Procedury Wizowe w Krajowym Centrum Wizowym (National Visa Center – NVC)

Po zatwierdzeniu przez Urząd Imigracyjny (USCIS) wszystkie petycje imigracyjne składane na terenie Stanów Zjednoczonych są przesyłane do Krajowego Centrum Wizowego (NVC) w Portsmouth, w stanie New Hampshire do dalszego procesowania. NVC odgrywa bardzo ważną rolę w tym procesie przekazując informacje i instrukcje do osób składających petycje, sponsorów i osób, które będą się starać o wizę imigracyjną. NVC sprawdza wymagane dokumenty gwarancyjne (I-864) od sponsorów, przyjmuje opłaty imigracyjne, podania o wizę oraz wszystkie inne dokumenty wymagane od osób starających się o wizy.

Po otrzymaniu zatwierdzonej petycji z Urzędu Imigracyjnego, NVC otwiera nową sprawę i wprowadza do systemu komputerowego wszystkie istotne informacje dotyczące osoby, która będzie się starać o wizę oraz osoby składającej petycję. Po otrzymaniu instrukcji osoba ubiegająca się o wizę musi wypełnić online formularz DS-261 (informacje adresowe i dotyczące wybranego agenta) oraz Elektroniczne Podanie o Wizę Imigracyjną DS-260 i przesłać je przez internet do Konsularnego Centrum Aplikacji Elektronicznych CEAC (Consular Electronic Applications Center). Osoba, która złożyła petycję musi złożyć formularz gwarancji finansowych I-864 z opłatą oraz uiścić opłaty wizowe dla wszystkich osób, które będą się starać o wizy imigracyjne z danej petycji.

Formularz DS-261 służy do zgłoszenia ewentualnego “agenta” czyli pośrednika w sprawach związanych z procedurą wizową i wymianą korespondencji z NVC. Agentem może zostać osoba, która złożyła petycję, prawnik, znajomy lub firma prywatna. Pośrednik nie może podpisywać w imieniu osoby ubiegającej się o wizę żadnych formularzy, ale może pomóc w gromadzeniu niezbędnych dokumentów i wnoszeniu opłat.

Jeśli wypełniony formularz DS-261 nie zostanie przesłany do systemu CEAC w ciągu roku, NVC rozpocznie proces zamykania sprawy.

Nie ma obowiązku wyboru agenta. Krajowe Centrum Wizowe może przesyłać koresponencję bezpośrednio do osoby ubiegającej się o wizę. W tym przypadku należy wypełnić odpowiednią rubrykę formularza DS-261, a następnie przesłać go do NVC poprzez system CEAC.

Formularz DS-261 nie jest wymagany jeśli:

  •  z Urzędu Imigracyjnego USCIS przesłano do NVC formularz G-28, co oznacza, że rolę agenta pełni przedstawiciel prawny;
  •  osoba ubiegająca się o wizę złożyła petycję imigracyjną we własnym imieniu;
  •  dziecko jest w trakcie adopcji.

Po otrzymaniu formularza DS-261, NVC prześle na adres “agenta” lub osoby ubiegającej się o wizę instrukcje na temat następnych koniecznych działań, łącznie z informacją na temat opłaty wizowej, jaką należy wnieść do NVC za rozpatrzenie sprawy wizowej. Po otrzymaniu opłaty wizowej NVC przesyła tzw. pakiet instrukcyjny zawierający listę dokumentów wymaganych do rozpatrzenia sprawy imigracyjnej. Wcześniej na adres osoby, która złożyła petycję przesyłany jest formularz I-864 (Gwarancje Finansowe).

Petycję imigracyjną na obcokrajowca może złożyć obywatel USA lub osoba posiadająca status stałego rezydenta. Każda osoba, która złożyła petycję imigracyjną na małżonka, rodzica, dziecko lub rodzeństwo (także w przypadku petycji pracowniczej, w sytuacji gdy osoba, która złożyła taką petycję na krewnego jest właścicielem przynajmniej 5% firmy), powinna przedstawić gwarancje finansowe na formularzu I-864. Więcej informacji na temat gwarancji finansowych można uzyskać na stronie internetowej Departamentu Stanu. Formularz I-864 zostanie przesłany do osoby, która złożyła petycję dopiero po dokonaniu opłaty za rozpatrzenie gwarancji finansowych.

Wypełniony i podpisany formularz I-864 należy odesłać do Krajowego Centrum Wizowego. Po zakończeniu koniecznych procedur, NVC prześle go następnie do właściwej Ambasady.

Należy wypełnić w języku angielskim formularz DS-260 (jeżeli nie został wypełniony wcześniej) dla każdego imigrującego członka rodziny, niezależnie od wieku. Elektroniczne Podanie o Wizę Imigracyjną DS-260jest dostępne dla osób posiadających bieżącą petycję imigracyjną na stronie internetowej CEAC po adresem https://ceac.state.gov/IV. Więcej informacji na temat wypełniania online formularzy wizowych można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Stanu.

Prosimy dokładnie zapoznać się z informacją na temat zaświadczenia o niekaralności: każda osoba powyżej lat 16 ubiegająca sie o wizę imigracyjną powinna przedstawić w chwili rozmowy z konsulem zaświadczenie o niekaralności z każdego kraju, w którym przebywała więcej niż rok po ukończeniu 16 lat, a z kraju obecnego zamieszkania, jeśli przebywa w nim powyżej 6 miesięcy. Dokument Zapytanie o karalność,niezależnie z jakiego kraju, jest ważny przez 1 rok od daty wydania.

Prosimy zgromadzić wszystkie dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę imigracyjną. Wszystkie dokumenty w językach innych niż angielski muszą być przetłumaczone na angielski przez kompetentnego tłumacza. Oryginały i po jednej kopii każdego dokumentu oraz tłumaczenia należy przesłać do NVC. Jeżeli zostały wysłane tylko kopie, oryginały należy koniecznie przynieść ze sobą na rozmowę z konsulem.

Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów, Krajowe Centrum Wizowe realizuje pozostałe procedury i umawia termin rozmowy z konsulem w Ambasadzie w Warszawie. Następnie wysyła pakiet z zaproszeniem na rozmowę i informacją o badaniach lekarskich do aplikanta i przesyła całą sprawę do Sekcji Wiz Imigracyjnych w Ambasadzie USA w Warszawie do dalszego rozpatrywania.

Uwaga: Prosimy nie przesyłać do NVC żadnych formularzy bez uprzedniego oficjalnego powiadomienia z Krajowego Centrum Wizowego o rozpoczęciu rozpatrywania sprawy. Formularze przesłane za wcześnie zostaną zniszczone.