Stali Rezydenci

 

Jak postępować, by nie utracić statusu stałego rezydenta?

Stały rezydent USA oraz warunkowy rezydent (tzw. conditional resident) zachowują swój status, jeśli na stałe i w dobrej wierze zamieszkują na terenie USA i nie opuszczają Stanów Zjednoczonych na okres dłuższy niż rok. Osoby posiadające tzw. re-entry permit (PDF-1,18 Mb) popularnie zwany „białym paszportem” mogą przebywać poza USA w ramach ważności dokumentu, co najczęściej oznacza 2 lata.

Uwaga: osoby posiadające status rezydenta warunkowego, które we właściwym czasie nie dopełnią obowiązku złożenia podania o zmianę statusu warunkowego na stały będą od początku ubiegać się o wizę imigracyjną.

Zgubiłam/em “zieloną kartę’”. Czy w Ambasadzie mogę otrzymać nową?

Od dnia 1 października 2016 zmieniła się procedura wydawania dokumentów wjazdowych (tzw. boarding foils) w Ambasadzie dla osób, które utraciły „zieloną kartę”. Prosimy uważnie zapoznać się z nowymi procedurami

Kartę Stałego Rezydenta można uzyskać wyłącznie w Urzędzie Imigracyjnym (USCIS) na terenie Stanów Zjednoczonych.  Dokumenty wjazdu wydawane są stałym rezydentom powracającym do USA, pod warunkiem że okres pobytu poza krajem wynosił mniej niż rok.

Przebywałem poza granicami USA ponad 12 miesięcy. Czy istnieje możliwość powrotu do Stanów Zjednoczonych?

Osoby przebywające poza USA dłużej niż jeden rok w niektórych przypadkach mogą ubiegać się o tzw. status powracającego rezydenta.

Co robić jeśli zielona karta utraciła ważność?

Stały Rezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki powinien pozdróżować do USA z Kartą Stałego Rezydenta (I-551). Stali rezydenci posiadający kartę I-551, której termin ważności wygasł, mogą zostać zabrani na pokład samolotu bez groźby podlegania karze pod warunkiem, że karta była wydana z dziesięcioletnim okresem ważności, a pobyt poza Stanami Zjednoczonymi nie trwał dłużej niż dwanaście miesięcy. Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną.

Czy możliwe jest zrzeczenie się statusu stałego rezydenta?

W celu zrzeczenia się statusu stałego rezydenta należy wypełnić w języku angielskim wniosek I-407 (PDF-298,4 kb) Abandonment of Lawful Permanent Residence i złożyć go razem z “zielona kartą” w Sekcji Imigracyjnej Ambasady USA w Warszawie. Wnioski przyjmowane są codziennie, za wyjątkiem polskich i amerykańskich świąt w godzinach 13.30-14.30. Aby wyznaczyć termin wizyty w Dziale Wiz Imigracyjnych należy skontaktować się z Ambasadą przez pocztę elektroniczną na adres publicwaw@state.gov.

Uwaga: Zrzeczenie się statusu stałego rezydenta nie oznacza automatycznego prawa do uzyskania wizy nieimigracyjnej, o którą należy się ubiegać na zasadach ogólnych. Formularz zrzeczenia I-407 można podpisać także w Dziale Wiz Nieimigracyjnych, jednocześnie ze złożeniem podania o wizę turystyczną.

Posiadam status stałego rezydenta i właśnie urodziło mi się dziecko w Polsce. W jaki sposób mogę je zabrać do USA?

Dziecko może wjechać do Stanów Zjednoczonych bez wizy imigracyjnej pod warunkiem, że:

 • urodziło się w trakcie tymczasowego pobytu matki, stałej rezydentki, poza granicami USA
 • wjedzie do Stanów Zjednoczonych w ciągu dwóch lat od chwili urodzenia, oraz
 • rodzic towarzyszący dziecku przekroczy granicę USA po raz pierwszy od chwili narodzin dziecka.

Przed rozpoczęciem podróży do Stanów Zjednoczonych prosimy upewnić się, że posiadacie państwo wszystkie wymagane dokumenty dla siebie i dziecka, które pozwolą państwu wejść na pokład samolotu i później wjechać legalnie na teren Stanów Zjednoczonych na pobyt stały.

Powinni państwo zabrać ze sobą:

 • ważne paszporty swój i dziecka;
 • dowody na to, że posiada Pan/i status Stałego Rezydenta i, że Pana/i pobyt poza USA trwał mniej niż rok (lub dwa lata, jeśli posiada Pan/i osobny dokument podróżny wydany przez DHS, tzw. Re-entry Permit);
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Odpis skrócony aktu urodzenia nie jest przyjmowany. Jeśli Pani/a nazwisko na akcie urodzenia dziecka różni się od tego w Pani/a paszporcie lub na „zielonej karcie”, prosimy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające oficjalną zmianę nazwiska, np. akt zawarcia małżeństwa (z tłumaczeniem na język angielski, jeśli dotyczy).
 • można także wydrukować i zabrać ze sobą ulotkę informacyjną

Jeśli osoba przekraczająca granicę USA na podstawie małżeńskiej wizy rodzinnej pozostaje w związku małżeńskim mniej niż dwa lata, uzyska na terenie Stanów Zjednoczonych status tzw. warunkowego rezydenta (conditional status). Status ten przyznawany jest na okres dwóch lat. Uzyskują go również osoby imigrujące do USA na postawie wizy narzeczeńskiej.

Na 90 dni przed upływem dwóch lat od chwili przyznania statusu zarówno rezydent warunkowy, jak i osoba, która złożyła na niego petycję imigracyjną powinni wypełnić formularz I-751 (PDF-1120kb) i złożyć go w Biurze Imigracyjnym (USCIS) w celu zmiany statusu warunkowego na stały.

Uwaga: Rezydenci warunkowi, którzy nie złożą we właściwym czasie formularza I-751 będą musieli od początku ubiegać się o wizę imigracyjną na podstawie nowej petycji.

Wszelkie pytania dotyczące statusu warunkowego należy kierować doUrzędu Imigracyjnego (USCIS office).

UWAGA!

Od dnia 1 października 2016 zmieniła się procedura wydawania dokumentów wjazdowych (tzw. boarding foils) w Ambasadzie dla osób, które utraciły „zieloną kartę”. Prosimy uważnie zapoznać się z nowymi procedurami

Co powinienem/powinnam zrobić, jeśli przebywałem/am poza Stanami dłużej niż 12 miesięcy?

Stali rezydenci, którzy nie wrócili do Stanów Zjednoczonych w okresie, na jaki pozwala status stałego rezydenta (Alien Registration Receipt Card) lub w okresie ważności specjalnego zezwolenia z Urzędu Imigracyjnego (Reentry Permit), mogą ubiegać się o wizę imigracyjną w kategorii Powracającego Stałego Rezydenta (SB-1) w Ambasadzie USA w Warszawie. Osoby ubiegające się o wizę w tej kategorii powinny udowodnić, że:

 • posiadały status Stałego Rezydenta w chwili wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych;
 • w chwili wyjazdu miały zamiar wrócić do Stanów Zjednoczonych i nigdy nie odstąpiły od tego zamiaru;
 • wracają do USA po tymczasowym pobycie za granicą, a przyczyny przedłużenia pobytu poza Stanami Zjednoczonymi były uwarunkowane losowo i niezależne od nich;
 • spełniają wszystkie kryteria niezbędne do ubiegania się o wizę imigracyjną.

Uwaga: Osoby posiadające status warunkowego rezydenta Stanów Zjednoczonych powinny we właściwym czasie dopełnić obowiązku złożenia podania o automatyczną zmianę statusu warunkowego na stały. W przeciwnym razie będą od początku ubiegać się o wizę imigracyjną. Osoby te nie kwalifikują się do statusu powracającego stałego rezydenta.

Jak ubiegać się o wizę dla powracającego stałego rezydenta (SB-1)?

Termin wizyty w Dziale Wiz Imigracyjnych w celu złożenia podania o Status Powracającego Rezydenta można umówić samodzielnie przez stronę internetową http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ lub telefonicznie dzwoniąc do wizowego centrum informacyjnego pod numer +48 22 307 1361 w Polsce lub +1 (703) 988 7101 w Stanach Zjednoczonych. Na Białorusi można dzwonić pod bezpłatny numer 8 820 0011 0261.

Składanie podań o Status Powracającego Rezydenta DS-117 odbywa się w godzinach 13:30 – 15:00 od poniedziałku do piątku, oprócz polskich i amerykańskich świąt.