy imigracyjne w ramach łączenia rodzin muszą przedstawić gwarancje finansowe od sponsora lub jeśli zachodzi taka potrzeba – również od sponsora dodatkowego.

    • Formularz I-864A załącznik do gwarancji finansowych z podpisem współmałżonka sponsora (jeśli rozliczają się wspólnie z podatków);
    • Kompletne formularze podatkowe dot. podatku dochodowego sponsora za ostatni rok (formularze 1040 i W2 oraz zestawienia C, E, i in. wymagane przez urząd skarbowy) lub transkrypty z elektronicznego systemu IRS;
    •  Dodatkowe dokumenty odnoszące się do statusu materialnego sponsora, np. zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciągi bankowe.

Jeżeli osoby uprawnione do imigracji nie podróżują do USA z główną osobą, na którą została złożona petycja, każda z nich musi posiadać oryginał formularzy I-864/I-864A z podpisem sponsora oraz pozostałe dokumenty finansowe. Osoby podróżujące razem z głównym beneficjentem petycji wymienione na formularzu I-864 mogą przedstawić jeden komplet dokumentów finansowych.

Więcej szczegółowych informacji na temat gwarancji finansowych znajdziecie państwo na stronie internetowej Departamentu Stanu.

Tłumaczenia

Dokumenty wydawane w języku polskim, oprócz wyroków sądowych, nie wymagają tłumaczenia na język angielski. Wszystkie dokumenty sporządzone w innym języku niż polski lub angielski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język angielski wykonanymi przez certyfikowanego tłumacza.