Lista dokumentów wymaganych w przypadku wiz narzeczeńskich

  1. Rozpatrywanie wniosków o wizy narzeczeńskie
  2. Lista dokumentów wymaganych w przypadku wiz narzeczeńskich

Paszport

Paszport powinien być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż data ważności wizy (czyli co najmniej 8 miesięcy). Paszporty należy wyjąć z okładek.

Ważne: Należy przynieść paszporty z uprzednio wydanymi wizami amerykańskimi, w przeciwnym wypadku Pani/Pana wiza może być odmówiona do momentu ich weryfikacji przez Konsula.

Fotografie

Każdy osoba ubiegająca się o wizę powinna przedstawić dwa zdjęcia spełniające wszystkie wymagania dotyczące fotografii do wiz i paszportów amerykańskich.

Wniosek o wizę narzeczeńską

Należy wypełnić on-line formularz DS-160 Elektroniczne Podanie o Wizę Nieimigracyjną i wydrukować potwierdzenie wysłania podania.

Numer UID

Prosimy wydrukować i przynieść ze sobą potwierdzenie rejestracji w systemie GSS i wyboru miejsca odbioru paszportu. Wydruk powinien zawierać kod kreskowy i numer identyfikacyjny UID dla każdej osoby zarejestrowanej.

Odpis zupełny aktu urodzenia

Od osób urodzonych w Polsce wymagane są odpisy zupełne aktów urodzenia. Odpisy skrócone nie są przyjmowane.

Dowody na to, że ustały ewentualne dotychczasowe związki małżeńskie (jeśli dotyczy)

Osoby rozwiedzione oraz wdowy/wdowcy powinni przedstawić dowody na ustanie wszelkich dotychczasowych związków małżeńskich, np.: odpis świadectwa rozwodu, odpis aktu zgonu, decyzja o unieważnieniu małżeństwa.

Zaświadczenie o Niekaralności

Każda osoba, która ma ukończone 16 lat w dniu rozmowy z konsulem musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności (formularz i informacja). Osoby, które w przeszłości były karane muszą załączyć odpisy wyroków sądowych wraz z tłumaczeniem na język angielski. Dokumenty z sądu są wymagane z każdego kraju, w którym osoba ubiegająca się o wizę była sądzona.  Aktualnie zaświadczenie o niekaralności jest ważne przez 2 lata.

Dokumenty dotyczące służby wojskowej

Obywatele polscy ubiegający się o wizę imigracyjną nie sa zobowiązani do przedstawienia książeczki wojskowej. Osoby z innych krajów, np. z Białorusi, Ukrainy, czy Rosji, ubiegające się o wizę, które odbywały służbę wojskową lub zostały zarejestrowane przez komisję wojskową, muszą przedstawić dokumenty dotyczące służby lub rejestracji. Dokumenty z wojska muszą zawierać pełny zapis przebiegu służby oraz wykazać wszelkie wyroki sądów wojskowych.

Wyniki badań lekarskich

Każda osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest dostarczyć wyniki badań lekarskich w oryginalnej, zamkniętej kopercie, a jeśli były wykonane w formie elektronicznej, zostaną przesłane przez lekarza bezpośrednio do Ambasady.  W Polsce badania lekarskie do wiz imigracyjnych przeprowadzają tylko i wyłącznie autoryzowane przez Ambasadę placówki i lekarze w Warszawie i Krakowie. Inne badania lekarskie nie są honorowane. Osoby zamieszkałe na Białorusi lub w Rosji mogą zrobić wymagane badania lekarskie w Mińsku i w Moskwie.

Dokumenty finansowe

W przypadku wiz narzeczeńskich gwarancje finansowe na formularzu I-864 nie są wymagane. Jednakże obywatele USA składający petycję muszą udowodnić, że dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do utrzymania w USA osoby ubiegającej się o wizę. Dokumentacja finansowa może być przedstawiona w dowolnej formie. Musi jednak zawierać informacje przekonujące konsula, że beneficjent nie będzie korzystał z zasiłku socjalnego. Osoby składające petycję mogą przedłożyć uproszczoną wersję gwarancji finansowych na formularzu I-134.

Tłumaczenia

Dokumenty wydane w języku polskim, oprócz wyroków sądowych, nie wymagają tłumaczenia na język angielski. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski lub angielski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język angielski wykonanymi przez profesjonalnego tłumacza.