Studia i programy wymiany

Requirement: You must have at least two child page associated to this parent in order for the table of contents to appear. This message will disappear once you meet the requirement.

Informacje ogólne

 

Osoba podróżująca do USA w celu podjęcia nauki na uniwersytecie lub innej uczelni powinna ubiegać się o wizę studencką F-1; Osoby pragnące podjąć naukę w szkołach zawodowych lub innych nieakademickich ośrodkach edukacyjnych powinny uzyskać wizę M-1. Posiadacze wizy B-2 nie mogą pobierać nauki w pełnym wymiarze godzin.

Wizy J-1 przeznaczone są dla osób pragnących podjąć w Stanach Zjednoczonych zatrudnienie, staż lub prowadzić badania na wcześniej ustalonych warunkach w ramach zatwierdzonego programu sponsorowanego przez placówki oświatowe lub organizacje typu non-profit. Do programów kwalifikują się, m.in. studenci studiów podyplomowych, absolwenci medycyny udający się do USA w celu zdobycia specjalizacji, stypendyści tymczasowo zasilający kadry uniwersyteckie i zapraszani przez uniwersytety lub uczestnicy szkoleń biznesowych. Ponadto działa kilka programów wymiany dla młodzieży, w tym program „Praca i Podróże” (Work and Travel) staże dla studentów uniwersyteckich oraz dla opiekunek do dzieci (program Au Pair). Centrum Doradztwa Edukacyjnego przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta udostępnia listę programów wymiany do Stanów Zjednoczonych.

Osoby planujące podjąć naukę na amerykańskim uniwersytecie, w innym ośrodku akademickim, szkole podstawowej, średniej lub językowej powinny starać się o wizę F-1. Zgodnie z paragrafem 214(l) Aktu o Imigracji i Naturalizacji  wiza F-1 nie może być wydana osobie zamierzającej pobierać naukę w publicznej szkole podstawowej (klasy 0-8, przybliżony wiek 5-14 lat) oraz budżetowych ośrodkach edukacyjnych takich jak państwowe centra nauki języków. Uczniowie klas 9-12 (przybliżony wiek 14-18 lat) posiadający wizę F-1 mogą kształcić się w szkołach publicznych w okresie nie dłuższym niż rok. Zanim jednak otrzymają wizę powinni przedstawić dowody na uiszczenie pełnej, niesubsydiowanej kwoty czesnego. Wymóg ten nie dotyczy uczniów planujących naukę w prywatnych szkołach podstawowych i średnich.

Wjazd i długość pobytu na terenie USA

Osoby, które po raz pierwszy otrzymały wizy F-1 mogą wjechać na teren USA nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rejestracji zamieszczoną na formularzach I-20A-B. Ograniczenie to nie dotyczy osób przekraczających granicę po raz kolejny, aby kontynuować naukę wcześniej już rozpoczętą. Mogą one podróżować do USA w dowolnym czasie. Posiadacz wizy F-1 może pozostawać na terenie USA jeszcze w ciągu 60 dni po zakończeniu nauki lub kursu. Uwaga: w przypadku osoby posiadającej wizę F-1 nauka w państwowej szkole średniej nie może w sumie trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Małżonkowie i dzieci

Jeśli posiadacz wizy F-1 pragnie wyjechać do USA wraz z rodziną, jego małżonkowie oraz dzieci (w stanie wolnym poniżej 21 roku życia) mogą ubiegać się o wizy dla osób towarzyszących typu F-2.

Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci. W przypadku, gdy rodzina nie zamierza towarzyszyć posiadaczowi wizy F-1 przez cały czas jego pobytu w USA, a pragnie go jedynie odwiedzić, należy podjąć starania o uzyskanie wizy turystycznej (B-2). Wizy F-2 nie upoważniają do podjęcia pracy w USA.

Osoby planujące wyjazd do USA w celu podniesienia kwalifikacji na kursach specjalistycznych o charakterze innym niż naukowo-akademicki np. w szkołach zawodowych powinny ubiegać się o wizę M-1.

Wjazd i długość pobytu na terenie USA

Osoby, które po raz pierwszy otrzymały wizy M-1 mogą wjechać na teren USA nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rejestracji zamieszczoną na formularzach I-20M-N. Ograniczenie to nie dotyczy osób przekraczających granicę po raz kolejny, aby kontynuować naukę wcześniej już rozpoczętą. Mogą one podróżować do USA w dowolnym czasie.

Posiadacz wizy M-1 może pozostawać na terenie USA w czasie trwania kursu oraz dodatkowo 30 dni po zakończeniu nauki, w sumie nie dłużej jednak niż rok. Długość kursu oznaczona jest na formularzu I-20M-N.

Małżonkowie i dzieci

Jeśli posiadacz wizy M-1 pragnie wyjechać do USA wraz z rodziną, jego małżonkowie oraz dzieci (w stanie wolnym poniżej 21 roku życia) mogą ubiegać się o wizy dla osób towarzyszących typu M-2.

Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci. W przypadku, gdy rodzina nie zamierza towarzyszyć posiadaczowi wizy M-1 przez cały czas jego pobytu w USA, a pragnie go jedynie odwiedzić, należy podjąć starania o uzyskanie wizy turystycznej (B-2). Wizy M-2 nie upoważniają do podjęcia pracy w USA.

Osoby ubiegające się o wize typu F powinny uzyskać z uczelni lub szkoły w USA formularz I-20A-B (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant F-1 Student Status – For Academic or Language Students), a osoby ubiegające się o wizę M-1 formularz  I-20M-N (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant M-1 Student Status Form). Formularze mogą być wydawane przez szkoły oraz inne ośrodki edukacyjne posiadające zezwolenie na przyjęcie zagranicznych studentów. Posiadanie formularzy I-20A-B i I-20M-N nie upoważnia do przekroczenia granicy USA, niezbędna jest również wiza.

Opłata za rejestrację w systemie SEVIS

Po wydaniu formularza I-20 amerykańska szkoła zobowiązana jest do elektronicznej rejestracji studenta w systemie SEVIS. Wiza nie może być wydana, jeśli informacje zawarte na formularzu I-20 nie zostały wprowadzone do bazy danych SEVIS.

Osoby posiadające formularz I-20 wnoszą dodatkową opłatę za rejestrację w systemie SEVIS. Opłatę należy uiścić przed spotkaniem z konsulem. Fundusze uzyskane w ten sposób przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania systemem SEVIS. Opłata jest bezzwrotna, jednorazowa i należy ją wnieść za każdym razem, gdy student bierze udział w kolejnym, innym programie. Dla studentów z wizą F lub M oznacza to na ogół, że opłata jest ważna dopóty, dopóki zachowują status studenta w USA, bez względu na ewentualne zmiany szkół.

Opłatę można wnieść korzystając z formularza I-901 na stronie internetowej Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) http://www.fmjfee.com/.

Osoby ubiegajace sie o wizy F-2, M-2, J-2 nie wnoszą oddzielnej opłaty SEVIS, mimo że posiadają odrębny numer SEVIS.

Opłata SEVIS wynosi 200 USD.

Więcej informacji na temat opłat i systemu SEVIS znajduje się na stronie  DHS SEVP.

Requirement: You must have at least one child page associated to this parent in order for the previous and next navigation to appear. This message will disappear once you meet the requirement.