Okresowe zatrudnienie

Requirement: You must have at least two child page associated to this parent in order for the table of contents to appear. This message will disappear once you meet the requirement.

Informacje ogólne

 

Osoby udające się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy tymczasowej w ustalonym wcześniej miejscu pracy powinny posiadać wizy pozwalające na okresowe zatrudnienie. Osoby podróżujące do Stanów Zjednoczonych z wizą turystyczną lub biznesową nie mogą podejmować pracy.

Najczęściej występujące nieimigracyjne wizy pracownicze:

Członkowie załogi statku lub samolotu kwalifikują się do uzyskania wizy w szczególnej kategorii w zależności od zakresu wykonywanych obowiązków i prac. Grupy składające się z pięciu lub więcej członków załogi samolotu lub statku muszą umówić się na grupowe spotkanie z konsulem.

Członkowie załóg międzynarodowych linii lotniczych

Wizy C-1/D są wydawane członkom załóg międzynarodowych linii lotniczych.

Marynarze

Wizy C-1/D są wydawane tym członkom załóg, których obecność jest niezbędna dla prawidłowej obsługi rejsu. Aby ustalić, czy dany członek załogi kwalifikuje się do otrzymania wizy C-1/D brany jest pod uwagę zakres obowiązków i prac wykonywanych na statku.

Członkowie najbliższej rodziny

Członkowie najbliższej rodziny planujący wyjechać do USA z osobami posiadającymi wizy D powinni ubiegać się o wizy B-2.

Wizy dla osób planujacych inwestycję w Stanach Zjednoczonych lub prowadzenie współpracy handlowej z amerykańską firmą: wizy (E-1) dla przedsiębiorców i wizy (E-2) dla inwestorów. Żadna z tych wiz nie upoważnia do imigracji. Osoby zamierząjące wyjechać do USA na stałe mogą ubiegać się o odpowiednią wizę imigracyjną.

O wizy nieimigracyjne dla przedsiębiorców i inwestorów mogą ubiegać się obywatele państw, które zawarły ze Stanami Zjednoczonymi umowę o handlu i żegludze morskiej. Osoby te udają sie do USA, aby: 1) prowadzić działalność handlową na dużą skalę, w tym również w sferze usług i technologii, a wymiana odbywa się głównie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a państwem będącym stroną tej umowy; 2) rozwinąć i kierować działalnością przedsiębiorstwa, w którym dany obcokrajowiec zainwestował lub inwestuje kapitał o znacznej wartości.

Wymogi stawiane osobom ubięgającym się o wizy dla przedsiębiorców (E-1)

 • Osoba ta powinna być obywatelem państwa objętego umową o handlu ze Stanami Zjednoczonymi.  
 • Firma handlowa w Stanach Zjednoczonych, w której będzie ona pracować, musi pochodzić z państwa objętego tą umową.
 • Międzynarodowa wymiana handlowa musi być „znaczna” w tym sensie, że handel zachodzi ciągle i na dużą skalę.
 • Wymiana handlowa musi odbywać się głównie między Stanami Zjednoczonymi a państwem objętym układem, co oznacza, że ponad 50 procent międzynarodowych obrotów handlowych, o których tu mowa, musi zachodzić między Stanami Zjednoczonymi a państwem, którego obywatelem jest osoba ubiegająca się o wizę.
 • Osoba ubiegająca się o wizę musi zajmować stanowisko kierownicze albo posiadać bardzo wyspecjalizowane umiejętności, które są niezbędne do efektywnego działania firmy. Inni pracownicy wykwalifikowani lub niewykwalifikowani nie mogą otrzymać wizy tego rodzaju.
 • Osoba ubiegająca się o wizę nie może posiadać zamiarów pozostania na terenie USA po wygaśnięciu statusu E-1.

Wymogi stawiane osobom ubięgającym się o wizy dla inwestorów (E-2)

 • Inwestor, osoba fizyczna lub prawna, powinna pochodzić z państwa objętego umową o handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
 • Osoba ubiegająca się o wizę już zainwestowała kapitał lub jest w trakcie wnoszenia inwestycji.
 • Inwestor powinien posiadać kontrolę nad zasobami finansowymi przedsiębiorstwa, a inwestycja powinna mieć charakter komercyjny. Kapitał nie może pochodzić z kredytów zabezpieczonych aktywami przedsiębiorstwa, ktorego dotyczy inwestycja.
 • Inwestycja dotyczy przedsiebiorstwa rzeczywiście działającego na rynku. Nie są brane pod uwagę inwestycje oparte na spekulacji lub nie wykazujące żadnej działalności. Wolne środki na rachunku bankowym lub papiery wartościowe nie są uznawanie za inwestycję.
 • Inwestycja musi być znaczna i powinna zapewnić rentowną działalność przedsiębiorstwa. W przypadku przedsięwzięć nie wymagajacych dużych nakładów finansowych, procentowy udział tej inwestycji w wartości całego przedsięwzięcia powinien być wysoki. Jesli przedsięwzięcie ma charakter wysokonakładowy, procentowy udział inwestycji może być niższy.
 • Inwestycja nie może być bliska progu opłacalności. Musi przynosić dochód znacznie przewyższający koszty utrzymania inwestora i jego rodziny lub musi pozytywnie wpływać na gospodarkę USA.
 • Osoba ubiegająca się o wizę posiada wystarczający potencjał, by rozwinąć przedsiębiorstwo i nim zarządzać.
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę nie jest głównym inwestorem, powinna zajmować stanowisko kierownicze, albo posiadać specjalistyczną wiedzę.  Inni pracownicy, w tym wykwalifikowani, nie mogą otrzymać wizy tego rodzaju.
 • Osoba ubiegająca się o wizę nie może posiadać zamiarów pozostania na terenie USA po wygaśnięciu statusu E-2.

Małżonkowie i dzieci

Niezależnie od posiadanego obywatelstwa, małżonkowie i dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia, pragnący towarzyszyć lub dołączyć do posiadacza wizy E-1 lub E-2 w USA, mogą na czas jego pobytu ubiegać się o wizę dla członków rodziny posiadacza wizy E. Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci. W przypadku, gdy członkowie rodziny nie ubiegają się o wizy razem z przedsiębiorcą lub inwestorem, małżonkowie powinni przedstawić odpis aktu małżeństwa, zaś dzieci – aktu urodzenia. Małżonkowie i dzieci nie zamierzający mieszkiwać w USA z posiadaczem wizy E-1 lub E-2, lecz jedynie go odwiedzać, mogą ubiegać się o wizy turystyczne (B-2).  Małżonkowie posiadaczy wiz E-1 i E-2 jako członkowie ich rodzin mogą ubiegać się o zezwolenie na pracę. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy kontaktować się z Urzędem Imigracyjnym.

Osoby udające się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy tymczasowej w ustalonym wcześniej miejscu pracy powinny posiadać wizy typu H. Zatrudnienie powinno być uprzednio zatwierdzone przez Urząd Imigracyjny (USCIS) na podstawie petycji złożonej na formularzu I-129H przez pracodawcę z USA.

Wizy H-1B przeznaczone są dla osób wykonujących zawody specjalistyczne, udających się do Stanów Zjednoczonych, aby podjąć zatrudnienie u konkretnego pracodawcy. Aby kwalifikować się do uzyskania wizy, należy wykazać się tytułem licencjata, tytułem równoważnym  lub wyższym w dziedzinie, w której zatwierdzono zatrudnienie. W gestii Urzędu Imigracyjnego leży określenie czy dane zatrudnienie zalicza się do kategorii zawodów specjalistycznych, i czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje. Przed złożeniem petycji na formularzu I-129H w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca zatrudnienia, pracodawca powinien złożyć w Ministerstwie Pracy podanie (Labor Condition Application) przedstawiające warunki umowy i zatrudnienia.

Wizy H-2 przeznaczone są dla pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, udających się do pracy tymczasowej lub sezonowej do Stanów Zjednoczonych w zawodzie, na który istnieje w USA zwiększone zapotrzebowanie.  Przed złożeniem petycji na formularzu I-129H w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca zatrudnienia, pracodawca powinien uzyskać z Ministerstwa Pracy specjalne zaświadczenie (labour certificaiton), potwierdzające, że  w USA brakuje pracowników wykonujących ten rodzaj pracy.

Wizy H-3 przeznaczone są dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych na staż, zorganizowany przez pracodawcę w dziedzinie innej niż uzyskane wykształcenie lub szkolenie. Staż nie może być wykorzystany w celu uzupełnienia zatrudnienia ani być stażem, który jest dostępny w kraju pochodzenia stażysty. Pracodawca powinien złożyć petycję na formularzu I-129H w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca szkolenia.

Wizy H-4 przeznaczone są dla małżonków i dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia zamierzających towarzyszyć lub dołączyć w USA do posiadaczy wiz H-1B, H-2, lub H-3.  Procedura ubiegania się o wizę jest taka sama: formularz I-797A i B dotyczy również osób towarzyszących. Małżonkowie i dzieci, nie zamierzający stale przebywać z posiadaczem wizy H1B, H2 lub H-3, lecz jedynie odwiedzać go w USA, mogą ubiegać się o wizy turystyczne (B-2) visas.  Wiza H-4 nie upoważnia do podjęcia pracy w USA. Aby uzyskać zezwolenie na pracę, należy ubiegać się o odpowiednia wizę pracowniczą.

Małżonkowie i dzieci

Małżonkowie i dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia zamierzające towarzyszyć posiadaczowi wizy H1B, H2, H-3 lub pragnące do niego dołączyć w USA, mogą ubiegać się o wizę H-4.

Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci.

Przedstawiciele zagranicznych mediów podróżujący do USA w ramach wykonywanego zawodu powinni posiadać wizę I. Wizy służbowe B-1 nie są odpowiednie dla tego rodzaju podróży. Służby imigracyjne mogą ich posiadaczom odmówić prawa wjazdu.

Dziennikarze wykonujący zawód na zasadzie „wolnego strzelca” mogą ubiegać się o wizę I, jeżeli zawarli umowę z konkretną instytucją medialną.

Kto kwalifikuje się do otrzymania wizy I?

Producenci filmowi bądź dystrybutorzy, w tym pracownicy niezależnych wytwórni filmowych, kwalifikują się do ubiegania się o wizę I, jeżeli filmowany materiał zostanie wykorzystany w celu rozpowszechniania informacji bądź emitowania wiadomości. Termin „przedstawiciel zagranicznych środków masowego przekazu” obejmuje znaczeniem, lecz nie ogranicza się do przedstawicieli prasy, radia, telewizji, których działalność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania danego medium, jak np.: reporterów, członków ekip filmowych, wydawców, itd. O wizę I mogą ubiegać się wyłącznie osoby wykonujące działanie powszechnie kojarzone z dziennikarstwem. Dla osób wykonujących pracę w zawodzie korektora tekstu, bibliotekarza, scenografa przeznaczone są wizy O, P lub H.

Podania o wizę I w wielu przypadkach rozpatrywane są indywidualnie, w szerszym kontekście. Aby określić czy dana osoba kwalifikuje się do uzyskania takiej wizy, brane są pod uwagę następujące kryteria: czy prowadzona działalność z zasady ma charakter informacyjny i czy związana jest z procesem zbierania informacji. Osoby relacjonujące zdarzenia, w tym wydarzenia sportowe, wykonują pracę o charakterze informacyjnym, a zatem kwalifikują się do ubiegania się o wizę I. Osoby przedstawiające zdarzenia fikcyjne lub odgrywane (nawet jeśli odbywa się to bez scenariusza, jak w przypadku telewizyjnych programów na żywo i quizów) nie mogą uzyskać wizy I, ponieważ takie programy pozbawione są zazwyczaj czynnika informacyjnego. W świetle prawa imigracyjnego twórcy takiej produkcji nie zaliczają się do kategorii dziennikarzy. Podobnie traktowane są materiały o chrakterze dokumentalnym, polegające na odtwarzaniu zdarzeń i odgrywaniu ich przez aktorów. Członkowie ekip filmowych pracujących przy tworzeniu takich programów nie kwalifikują się do uzyskania wizy I, mogą natomiast ubiegać się o odpowiednie wizy pracownicze O, P lub H.

O jaką wizę należy się ubiegać w przypadku pracy nad projektami o charakterze komercyjnym lub rozrywkowym?

Aby zrealizować w USA film będący produkcją komercyjną bądź rozrywkową, wymagane jest posiadanie odpowiedniej wizy pracowniczej O, P lub H.  Wydanie tego typu wizy możliwe jest po uzyskaniu pozwolenia na pracę oraz zatwierdzenie petycji przez Urząd Imigracyjny (USCIS) w Stanach Zjednoczonych. W chwili składania petycji Urząd Imigracyjny określa kategorię wizową właściwą dla konkretnego projektu.

O jaką wizę powinien ubiegać się dziennikarz zatrudniony w amerykańskich mediach?

Dziennikarze pracujący poza USA na rzecz amerykańskiego koncernu wydawniczego lub innego, związanego ze środkami masowego przekazu, mogą ubiegać się o wizę I, jeżeli podróż do Stanów Zjednoczonych związana jest wyłącznie z relacjonowaniem dla odbiorców zagranicznych wydarzeń odbywających się w USA, a wyjazd sponsoruje dotychczasowy pracodawca. Wiza pracownicza O lub H wymagana jest w przypadku dziennikarza udającego się do Stanów Zjednoczonych na zastępstwo lub by wspomóc amerykańskiego kolegę relacjonującego zdarzenia w USA.

Małżonkowie i dzieci

Małżonkowie i dzieci w stanie wolnym, poniżej 21 roku życia, pragnący towarzyszyć posiadaczowi wizy I lub dołączyć do niego w USA, mogą ubiegać się o wizę I przeznaczoną dla członków rodziny posiadacza wizy I. Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci. Członkowie rodziny nie zamierzający stale przebywać razem z posiadaczem wizy I, lecz jedynie odwiedzać go w USA, mogą ubiegać się o wizy turystyczne B-2.  Wiza I nie upoważnia członków rodziny do podjęcia zatrudnienia.

Wiza L-1 przeznaczona jest dla pracowników międzynarodowych firm tymczasowo oddelegowanych do oddziału macierzystego bądź filii swojej firmy w USA. Może to być firma ze Stanów Zjednoczonych lub koncern zagraniczny. Do ubiegania się o wizę kwalifikują się osoby na stanowisku kierowniczym lub wymagającym specjalistycznej wiedzy. Stanowisko zajmowane za granicą nie musi być zbieżne ze stanowiskiem w firmie w USA. Osoby te muszą udokumentować, że były zatrudnione w danej firmie poza USA w sposób nieprzerwany przez przynajmniej rok, a praca ta miała miejsce w ciągu ostatnich trzech lat.

Zatrudnienie powinno być uprzednio zatwierdzone przez Urząd Imigracyjny w USA na podstawie petycji złożonej przez pracodawcę na formularzu I-129 L w lokalnym biurze właściwym dla miejsca zatrudnia. Niektóre firmy starające się o wizę L1 dla pracowników, mogą złożyć petycję ogólną tzw. blanket petition. Petycja ogólna (blanket petition) przeznaczona jest głównie dla korporacji o zróżnicowanej strukturze, z wieloma jednostkami współpracującymi. Taką petycją może być objęta kadra zarządzająca, kierownicza oraz pracownicy posiadający wiedzę specjalistyczną, wytypowani do pracy w oddziale. Pytania o procedury dotyczące tego rodzaju petycji powinny być kierowane do odpowiedniego urzędu imigracyjnego w Stanach Zjednoczonych.

Otwarcie przedstawicielstwa firmy

Wizy L-1 przeznaczone są również dla określonych pracowników międzynarodowych korporacji, którzy podróżują do Stanów Zjednoczonych, aby założyć firmę, oddział firmy lub filię.  W chwili składania petycji korporacja powinna udokumentować, iż zabezpieczyła odpowiednie pomieszczenia na działalność, i że w ciągu roku od zatwierdzenia petycji utworzy stanowisko menadżera bądź dyrektora. W przypadku petycji na osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę, składający petycję powinien wykazać, że posiada środki na wynagrodzenie pracownika oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Petycja na kwalifikującego się pracownika może być złożona na okres nie przekraczający roku. Aby po uplywie roku uzyskać zezwolenie na przedłużenie prawa pobytu dla pracownika, firma powinna udowodnić, iż prowadzi deklarowaną wcześniej działalność.

Małżonkowie i dzieci

Małżonkowie i dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia pragnący towarzyszyć posiadaczowi wizy L-1 lub dołączyć do niego w USA mogą ubiegać się o wizę L-2. Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci. Członkowie rodziny nie zamierzający stale przebywać z posiadaczem wizy L-1, lecz jedynie go odwiedzać w USA, mogą ubiegać się o wizy turystyczne B-2 lub podróżować bez wizy, jeżeli objęci są ruchem bezwizowym, tzw. Visa Waiver Program.  Małżonkowie posiadający wizy L-2 mogą ubiegać się o pozwolenie na pracę. Aby uzyskać więcej informacji po wjeździe na teren Stanów Zjednoczonych prosimy kontaktować się z Urzędem Imigracyjnym.

Wizy O-1 umożliwiają wjazd na teren USA osobom wykazującym wyjątkowe uzdolnienia w dziedzinach takich jak: nauka, sztuka, edukacja, biznes i sport oraz posiadającym szczególne osiągnięcia w kinematografii i produkcji telewizyjnej. Przyznawane są uczestnikom konkretnych wydarzeń, takich jak występy artystyczne, czy seria wykładów. Wizy O-1 przyznawane są indywidualnie.

W przypadku sportowców i uczestników wydarzeń artystycznych: osoby będące integralną częścią zespołu, posiadające umiejętności trudne do zastąpienia przez pracowników lokalnych w USA mogą ubiegać się o wizę O-2 aby towarzyszyć posiadaczowi wizy O-1.

Wizy P-1 przyznawane są określonym sportowcom, występującym artystom oraz osobom towarzyszącym artystom podczas występów. Kategoria wizowa P-1 będzie odpowiednia dla większości muzyków, aktorów oraz innych artystów, którzy zamierzają występować w Stanach Zjednoczonych. W przypadku osób udających sie do USA na występy, wiza wydawana jest uczestnikom konkretnego wydarzenia. Natomiast sportowcy mogą uzyskać wizę pięcioletnią, jeśli ubiegają się indywidualnie lub sześciomiesięczną w przypadku wyjazdu drużynowego.

Wiza P-2 umożliwia wjazd na teren USA osobom udającym się na występy indywidualnie lub grupowo w ramach wymiany artystycznej pomiędzy instytucjami w USA i za granicą.
Wiza P-3 przeznaczona jest dla artystów udających sie do USA indywidualnie bądź zespołowo na występy lub warsztaty artystyczne o charakterze uznawanym za unikatowy.

Spełniam warunki przewidziane dla osób ubiegajacych się o wizę O lub P? Co dalej?

Pani/Pana sponsor powinien złożyć petycję na formularzu I-129 O lub P w Urzędzie Imigracyjnym (USCIS) w USA. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub posiadajacych agenta, aranżującego w ich imieniu krótkoterminowe kontrakty z wieloma pracodawcami, petycję może złożyć agent. Agent może złożyć petycję również w imieniu zagranicznego pracodawcy.

Decyzję w sprawie kwalifikacji do kategorii wizowej O lub P podejmuje USCIS. Dlatego też wszelkie pytania związane z tą kwestią należy kierować do właściwego oddziału Urzędu Imigracyjnego.

Małżonkowie i dzieci posiadaczy wizy O lub P

Małżonkowie i dzieci w stanie wolnym, które nie ukończyły 21 lat, jeśli chcą towarzyszyć lub dołączyć do posiadacza wizy O lub P w USA,  mogą ubiegać się o wizy O-3 lub P-4. Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci. Posiadacz wizy O lub P musi wykazać, ze będzie mógł zapewnić utrzymanie rodzinie w USA. Wizy O-3 oraz P-4 nie upoważniają, do podjęcia pracy w USA. Należy ubiegać się o właściwy rodzaj wizy pracowniczej, aby móc podjąć pracę w USA.

Podróż do USA z wizą B1

Wymienione niżej kategorie sportowców, uczestników wydarzeń artystycznych oraz członków załogi prywatnego jachtu mogą ubiegać się o wizę B1:

 • Zawodowi sportowcy np. gracze w golfa lub kierowcy wyścigowi udający się do USA na zawody, pod warunkiem że nie otrzymują wynagrodzenia innego niż ewentualna nagroda za medal.
 • Sportowcy i członkowie zespołów sportowych udający sie do USA w charakterze członka drużyny zagranicznej na zawody, podczas których współzawodniczą z innymi drużynami, pod warunkiem że:
  • jednostki macierzyste bądź kluby w których ci sportowcy grają na co dzień znajdują sie poza USA;
  • dochody drużyn i wynagrodzenia sportowcow uzyskiwane są poza USA;
  • drużyny i sportowcy są członkami ligi międzynarodowej lub organizowane zawody mają charakter międzynarodowy.

 

 • Hokeiści amatorzy zaproszeni do zawodowej drużyny w trakcie sezonu lub rozgrywek na próbę. Zamiast zawodowych kontraktów podpisują oni umowę wstępną z z Krajową Ligą Hokejową (NHL), czyli jednostką macierzystą. Zgodnie z warunkami umowy wstępnej, hokeista otrzyma jedynie zwrot podstawowych kosztów takich jak koszty podróży, pobytu w hotelu, wyżywienia i przejazdów. Podczas ubiegania się o wizę należy przedstawić egzemplarz umowy wstępnej oraz list z NHL z opisem zadań. Jeśli przedstawienie umowy nie jest możliwe, list z NHL powinien zawierać dokładny opis jej warunków oraz oświadczenie, że została ona podpisana.
 • Członkowie załogi prywatnego jachtu, którzy udowodnią, że zamieszkują poza USA i nie zamierzają opuszczać na stałe kraju swojego zamieszkania. Nie ma znaczenia z jakiego kraju pochodzi jacht. Jacht wypłynie z portu macierzystego i będzie przebywać na wodach terytorialnych USA powyżej 29 dni.
 • Osoba udająca się do USA na występy, jeśli:

  • będzie uczestniczyć wyłącznie w programie kulturalnym sponsorowanym przez kraj, który ją deleguje;
  • widownia nie płaci za wstęp na program
  • wszelkie koszty, łącznie z delegacją pokrywane są z budżetu kraju, który deleguje na występy.

Wizy Q odpowiednie są dla osób udające się do USA w ramach programu międzynarodowej wymiany kulturalnej powinny ubiegać sie o wizę Q. Program ma na celu organizację praktycznych szkoleń, a także pracy związanej z prezentowaniem różnych aspektów narodowej kultury.

Uczestnicy programu powinni posiadać petycję I-129Q zatwierdzoną wcześniej przez Urząd Imigracyjny (USCIS). Petycję składa sponsor.

Petycja składana jest za każdym razem, gdy spełniający wymagania pracodawca zamierza zatrudnić dodatkowe osoby w ramach programu.

Jak mogę się ubiegać o wizę Q?

Aby złożyć petycję w Urzędzie Imigracyjnm (USCIS), jego  organizator oraz uczestnik powinni spełniać następujące warunki:

Program wymiany:

 • Zajęcia promujące kulturę powinny odbywać się w szkole, muzeum, firmie lub innej placówce, dla której przybliżanie kultury danego kraju stanowi intergralną część działalności.
 • Element kulturowy stanowi podstawową i integralną część wykonywanej pracy lub prowadzonego szkolenia i ma na celu prezentację zwyczajów, tradycji, filozofii oraz spuścizny historycznej, danego kraju.
 • Charakter szkolenia lub pracy wykonywanej przez uczestnika nie może być pozbawiony elementów prezentacji kulturowej kraju jego pochodzenia.
 • Organizator programu powinien udowodnić swoją zdolność do  profesjonalnej organizacji programu oraz do zapewnienia jego uczestnikom wynagrodzenia na poziomie odpowiadającym lokalnym stawkom płac dla osób na podobnych stanowiskach.
 •  Uczestnik programu powinien ukończyć 18 lat, posiadać kwalifikacje umożliwiające wykonanie przewidzianych zadań oraz odpowiednie umiejętności komunikacyjne, aby efektywnie prezentować poszczególne aspekty swojej narodowej kultury.

Petycja na wizę Q zatwierdzana jest na 15 miesięcy lub na czas trwania programu, jeśli jest on krótszy. Posiadacz wizy Q, który przebywał w USA w okresie 15 miesięcy nie może otrzymać kolejnej takiej wizy przed upływem roku od chwili opuszczenia Stanów Zjednoczonych.

Co się dzieje po zatwierdzeniu petycji przez USCIS?

Po zatwierdzeniu petycji Q na daną osobę, Urząd Imigracyjny wysyła powiadomienie do instytucji, która ją złożyła, jak również do Ambasady. Można się wówczas umówić na spotkanie z konsulem.

Powiadomienie o zatwierdzeniu petycji (formularz I-797A lub B) nie upoważnia do przekroczenia granicy USA. Niezbędna jest również wiza.

Małżonkowie, Dzieci, Partnerzy

Prawo imigracyjne nie przewiduje pochodnej kategorii wizowej dla małżonków i dzieci posiadacza wizy Q. Rodzina może być razem w USA, o ile jej członkowie kwalifikują się do uzyskania wizy na zasadach ogólnych (jeśli np. planują pracę w USA powinni ubiegać się o wizę pracowniczą , a w przypadku  pobierania nauki – o wizę studencką). Jeśli nie mają zamiaru podjąć nauki lub pracy w USA, pozostaje wiza turystyczna (B-2). Podczas ubiegania się o swoje wizy nieimigracyjne powinni załączyć do wniosku kopię wizy Q małżonka/rodzica.

Duchowni, świeccy pracownicy kościoła oraz organizacji religijnych mogą ubiegać się o wizy pracownicze typu R, jeżeli przez co najmniej dwa lata bezpośrednio poprzedzające dzień złożenia wniosku, byli członkami wspólnoty wyznaniowej, która jest organizacją nie nastawioną na zysk i zarejestrowaną w USA. Organizacje religijne oficjalnie uznane w USA muszą posiadać zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku odprowadzania podatków i podlegać artykułowi 501(c)(3) kodeksu skarbowego (Internal Revenue Code) z 1986.

Osoby ubiegające się o wizy R muszą udawać się do USA wyłącznie, aby:

 • Wypełniać posługę duszpasterską w organizacji religijnej danego kościoła.
 • Prowadzić działalność związaną z posługą religijną lub pracować w organizacji religijnej należącej do danego kościoła.
 • Wypełniać pracę na rzecz instytucji lub organizacji religijnej należącej do danego kościoła, lub dla oficjalnie zarejestrowanej organizacji zrzeszonej w kościele. Organizacje religijne oficjalnie uznane w USA muszą posiadać zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku odprowadzania podatków i podlegać artykułowi 501(c)(3) kodeksu skarbowego (Internal Revenue Code) z 1986.

Dla osób starających się o wizę R-1 pracodawcy muszą złożyć petycję na formularzu I-129 w urzędzie imigracyjnym (USCIS) i zarejestrować ją w systemie PIMS (Petition Information Management Service).  Listy zapraszające z organizacji religijnych nie są wystarczające.

Zezwolenie na pobyt w USA dla duchownych i pracowników religijnych posiadających wizy R wydawane jest na okres do trzech lat. Pracodawcy mogą złożyć petycję o przedłużenie zezwolenia na pobyt. Całkowity okres pobytu w USA nie może jednak przekroczyć pięciu lat.

Małżonkowie, dzieci

Małżonkowie i dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia pragnący towarzyszyć posiadaczowi wizy R lub dołączyć do niego w USA, mogą na czas jego pobytu ubiegać się o wizę R-2. Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci. Członkowie rodziny nie zamierzający zamieszkiwać razem z posiadaczem wizy R, lecz jedynie odwiedzać go w USA, mogą ubiegać się o wizy turystyczne B-2.  Wiza R-2 nie upoważnia do podjęcia zatrudnienia w USA.

Requirement: You must have at least one child page associated to this parent in order for the previous and next navigation to appear. This message will disappear once you meet the requirement.