Powracający stali rezydenci

Co powinienem/powinnam zrobić, jeśli przebywałem/am poza Stanami dłużej niż 12 miesięcy?

Stali rezydenci, którzy nie wrócili do Stanów Zjednoczonych w okresie, na jaki pozwala status stałego rezydenta (Alien Registration Receipt Card) lub w okresie ważności specjalnego zezwolenia z Urzędu Imigracyjnego (Reentry Permit), mogą ubiegać się o wizę imigracyjną w kategorii Powracającego Stałego Rezydenta (SB-1) w Ambasadzie USA w Warszawie. Osoby ubiegające się o wizę w tej kategorii powinny udowodnić, że:

 • posiadały status Stałego Rezydenta w chwili wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych;
 • w chwili wyjazdu miały zamiar wrócić do Stanów Zjednoczonych i nigdy nie odstąpiły od tego zamiaru;
 • wracają do USA po tymczasowym pobycie za granicą, a przyczyny przedłużenia pobytu poza Stanami Zjednoczonymi były uwarunkowane losowo i niezależne od nich;
 • spełniają wszystkie kryteria niezbędne do ubiegania się o wizę imigracyjną.

Uwaga: Osoby posiadające status warunkowego rezydenta Stanów Zjednoczonych powinny we właściwym czasie dopełnić obowiązku złożenia podania o automatyczną zmianę statusu warunkowego na stały. W przeciwnym razie będą od początku ubiegać się o wizę imigracyjną. Osoby te nie kwalifikują się do statusu powracającego stałego rezydenta.

Jak ubiegać się o wizę dla powracającego stałego rezydenta (SB-1)?

Termin wizyty w Dziale Wiz Imigracyjnych w celu złożenia podania o Status Powracającego Rezydenta można umówić samodzielnie przez stronę internetową http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ lub telefonicznie dzwoniąc do wizowego centrum informacyjnego pod numer +48 22 307 1361 w Polsce lub +1 (703) 988 7101 w Stanach Zjednoczonych.

Składanie podań o Status Powracającego Rezydenta DS-117 odbywa się o godzinie 10:30 od poniedziałku do piątku, oprócz polskich i amerykańskich świąt. Opłata za rozpatrzenie podania DS-117 wynosi 180 dolarów. Opłaty tej dokonuje się tylko i wyłącznie w kasie Działu Konsularnego w dniu rozmowy z konsulem. Jeśli podanie DS-117 zostanie zatwierdzone, w ciągu 6 miesięcy należy zgromadzić wszystkie dokumenty zgodnie z otrzymanymi instrukcjami i wystąpić o wydanie wizy imigracyjnej dla powracającego stałego rezydenta (SB-1). Opłata wizowa w tej kategorii wynosi 205 dolarów.

Jak postępować, by nie utracić statusu stałego rezydenta?

Stały rezydent USA oraz warunkowy rezydent (tzw. conditional resident) zachowują swój status, jeśli na stałe i w dobrej wierze zamieszkują na terenie USA i nie opuszczają Stanów Zjednoczonych na okres dłuższy niż rok. Osoby posiadające tzw. re-entry permit (PDF-1,18 Mb) popularnie zwany „białym paszportem” mogą przebywać poza USA w ramach ważności dokumentu, co najczęściej oznacza 2 lata.

Uwaga: osoby posiadające status rezydenta warunkowego, które we właściwym czasie nie dopełnią obowiązku złożenia podania o zmianę statusu warunkowego na stały będą musiały od początku ubiegać się o wizę imigracyjną.

Zgubiłam/em “zieloną kartę’”. Czy w Ambasadzie mogę otrzymać nową?

Od dnia 1 października 2016 zmieniła się procedura wydawania dokumentów wjazdowych (tzw. boarding foils) w Ambasadzie dla osób, które utraciły „zieloną kartę”. Prosimy uważnie zapoznać się z aktualnymi procedurami

Kartę Stałego Rezydenta można uzyskać wyłącznie w Urzędzie Imigracyjnym (USCIS) na terenie Stanów Zjednoczonych.  Dokumenty wjazdu wydawane są stałym rezydentom powracającym do USA, pod warunkiem że okres pobytu poza krajem wynosił mniej niż rok.

Przebywałem poza granicami USA ponad 12 miesięcy. Czy istnieje możliwość powrotu do Stanów Zjednoczonych?

Osoby przebywające poza USA dłużej niż jeden rok w niektórych przypadkach mogą ubiegać się o tzw. status powracającego rezydenta.

Co robić jeśli zielona karta utraciła ważność?

Stały Rezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki powinien podróżować do USA z Kartą Stałego Rezydenta (I-551). Stali rezydenci posiadający kartę I-551, której termin ważności wygasł, mogą zostać zabrani na pokład samolotu bez groźby podlegania karze pod warunkiem, że karta była wydana z dziesięcioletnim okresem ważności, a pobyt poza Stanami Zjednoczonymi nie trwał dłużej niż dwanaście miesięcy. Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną.

Czy możliwe jest zrzeczenie się statusu stałego rezydenta?

Ambasada USA w Warszawie nie przyjmuje już wniosków I-407.

W celu zrzeczenia się statusu stałego rezydenta należy wypełnić w języku angielskim wniosek I-407 (PDF) Abandonment of Lawful Permanent Residence (należy się upewnić, że wszystkie punkty zostały wypełnione, w tym punkt 10 w części 1 – wyjaśnij szczegółowo powody, dla których zrzekasz się statusu stałego rezydenta). Kopie wypełnionego formularza I-407 oraz „zielonej karty” I-551 należy zachować do swojego użytku. Wypełniony oryginał formularza I-407 oraz kartę stałego pobytu należy wysłać do Wschodniego Centrum Podań Urzędu Imigracyjnego USCIS (Eastern Form Center) na adres:

Zwykłe przesyłki pocztowe (USPS):

USCIS Eastern Forms Center
Attn: I-407 Unit
PO Box 567
Williston, VT 05495, USA

Przesyłki kurierskie i rejestrowane FedEX, UPS, DHL, itp.:

USCIS Eastern Forms Center
Attn: I-407 Unit
124 Leroy Road
Williston, VT 05495, USA

Podanie I-407 można także złożyć osobiście na ręce oficera imigracyjnego w porcie wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Posiadam status stałego rezydenta i właśnie urodziło mi się dziecko w Polsce. W jaki sposób mogę je zabrać do USA?

Dziecko może wjechać do Stanów Zjednoczonych bez wizy imigracyjnej pod warunkiem, że:

 • urodziło się w trakcie tymczasowego pobytu matki, stałej rezydentki, poza granicami USA
 • wjedzie do Stanów Zjednoczonych w ciągu dwóch lat od chwili urodzenia, oraz
 • rodzic towarzyszący dziecku przekroczy granicę USA po raz pierwszy od chwili narodzin dziecka.

Przed rozpoczęciem podróży do Stanów Zjednoczonych prosimy upewnić się, że posiadacie państwo wszystkie wymagane dokumenty dla siebie i dziecka, które pozwolą państwu wejść na pokład samolotu i później wjechać legalnie na teren Stanów Zjednoczonych na pobyt stały.

Powinni państwo zabrać ze sobą:

 • ważne paszporty swój i dziecka;
 • dowody na to, że posiada Pan/i status Stałego Rezydenta i, że Pana/i pobyt poza USA trwał mniej niż rok (lub dwa lata, jeśli posiada Pan/i osobny dokument podróżny wydany przez DHS, tzw. Re-entry Permit);
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Odpis skrócony aktu urodzenia nie jest przyjmowany. Jeśli Pani/a nazwisko na akcie urodzenia dziecka różni się od tego w Pani/a paszporcie lub na „zielonej karcie”, prosimy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające oficjalną zmianę nazwiska, np. akt zawarcia małżeństwa (z tłumaczeniem na język angielski, jeśli dotyczy).
 • można także wydrukować i zabrać ze sobą ulotkę informacyjną

Jeśli osoba przekraczająca granicę USA na podstawie małżeńskiej wizy rodzinnej pozostaje w związku małżeńskim mniej niż dwa lata, uzyska na terenie Stanów Zjednoczonych status tzw. warunkowego rezydenta (conditional status). Status ten przyznawany jest na okres dwóch lat. Uzyskują go również osoby wyjeżdżające do USA na postawie wizy narzeczeńskiej i zmieniające po ślubie swój status imigracyjny w USCIS na terenie Stanów Zjednoczonych.

Na 90 dni przed upływem dwóch lat od chwili przyznania statusu zarówno rezydent warunkowy, jak i osoba, która złożyła na niego petycję imigracyjną powinni wypełnić formularz I-751 i złożyć go w Biurze Imigracyjnym (USCIS) w celu zmiany statusu warunkowego na stały.

Uwaga: Rezydenci warunkowi, którzy nie złożą we właściwym czasie formularza I-751 mogą być deportowani z USA i będą musieli od początku ubiegać się o wizę imigracyjną na podstawie nowej petycji.

Wszelkie pytania dotyczące statusu warunkowego należy kierować do Urzędu Imigracyjnego (USCIS office).

ZGUBIONE LUB SKRADZIONE KARTY STAŁEGO POBYTU (ZIELONE KARTY) 

Uwaga: Dokumenty wjazdu (boarding foils) mogą być wydane wyłącznie stałym rezydentom, których pobyt poza Stanami Zjednoczonymi nie przekroczył jednego roku.

Jak ubiegać się o dokument wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych (boarding foil)?

Podanie o wydanie dokumentu wjazdu (formularz I-131A) musi być złożone osobiście w Dziale Wiz Imigracyjnych Ambasady USA w Warszawie o godzinie 10:30, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem polskich i amerykańskich świąt państwowych. Termin wizyty w Ambasadzie można umówić samodzielnie przez stronę internetową http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ lub telefonicznie dzwoniąc do wizowego centrum informacyjnego pod numer +48 22 307 1361 w Polsce lub +1 (703) 988 7101 w Stanach Zjednoczonych.

Dokumenty wjazdowe wydawane są również przez Konsulat Generalny w Krakowie.

Do Ambasady należy przynieść następujące dokumenty:

 • ważny paszport;
 • wypełniony formularz I-131A (PDF) Application for Travel Document (Carrier Evidence);
 • jedną fotografię wizową;
 • potwierdzenie opłaty 575 dolarów – wydrukowane potwierdzenie ze strony USCIS lub e-mail potwierdzający wykonaną transakcję;
 • dowody na to, że posiada Pan/i status stałego rezydenta i, że Pana/i pobyt poza USA trwał mniej niż rok;
 • zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie zagubienia lub kradzieży zielonej karty (jeśli dotyczy).

Jaka jest opłata za dokument wjazdu?

Opłata wynosi 575 dolarów (począwszy od 23 grudnia 2016). Przed umówioną wizytą w konsulacie należy dokonać opłaty za podanie I-131A online na stronie Urzędu Imigracyjnego USCIS za pomocą karty kredytowej lub debetowej, albo z konta w banku amerykańskim. Jest to jedyna metoda płatności. Do dokonania opłaty potrzebny będzie numer zielonej karty. Można go znaleźć na wizie imigracyjnej, na pozwoleniu na pracę, albo dowiedzieć się w najbliższym Regionalnym Oddziale Urzędu Imigracyjnego (https://www.uscis.gov/about-us/find-uscis-office).

Opłaty za dokument wjazdu można dokonać na stronie https://www.uscis.gov/file-online/log-online-filing , a po zakończeniu transakcji należy wydrukować potwierdzenie.  Urząd Imigracyjny nie może zwrócić dokonanej opłaty, niezależnie od wyniku rozmowy z konsulem.

Kiedy można wrócić do Stanów Zjednoczonych na podstawie dokumentu wjazdu?

Procedura rozpatrywania wniosku o dokument wjazdu może trwać dłużej niż 24 godziny, w związku z czym odebranie paszportu wraz z dokumentem wjazdu będzie możliwe dopiero następnego dnia, zwykle o godzinie 15:00 w Ambasadzie. Ambasada zastrzega sobie możliwość kontaktu z klientem telefonicznie w celu wyjaśnienia zagadnień ważnych w Państwa sprawie.

Maksymalny okres ważności dokumentu wjazdu wynosi 30 dni od momentu jego wydania, a wjazd na teren USA musi nastąpić w ramach ważności tego dokumentu.

Zielona karta straciła ważność:  Stali rezydenci posiadający kartę I-551, której termin ważności wygasł, nie potrzebują specjalnego dokumentu wjazdu czy listu przewozowego. Mogą zostać zabrani na pokład samolotu bez groźby podlegania karze pod warunkiem, że karta była wydana z dziesięcioletnim okresem ważności i spełniają wszystkie warunki do podróży. Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną. Zachęcamy jednocześnie, aby skontaktowali się Państwo z liniami lotniczymi, którymi planujecie podróżować do USA i sprawdzili ich procedury przed kupnem biletu czy złożeniem wniosku I-131A.

Nie należy ponownie wyjeżdżać ze Stanów Zjednoczonych dopóki nie otrzymają Państwo nowej zielonej karty. Wniosek o wydanie nowej zielonej karty I-90 można obecnie złożyć drogą elektroniczną na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego USCIS.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy można uzyskać od Urzędu Imigracyjnego zwrot opłaty za podanie I-131A?

Opłata za podanie I-131A może być zwrócona tylko i wyłącznie w przypadku pomyłki ze strony rządu amerykańskiego. Urząd Imigracyjny nie może zwrócić opłaty, jeśli okaże się, że dokument wjazdu (boarding foil) nie był potrzebny, lub w sytuacji gdy aplikant powinien raczej starać się o status SB1 powracającego rezydenta. Więcej informacji uzyskają Państwo w najbliższym oddziale Urzędu Imigracyjnego USCIS.

Jakie dokumenty może przedstawić Stały Rezydent na lotnisku, bez starania się o dokument wjazdu w Ambasadzie?

Aby wjechać na teren U.S.A. Stały Rezydent powinien przedstawić jeden z następujących dokumentów w zastępstwie dokumentu wjazdu:

 1. Zieloną kartę, która straciła ważność, a była wydana na okres 10 lat, lub
 2. Zieloną kartę z dwuletnim okresem ważności (rezydent w statusie warunkowym) i formularz I-797, Notice of Action, z decyzją USCIS o przedłużeniu ważności statusu i karty, lub
 3. Rozkazy lub kontrakty rządu amerykańskiego (wojskowe lub cywilne) wskazujące, że podróżująca osoba przebywała poza granicami USA służbowo.

Takie osoby powinny skonsultować się z linią lotniczą przed złożeniem podania I-131A i wniesieniem opłaty dla USCIS.

Gdzie mogę uzyskać mój numer zielonej karty i więcej informacji?

Zapytania należy kierować do najbliższego oddziału terenowego Urzędu Imigracyjnego USCIS. Szczegóły na stronie https://www.uscis.gov/about-us/find-uscis-office/international-immigration-offices

Posiadam status stałego rezydenta i właśnie urodziło mi się dziecko w Polsce.

Dziecko może wjechać do Stanów Zjednoczonych bez wizy imigracyjnej pod warunkiem, że:

 • urodziło się w trakcie tymczasowego pobytu matki, stałej rezydentki, poza granicami USA
 • wjedzie do Stanów Zjednoczonych w ciągu dwóch lat od chwili urodzenia, oraz
 • rodzic towarzyszący dziecku przekroczy granicę USA po raz pierwszy od chwili narodzin dziecka.

Przed rozpoczęciem podróży do Stanów Zjednoczonych prosimy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie wymagane dokumenty dla siebie i dziecka, które pozwolą Państwu wejść na pokład samolotu i później wjechać legalnie na teren Stanów Zjednoczonych na pobyt stały.

Powinni Państwo zabrać ze sobą:

 • ważne paszporty – swój i dziecka;
 • dowody na to, że posiada Pan/i status Stałego Rezydenta i, że Pana/i pobyt poza USA trwał mniej niż rok (lub dwa lata, jeśli posiada Pan/i osobny dokument podróżny wydany przez DHS, tzw. Re-entry Permit);
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Odpis skrócony aktu urodzenia nie jest przyjmowany. Jeśli Pani/a nazwisko na akcie urodzenia dziecka różni się od tego w Pani/a paszporcie lub na „zielonej karcie”, prosimy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające oficjalną zmianę nazwiska, np. akt zawarcia małżeństwa (z tłumaczeniem na język angielski, jeśli dotyczy).
 • można także wydrukować i zabrać ze sobą ulotkę informacyjną