Turystyka i biznes

Requirement: You must have at least two child page associated to this parent in order for the table of contents to appear. This message will disappear once you meet the requirement.

Informacje ogólne

 

Nieimigracyjna wiza na pobyt czasowy B1/B2 jest przeznaczona dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych (B-1), lub w celach turystycznych oraz, na leczenie (B2); a także, gdy oba te cele będą realizowane w ramach planowanego wyjazdu(B-1/B-2).

  • Wiza turystyczna B-2 będzie na przykład odpowiednia, jeżeli planowany wyjazd ma charakter rekreacyjny: turystyka, wypoczynek, wakacje, rozrywka, odwiedziny przyjaciół lub krewnych, wyjazd na leczenie. Wiza B-2 przeznaczona jest również dla osób, które, występując, jako amatorzy, będą brały udział w zawodach sportowych, występach muzycznych lub innego rodzaju wydarzeniach i konkursach, nie otrzymując za to wynagrodzenia.
  • Wiza biznesowa B-1 będzie na przykład odpowiednia, jeżeli planowana podróż ma na celu: konsultacje z partnerami biznesowymi, udział w spotkaniu biznesowym, lub konferencji naukowej, uregulowanie spraw majątkowych,   negocjacje kontraktów.

Kategoria wizowa B-1 może obejmować również:

Osoba podróżująca do USA w celu uczestnictwa w wystawie, przygotowania powierzchni wystawienniczej i ekspozycji, podpisania kontraktu, przyjęcia zamówienia na towar wyprodukowany poza USA może ubiegać się o wizę B-1. Posiadacz wizy B-1 nie może na terenie Stanów Zjednoczonych prowadzić handlu towarem wyprodukowanym w USA, ani przyjmować zamówień na taki towar. Jeśli powyższe warunki nie zostały spełnione, właściwą wizą będzie wiza H-2 (z zezwoleniem na pracę tymczasową).

Osoby planujące uczestnictwo w wolontariatach na terenie USA mogą ubiegać się o wizę B-1, jeśli są członkami lub działają na rzecz powszechnie znanych organizacji religijnych lub charytatywnych typu non-profit. Jednakże zajęcia, które będą wykonywać w USA muszą być pracą tradycyjnie wykonywaną przez woluntariuszy, za którą nie otrzymają żadnego wynagrodzenia (za wyjątkiem pokrycia nieprzewidzianych kosztów związanych z pobytem w USA). Nie mogą ponadto prowadzić działań związanych ze sprzedażą lub oferowaniem usług, jak również przyjmować pieniędzy od darczyńców.

Wolontariat jest programem organizowanym i prowadzonym przez powszechnie znane organizacje religijne lub charytatywne typu non-profit. Polega na niesieniu pomocy ludziom biednym, będącym w potrzebie lub realizującym inne cele religijne i charytatywne.

Jeśli planowane działania wolontariackie nie odpowiadają powyższemu opisowi, należy ubiegać się o wizę J-1 (w ramach programu wymiany), lub H-2B (z zezwoleniem na pracę tymczasową).

Jeżeli podróż do USA odbywa się w celu instalacji, serwisowania lub naprawy oprzyrządowania lub maszyny sprzedanej amerykańskiemu klientowi przez zagraniczną firmę zapewniającą serwis gwarancyjny, należy ubiegać się o wizę B-1. Serwisant powinien posiadać specjalistyczną wiedzę umożliwiającą świadczenie usługi. Jego praca nie może być opłacana ze źródeł w USA, a serwis powinien odbywać się w ramach zakupu lub gwarancji, bez dodatkowej opłaty. Jeżeli cel wyjazdu nie odpowiada powyższemu opisowi, należy ubiegać się o wizę H-2 (z zezwoleniem na pracę tymczasową). Zwracamy uwagę, że w przypadku prac budowlanych uzyskanie wizy B-1 nie jest możliwe, nawet w ramach serwisu gwarancyjnego. Właściwą wizą będzie w tej sytuacji wiza H-2.

Wiza B-1 przyznawana jest również osobom udającym się do USA, aby szkolić personel w instalacji, serwisowaniu lub naprawach oprzyrządowania lub maszyn zakupionych na warunkach opisanych w poprzednim ustępie. Szkoleniowiec otrzymuje wynagrodzenie z firmy spoza USA, a umowa zakupu przewiduje zapewnienie szkoleń przez sprzedawcę.

Wiza B-1 jest właściwą kategorią w przypadku wyjazdu do USA w celach poszukiwania odpowiedniego miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub siedzibę firmy. Posiadacz wizy B-1 nie może jednak podejmować działań związanych z prowadzeniem firmy, chyba że posiada wizę L-1. Wiza ta umożliwia wjazd na teren USA w celu otwarcia lub zarządzania amerykańskim oddziałem, filią lub przedstawicielstwem zagranicznej firmy. Aby ubiegać się o wizę L-1, niezbędna jest petycja złożona w biurze imigracyjnym w imieniu pracownika przez amerykański oddział firmy.

Osoby udające się do USA na wykłady mogą ubiegać się o wizę B-1, o ile nie otrzymują za nie wynagrodzenia ze źródeł w USA (za wyjątkiem zwrotu nieprzewidzianych kosztów). Niektóre osoby otrzymujące honoraria również kwalifikują się do otrzymania wizy B-1, pod warunkiem że:

  • czas trwania wykładów w tej samej instytucji nie przekracza 9 dni
  • instytucja jest placówką badawczą typu non-profit, państwowym ośrodkiem naukowym, szkołą wyższą lub innym ośrodkiem stowarzyszonym bądź przynależnym typu non-profit
  • przedsięwzięcie odbywa się z korzyścią dla instytucji, w której ma miejsce
  • wykładowca w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie przyjął honorariów od więcej niż pięciu takich instytucji

Jeśli wykładowca nie spełnia wymienionych wyżej warunków, powinien ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub  wizę z pozwoleniem na pracę tymczasową (H-1).

Uczestnicy konferencji, zjazdów, seminariów o charakterze naukowym, edukacyjnym, handlowym mogą ubiegać się o wizę B-1, nawet jeśli prezentują na nich swoje publikacje. Nie mogą jednakże pobierać wynagrodzenie za źródeł w USA (za wyjątkiem zwrotu nieprzewidzianych kosztów). Osoby otrzymujące honorarium również kwalifikują się do statusu B-1, pod warunkiem, że:

  • podjęta działalność nie przekracza 9 dni w tej samej instytucji
  • instytucja jest placówką badawczą typu non-profit, państwowym ośrodkiem naukowym, szkołą wyższą lub innym ośrodkiem stowarzyszonym bądź przynależnym typu non-profit
  • przedsięwzięcie odbywa się z korzyścią dla instytucji, w której ma miejsce
  • uczestnik w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie przyjął honorariów od więcej niż pięciu takich instytucji

Jeśli wykładowca nie spełnia wymienionych wyżej warunków, powinien ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub  wizę z pozwoleniem na pracę tymczasową (H-1).

Uwaga: wnioski wizowe osób udających się do USA na konferencję naukową mogą zostać poddane dodatkowej weryfikacji. W związku z tym prosimy je składać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Osoba uczestnicząca w niezależnym programie badawczym na terenie USA może ubiegać się o wizę B-1, pod warunkiem, że nie otrzymuje wynagrodzenia ze źródeł w USA, a wyniki jej badań nie będą wykorzystane przez amerykańskie instytucje. W przeciwnym razie osoba ta powinna ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub wizę pracowniczą (H-1).

Studenci zagranicznych uczelni medycznych udający się do USA w celu podjęcia bezpłatnej praktyki w szpitalu akademickim mogą ubiegać się o wizę B-1. Uwaga:  praktyka dostępna jest wyłącznie dla studentów medycyny, którzy w ramach trzeciego lub czwartego roku studiów powinni zaliczyć zajęcia praktyczne. (Ten rodzaj praktyki zapewnia uczestnikom uzyskanie doświadczenia i praktycznej wiedzy z różnych dziedzin medycyny pod nadzorem lekarza opiekuna w amerykańskim szpitalu. Dla wielu zagranicznych studentów stanowi to ważny element edukacji. W przypadku osób pragnących odbyć podyplomową specjalizację medyczną w USA wymagana jest wiza J-1).

Osoby udające się do USA w celu podjęcia praktyki medycznej powinny załączyć do wniosku wizowego list z amerykańskiej uczelni medycznej określający charakter praktyki oraz czas jej trwania.

Osoby udające się do USA w celu odbycia stażu w studium fizjoterapii, stomatologii, pielęgniarstwa lub weterynarii powinny ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub w ramach programu szkoleń (H-3).

Requirement: You must have at least one child page associated to this parent in order for the previous and next navigation to appear. This message will disappear once you meet the requirement.