Secretary Austin to Travel to Belgium, Poland, and Lithuania